Ko ɗo ngon-ɗaaGanndal e karallaagal

Ganndal e karallaagal


Kaawis : funeeɓe ɓe nanndaani ɓalli

Funeeɓe ɓee e jinnaaɓe mum en
Funeeɓe ɓee e jinnaaɓe mum en

Funeeɓe ɗiɗi njibinaama to Angalteer, heen gooto arti yumma mum, woni boɗeejo, oya arti baaba mum woni ɓaleejo, tawi noon ko funeeɓe goonga e goonga, woni funeeɓe fotnooɓe nanndude no lekki e kobjal nii...

Ngonka Pulaar e nder jaaynirɗe kese

Jaayɗe Pulaar
Jaayɗe Pulaar

E nder ɗuum, so en ngartii e Pulaar e ngonka mum nder jaaynirɗe kese, haa arti noon e internet, maa en taw golle keewɗe no feewi ina padi en. Gaa gaa dalillaaji winndannde “hol ɗemɗe luutoytooɗe e internet ?” ndee rokki ɗii, dalillaaji goɗɗi, keewɗi na ngoodi, potɗi addande en daranaade naatnude no moƴƴi ɗemngal men e nder jaaynirɗe kese, haa arti noon e internet. 

“Kommbaa” hakkunde neɗɗo e masiŋ

Hakkunde Lee e Alpha Go
Hakkunde Lee e Alpha Go

E tonngoode 144 en kaaliino ko faati e ƴoƴre tafaande (intelligeance artificielle), wonde annduɓe mawɓe, waaɓe no Bill Gates, ina kuli hoto masiŋaaji «ɓoccitoyaade juuɗe men», ɓurtoo en ƴoƴde, kalfoya en… E nder ɗuum haa hannde, yeru mum waɗii ko Koree bannge worgo, ɗo masiŋ gooto (walla mbiyen gollirgal) mo sosiyatee biyeteeɗo Google Deep Mind feewni ina wiyee AlphaGo (Alfaa Go) fooli neɗɗo biyeteeɗo Lee Se-dol mo nganndu-ɗaa jeyaa ko e ɓurɓe waawde cokki mbiyeteeki « go ».

Yimɓe fof ko “annduɓe”

Njiylawu konngol "El Hadj Oumar Tall" e nder Google
Njiylawu konngol "El Hadj Oumar Tall" e nder Google

Ndeen, annduɓe keewaani sibu ganndal saraaki. Hade binndol e defte yiyteede, ganndal mooftenoo tan ko e hoore. Ɓurɓe humpitaade e anndude ko ɓurɓe waawde huñaade e mooftude e koye mum en humpitooji aduna. Oon sahaa, ganndo ko mooftuɗo kewuuji keewɗi e hoore mum.

Internet : hol ɗemɗe jogorɗe daɗde ?

Kartal ɗemɗe winndere
Kartal ɗemɗe winndere

Ngon-ɗen hannde ko e yonta ɗo ɗemɗe keewɗe ngoni e maayde, sibu, so ɓetaama, “jonte ɗiɗi kala won ɗemngal nattata huutoreede.” Hol ko foti waɗeede ngam faddaade maaygol ɗemɗe e oo yonta internet ? " 

Robooji ina njogori lomtaade aadee

Siin : ɗo robooji lomtotoo gollotooɓe ...
Siin : ɗo robooji lomtotoo gollotooɓe ...

Ƴoƴre tafaande woni ko ɗemngal Farayse wiyata “intelligeance artificielle”, ɗum woni ƴoƴre masiŋaaji e gollirɗe (logiciels) informatik. Ɗum na nawori ordinateeruuji e telefoŋaaji cinndeeteeɗi ganndaaɗi ɗii kam e ko wiyetee robooji koo, ɗum woni masiŋaaji peewniraaɗi waɗde golle yimɓe mbaɗatnoo.

Daesh, dowla lislaam ne ?

Jihaadiyankooɓe
Jihaadiyankooɓe

Ko ngaadorino-ɗen nande ko “Al Qaida”, konngol arab pirowol “Ardorde”, ardorde yeeytiiɓe umminde fiyannde diine walla mbiyen jihaadi e nder aduna hee kala, mbele ina compa diine lislaam e miijo maɓɓe “goonganteejo oo, lasli oo”, ɗumɗoon noon ko gila e maayirɗe kitaale 80.

Yuɓɓo naange : tagofeere jeenaɓere yiytaama !

Yuɓɓo naange : naange e tagopeeje mum jeetati ɗee
Yuɓɓo naange : naange e tagopeeje mum jeetati ɗee

En ɓooyii yiylanaade yuɓɓo naange tagofeere jeenaɓere ! Annduɓe mbiyi njiytii nde ñalnde alarba 20 saawiyee 2016 ! Haa e ñalawma hannde oo, caggal nde tagofeere wiyeteende Pluton natti hiiseede e tagopeeje yuɓɓo naange, ko tagopeeje jeetati (8) ngo jogii. 

Koye mbaɗtii seŋeede !

Ɗo koye ceŋetee (natal)
Ɗo koye ceŋetee (natal)

Oɗon nganndi eɗen keewi haalde ɗoo haala jokke terɗe : ɓerɗe, juuɗe, njogoram, yeeso, ekn. Jooni ɗuum fof yejjitaama, sibu ko koye mbaɗti seŋeede e ɓalli !

Mbele ko goonga nguleeki weeyo ina ɓeydoo ?

Ilam toɓo ina jeyaa e batte beydagol nguleeki weeyo
Ilam toɓo ina jeyaa e batte beydagol nguleeki weeyo

Annduɓe ina kawri wonde ko wiyetee leydi men ndii ina ɓeydoo wulde koo, ko huunde woodnde. A ɓe luurdi tan to bannge tolno ɓeydagol nguleeki kii. 

Batte ɓeydagol nguleeki weeyo

Natal Roger Job : leñol Turkana en, aynaaɓe wuurɓe to hirnaange rewo Kenya
Natal Roger Job : leñol Turkana en, aynaaɓe wuurɓe to hirnaange rewo Kenya

Batte baylagol ngonka weeyo ina keewi no feewi. Won heen nii en puɗɗiima teskaade ɗum en. Kono, e tonngol, ɗeeɗoo batte ko heen njeyaa, hay so tawii en mbaawaa huɓindaaɗe ɗe kañje kala.

Fotii, feso dennge dañaama !

maande Sanofi ɓowngu
maande Sanofi ɓowngu

No Alla waɗata, e tonngoode men yawtunde ndee tan, ina wiyaa heen wonde paawngal dennge alanaaka safaara, kono e daawal hakkunde ngal dinnge dañanaama feso. Sosiyatee peewnoowo leɗɗe biyeteeɗo Sanofi yaltinii feso wiyeteengo Dengvaxia, faddotoongo paawngal dennge.

Jokkere yeeso fof

Yeeso jokkanaaɗo ngoo
Yeeso jokkanaaɗo ngoo

Heewnoo jokkeede ko terɗe, kono hay yeeso ina jokkee (muultee). Pompiyee ameriknaajo muultanaama yeeso mum sumnoongo haa boni. 

Ko e “Homo naledi” ummi-ɗen !

Cammalal Homo Naledi
Cammalal Homo Naledi

“Homo naledi” ko tagoore aadeere ɓooynde, nde anndanooka haa e oo sahaa. E tuugnaade e jiyte ƴiye baɗaaɗe ko sakkitii koo to Afrik worgo, ina sikkaa maa en ɓeydo faamde silsil tago aadee…

Tibbooje Misra : geɗe tunnduɗe hakkillaaji

Tibooje mawɗe
Tibooje mawɗe

Ɓe cikkatnoo ko ɓe nganndidii geɗe tibbooje (Piraamidaaji / karamaaje), kono ɓe tawii ɓe nganndidaano ɗe, sibu, e wiɗtooji maɓɓe cakkitiiɗi kuutortooɗi ɓeto nguleeki, ɓe teskiima heen geɗe kaawniiɗe. Holi kamɓe ɓee?

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Jeyi leydi e Muritani

Jeyi leydi e Muritani
e kuɗol Maamuudu Haaruuna Joop

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

Binndanɗe diine

 

Binndanɗe diine 
e kuɗol Ceerno Bun Umar Lih

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Lowe PULAAR

Eɓɓaaɗe firooji

Kulle e tinndi

TIMTIMOL
Kulle

Tinndi