Ko ɗo ngon-ɗaaSiyaas e karallagal

Siyaas e karallagal


By adminYollaa ko28 feebariyee 2008

Kaawisaaji tagoore
Kaawisaaji tagoore

Ngalɗoo damal fayti ko e ganndal siyaas e karallagal kesal e fannuuji mum kala. Ɗum siforii ko no "deftere nii". Kala binndiiɗo e sit he, ina waawi ɗisde ɗo winndannde mum yowitiinde e ganndal siyaas e karallaagal kesal. 

Gaagaa humpito ɗum waawi rokkude, ma ɗum wallit en kadi lelnude kelmeendi paytundi heen. Ɗum noon heddii ko gooto fof wooda ko waɗi heen. 

 

Bismilla.

Share this

Teskuya ma

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image