Amerik : TRUMP, laamɗo paaynuɗo winndere !

Ñalnde 8 noowammbar 2016, ɓesngu Amerik labiima hakkunde gaabotonooɓe  lefol hooreleydaagu to Dowlaaji Dentuɗi Amerik (USA), hono Donald TRUMP jeyaaɗo e lannda Ripobilik en...

Wuurtoyde ɗoo e duuɓi

Huunde nde meeɗaa naneede saka yiyeede saka kadi tawa ko ñaawoore dotti ɗum. Ñaawoowo gooto rokkii cukalel dewel gootel hakke « fenndeede » caggal...

Holi ɓee yimɓe 10 aaɓnuɓe Facebook e Pulaar ?

Jaaynde ina wiyee Guinée360 yaltinii winndannde tiitoriinde « 10 ardiiɓe e fulo Facebook » Jaaynde Muritani wiyeteende CRIDEM ƴettiti ɗum e tiitoonde « E nder ɓeen 10,...

15 oktoobar, ñalawma debbo dowri

Batu kuuftidinngu Fedde Dowlaaji Dentuɗi (ONU), e nder hitaande 2008, dottii ooɗoo ñalawma yoo won ñalawma keeraniiɗo rewɓe dowri mbele ina mawninee .. Batu kuuftidinngu...

Suwoyraat : Ñaawtagol ñaawoore guut

“so eɗen poti weltanaade goppitgol yimɓe ɓe mbiyaani mbaɗaani, sariya e ñaawoore ina ɗaɓɓi biɗtugol e laɓɓitingol sakkiiɓe ɗee nanngle e ndee bonannde yurminiinde”. Ñalnde...

Lewal 14 noowammbar 2016

Lewlewal 13 “hawrii” e yolnde ɓurnde raɓɓiɗde hakkunde lewru e leydi, alaa e sago Lewru ɓuttiɗa, lewlewal ɓeydoo ! Ñalnde 14 noowammbar 2016 hawrunoo...

Tonngol Siyaara Ceerno Muttaar Moktaar Taal

  Njuɓɓundi siyaara men hannde 15 oktoobar 2016 lelni ko yoo en puɗɗo e waktu 15h30 tawi fuɗɗoraa ko silke e duwaawu e janngugol qur’aan...

Tomaa Sankara  : Burkina haa Baabaaɓe Looti

  “Miijo moƴƴo ko aawdi ndi buntataa” ko Tomaa Sankara wiynoo noon. Nde o faayi kadi wonde fewjooɓe warngo makko keewii, sariima gila e wonɓe...

Antonio Guterres, hooreejo keso F.NG.D. (ONU)

Antonio Guterres toɗɗaama ñalnde 6 oktoobar 2016 yo lomto Ban Ki-Moon e ngardiigu Fedde Ngenndiije Dentuɗe. O ƴettata golle noon ko ñalnde 1 saawiyee...

Ɓure yahrude koyɗe

  Ɓure jeeɗiɗi gonɗe e jahrugol koyɗe min cuɓtinii on e ɓure keewɗe gonɗe heen ɗee. 1.Ustude sokla : wiɗtooji keewɗi kollii wonde moylude ɓuri won...

Sato : Ndeenaaka beeli taɓɓe ina waɗɗii

  Beeli baɗooji taɓɓe e ndaayri ina poti reeneede no feewi, sabu ko ngalu mawngu paabotoongu Bahbahɓe, so paabi mum en mbaɗtii faɗɗude ngeddiri so...

KAALDEN GOONGA :  « Yooɗaani duko ummoraade jamaa »

"Holi ko haɗi en rentude"? Ngol konngol ene heewi e ɗemɗe men enen wiyooɓe ko en Ɓiɓɓe mbiy-mi wiy-mi e wiy-maa-mi. Jabawol ngol noon...