Ko ɗo ngon-ɗaaJeewtirɗe - jakkaaji - rajo / Mballee Fedde men hisnude golle mum

Mballee Fedde men hisnude golle mum


By adminYollaa ko19 suwee 2009

Ko ina ɓura 200 bannda, banndaaji jeewte Fedde Ɓamtaare Pulaar yuɓɓintunoo to rajo Muritani tuggude hitaande 1978 haa feebariyee 1990, ina njogori bonirde en so tawii eggaaka, mooftaa e sifaa goɗɗo : oon sifaa woni naatneede e ordinateeruuji.

Ko noon kadi, ko ina ɓura 150 deftere, defte gannde binndaaɗe e Pulaar, binndiraaɗe junngo, ina jogori mooƴirde en, so tawii mbinnditaaka, naatnaa e masiŋaaji.

Ɗum ina ɗaɓɓi kaɓirɗe e ngalu e jot fof. Ko ɗum addani en werlaade ngoo wulaango mbele kala kattanɗo ina wooda ko waɗi heen. Ngam siftinde, yeewtere Fedde Ɓamtaare Pulaar o rajo Muritani jeyaa ko e jeewte ɓurnooɗe waawde heɗeede e jeewte baɗetenooɗe e Rajo Muritani. Alaa fannu mo ɗo ngoppi.

Kala jiɗɗo wallitde, ina waawi jokkondirde e fooyre_bamtaare@yahoo.fr walla fbamtaare_pulaar@yahoo.fr walla waɗa ɗum e konte banke Fooyre Ɓamtaare

 N° compte


Domiciliation


Code SWIFT


00116940000


Banque pour le Commerce et l'industrie / (BCI - Mauritanie)


COLIMRMR

Ballal ngal ina waawi wonde kaɓirɗe, ko wayi no « nagraa » (mañetooji nawooji banndaaji ɗi) walla ordinateeruuji, maa « eskaneeruuji (eskaneer), maa kaalis, ekn …  Seeɗa alaa, ko barke woodi.

 

 

Share this

Eh ! Haalpulaar'en mbaawi tan ko gulaali, maa famɗu balluɗo e ɗee golle. Mo njiy-ɗaa fof noon ina fiytoo becce, ina wiya ko leñol daranii, tawi ko poos mum tan reeni. Ko yahata hannde Muritani ko, faamminii heewɓe wonde yoga e wiyeteeɓe "sagataaɓe leñol" njiylotoo tan ko ko ñaami. Yo Allaahu yurmo yaafoo Murtodoo, mo darnde mum seedtini, maayi e nder hare, ina luulndii fenaande !

Ɗum dey haɗataa kam semmbinde yimɓe ɓe nde noototoo ngooɗoo wullaango, sibu ɗeeɗoo golle so majjii, ko faawre ganndal sumi, ko defterdu sumi, ko golle duuɓi e kitaale mboni. Yo Allaahu danndu en e ɗuum. Banndiraaɓe mballee Fedde Ɓamtaare hisnude pinal men.

Moktaar Sammba Kah

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani ko fedde men, nde gollaniima lenyol fulɓe moritani e afrik kala; ɗum alaa jeddi, ina laaɓti cer, ina yiyoo, ina memoo.So a naatii joɗnde Goomu Kumpital tan, ko keesuuji keesuuji banndaaji "Negra" niyataa, jiidaani e joowe banndaaji manyaaji goɗɗi, jotondire, e jokkondire kam jaayndeeli njiyataa ina leemii.So a yiyi kadi paabi goomuuji goɗɗi , ko wayno jaŋde, maa walla wiɗto, walla goomu conyce, ko defte, defte binndiraaɗe junngo, etee paayodinɗi, njiyataa ina njoowii, ina poti winnditeede e masiŋaaji, muulee saree, hisa, lenyol daɗna conyce mum e nyeenyal mum.
Denndingol ɗee defte, e ɗii banndaaji jeewte, wiɗtooji, ko darnde mawnde felde nde darii, darodii e yimɓe seeɗa yiɗɓe lenyol saabii haa ɗum danyaa.
Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani, toƴƴii daande nder jamma, hol to faabotooɓe lenyol ngol ngoni? hol to ngenndiyankooɓe lenyol ngoni?, banndiraaɓe wulaango jamma ɗaccirtaake gooto!, ngummee, ndaro-ɗee, ndaɗo-ɗee, ganndal mum muulngo defte ina soklaa; doole mon ngam wallitde binnditaagol ngadde, juuɗe mon loowee e jaybaaji mon paabo-ɗon ɗemngal pulaar.
So mbuuɗu, so noogaas, gooto fof, yo o addu ballal mum e mahdi ɗemngal ngal.
Mamma May
 

Options d'affichage des commentaires

Sélectionnez la méthode d'affichage des commentaires que vous préférez, puis cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour activer vos changements.

Teskuya ma

Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image

faty3.jpg