Ko ɗo ngon-ɗaaGanndal e karallaagal

Ganndal e karallaagal


Batte ɓeydagol nguleeki weeyo

Natal Roger Job : leñol Turkana en, aynaaɓe wuurɓe to hirnaange rewo Kenya
Natal Roger Job : leñol Turkana en, aynaaɓe wuurɓe to hirnaange rewo Kenya

Batte baylagol ngonka weeyo ina keewi no feewi. Won heen nii en puɗɗiima teskaade ɗum en. Kono, e tonngol, ɗeeɗoo batte ko heen njeyaa, hay so tawii en mbaawaa huɓindaaɗe ɗe kañje kala.

Fotii, feso dennge dañaama !

maande Sanofi ɓowngu
maande Sanofi ɓowngu

No Alla waɗata, e tonngoode men yawtunde ndee tan, ina wiyaa heen wonde paawngal dennge alanaaka safaara, kono e daawal hakkunde ngal dinnge dañanaama feso. Sosiyatee peewnoowo leɗɗe biyeteeɗo Sanofi yaltinii feso wiyeteengo Dengvaxia, faddotoongo paawngal dennge.

Jokkere yeeso fof

Yeeso jokkanaaɗo ngoo
Yeeso jokkanaaɗo ngoo

Heewnoo jokkeede ko terɗe, kono hay yeeso ina jokkee (muultee). Pompiyee ameriknaajo muultanaama yeeso mum sumnoongo haa boni. 

Ko e “Homo naledi” ummi-ɗen !

Cammalal Homo Naledi
Cammalal Homo Naledi

“Homo naledi” ko tagoore aadeere ɓooynde, nde anndanooka haa e oo sahaa. E tuugnaade e jiyte ƴiye baɗaaɗe ko sakkitii koo to Afrik worgo, ina sikkaa maa en ɓeydo faamde silsil tago aadee…

Tibbooje Misra : geɗe tunnduɗe hakkillaaji

Tibooje mawɗe
Tibooje mawɗe

Ɓe cikkatnoo ko ɓe nganndidii geɗe tibbooje (Piraamidaaji / karamaaje), kono ɓe tawii ɓe nganndidaano ɗe, sibu, e wiɗtooji maɓɓe cakkitiiɗi kuutortooɗi ɓeto nguleeki, ɓe teskiima heen geɗe kaawniiɗe. Holi kamɓe ɓee?

COP21 : nanondiral ngam daɗndude winndere

Ardiiɓe leyɗe winndere
Ardiiɓe leyɗe winndere

Batu Pari 2015 njowitiingu e baylagol ngonka weeyo jooɗii ko tuggi 30 noowammbar 2015 haa 11 desammbar 2015 to Pari. Kanngu woni Batu 21ɓu Jeyaaɓe e Nanondiral kuuɓtodinngal Fedde Ngenndiije jowitiingal e Mbayliigu Ngonka Weeyo (COP21). So tawii en mbiyiino « alaa ko dañaa e batu Kopenhag”, hannde eɗen mbiya “alaa ko dañaaka e batu Pari”.

Kaawisaaji funeeɓe kadi

Ngolɗoo ko to Inndo tiggu maayɗo yaltinaa e ɓalndu cukalel gorel jahrowel e duuɓi 4. Reedu maggel ina waɗno ƴuulde mawnde. Caggal muus reedu caɗtuɗo, ngel nawaa opitaal ñalnde altine 5 oktoobar. Ngel seekaa, baawɗe Alla, tawaa ko tiggu wonnoo e reedu maggel !

Jaŋde e ɓiɗɓe jannginooɓe

Maximilian
Maximilian

Duuɓi 12 ngelɗoo cukalel biyeteengel Maximilian, jeyangel to Siwis naatiri hitaande ɗiɗmere duɗal jaaɓi haaɗtirde Perpignan (UPVD), tee wonaa oon fannu fof, sibu ngel waɗata ko matematik e informatik. Walla so en njiɗii ɓeydaade faamde, ɗum wayi ko no heɓrude bakkaa duuɓi jeenay (9) nii.

Jiytugol ñiiƴe to Siin : ko anndanoo e caragol aadee nder winndere maa ƴeeƴtee !

Natal Ñiiƴe jiytaaɗe ɗee
Natal Ñiiƴe jiytaaɗe ɗee

Mbayliigu mawngu nder daartol winndere, caggal jiytugol 47 ñiire aadee keewɗe, ɗe mbaylaaki, e nder ngaska Fuyan to diiwaan Hunan to leydi Siin. Wiɗo ngoo waɗaa toon ko hakkunde 2011 e 2013. Ko ndeen wiɗotooɓe ɓee njani e faɗo kollawaka ina waɗi 47 ñiire.

Ñawu wontii safaara

Natal ƴulɓe Tifaa
Natal ƴulɓe Tifaa

Kala garɗo Rooso waasataa yiyde foonde huɗo jiimnde e maayo ngoo. Koon huɗo woni taweteeko e yoga e galleeji ilɗi e nder wuro Nuwaasoot (bannge wuro Socogim K, socogim PS ekn). 

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Tappirɗe alkule Pulaar

 Winndooɓe 

Saydu Aamadu Njaay

Jibril Muusaa Joop

Binndanɗe mon diine, e kuɗol Jibriil Muusaa Joop

Ganndal kuule asamaan

Ganndal Kuule Asamaan

E Kuɗol Umar Abdalla Wele

Ganndal Sawru

Muusaa Aamadu Jallo, binndo "Ganndal Sawru"

Defte cakkitiiɗe muuleede

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Eɓɓaaɗe firooji