BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Mammadu Demmba Sih, Harbiyanke yanii wolde joofaani

Mammadu Demmba Sih, harbiyanke e nder jaayndiyankooɓe Rajo Muritani, hooreejo Fedde Jaayre Pulaar yanii ñalnde dewo 4 lewru bowte 2016 (alet 4 desaambar 2016),...

TRUMP ko jogorɗo rooteede golle

Dootgol golle, hol no yahrata ? Hay gooto miijanooki TRUMP ina waawi foolde, so wonaa yimɓe ɗiɗo : heen gooto wiyetee ko Michael Moore wiyetee, ko...

Holi Donald TRUMP ?

Hannde 20/01/2017, Donald TRUMP, laamɗo keso Dowlaaji Amerik Dentuɗi ƴettata golle. Ɗum noon, kolliten banndiraaɓe ɓee, holi kanko. Donald Trump Donald Trump, jibinaa ko ñalnde 14...

« Waɗde yiyee, Ɓuri haalde nanee ! »

Musiɗɗo men Sammaba Hammaat Gaajo (yoo Alla ɓuuɓnu ƴiye makko) meeɗii wiyde: "jooɗɗo yiɗete, jontaaɗo ndaaree". Eɗen keewi kadi wiyde "kala mo ko weli...

Duuɓi 1 000 fat  aadee heddoraa!

Haali ɗum ko ganndo biyeteeɗo Stephen Hawking : “duuɓi 1 000 aadee heddoraa e wuurde, so wonaa taw noon en eggu payen tagofeere woɗnde...

Duɗal Piir Sañakuur mbalndi waklitere tooroɓɓe

Ñalnde talaata 23 feebariyee 2016 Goomu wiɗto e jaŋde ndonaandi pinal leydi Senegaal fuɗɗiima yuɓɓinde kewuuji mawningol maanditaare 240ɓiire waklitere tooroɓɓe. Ko e nder...

Loppitgol leyɗe : ine haalee deƴƴaaka

Eɗen kaalatnoo wonde Ñaawirde Kuuge Winndere ina jogori waɗtude hiisaade loppitgol leyɗe janane walla bonnugol sato no warhoore nii, potɗo ñaaweede, no warkoyeeɓe heddiiɓe...

Daartol Annabi Muusaa (3) : Kaawisaaji Muusaa

Kaawisaaji Muusaa (JKM) : nde yahi haa Muusaa heɓi duuɓi tati, Firawna naatni mo nder suudu mum, waɗi mo yeeso mum, Muusaa ƴetti junngo...

Amerik : TRUMP, laamɗo paaynuɗo winndere !

Ñalnde 8 noowammbar 2016, ɓesngu Amerik labiima hakkunde gaabotonooɓe  lefol hooreleydaagu to Dowlaaji Dentuɗi Amerik (USA), hono Donald TRUMP jeyaaɗo e lannda Ripobilik en...

Wuurtoyde ɗoo e duuɓi

Huunde nde meeɗaa naneede saka yiyeede saka kadi tawa ko ñaawoore dotti ɗum. Ñaawoowo gooto rokkii cukalel dewel gootel hakke « fenndeede » caggal...

15 oktoobar, ñalawma debbo dowri

Batu kuuftidinngu Fedde Dowlaaji Dentuɗi (ONU), e nder hitaande 2008, dottii ooɗoo ñalawma yoo won ñalawma keeraniiɗo rewɓe dowri mbele ina mawninee .. Batu kuuftidinngu...

Suwoyraat : Ñaawtagol ñaawoore guut

“so eɗen poti weltanaade goppitgol yimɓe ɓe mbiyaani mbaɗaani, sariya e ñaawoore ina ɗaɓɓi biɗtugol e laɓɓitingol sakkiiɓe ɗee nanngle e ndee bonannde yurminiinde”. Ñalnde...