Fedde Ɓamtaare ɗemngal Wolof yuɓɓinii « Koolol Waalo »

 

 

Fedde Ɓamtaare ɗemngal Wolof yuɓɓinii koolol innirangol « Koolol Waalo » tuggi 6 haa 7 ut 2016 to Rooso. Tiitoonde ardinanoonde e kewu nguu ko « dartagol Waalo njiimaandi koloñaal ». Waalo noon ko diiwaan kuufɗo yupporde maayo mawngo, rewo mum e worgo mum. 

Daartol Annabi Ismayiila

E Innde Alla jom yurmeende Aduna e wattannde. Daartol jibineede Annabi Ismayiila (JKM) ummoraade e haajara. Kanko Ibraahiim, laatiima nde o wonno to leydi Bayti Elmakdis, o duumii toon ko ina tolnoo e duuɓi noogaas, omo wonndi toon e hono jom suudu makko gadano inna wiyee Saarata, oon woni mo o ɓuri ɓooydude, oon wiyi mo kanko annabi Ibraahiima (JKM) “miin de hankadi, haadi en ngonndii ko foti nii juutde mi jibinaani, ma a taw ko Alla toowɗo oo, ko kañum haɗi mi jibinde ɓinngel, ɗuum noon waɗ feere naataa e leñol am ngol, ƴeewaa heen cuddiiɗo mbele Alla hokka en heen ɓinngel.

Kullon njuutkon balɗe

Liingu geec ina wiyee “requins” (rekee) ina waawi wuurde haa duuɓi 400. Ko ɗum wiɗtooɓe caakti e jaaynde Science ñalnde 11 ut 2016.  Kamɓe annduɓe ɓee, ɓe mbaawii kadi anndude njaaweeki mawnugol nguu liingu, so santimeeteer gooto hitaande kala. Ko fawaade e ɗuum nii ɓe mbaawi millude duuɓi majji fawaade e njuuteendi majji.

Joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe

En mbiyiino eɗen ngarta e haala joɗnde Dental leyɗe Aarabeeɓe. Kono en ɗaɓɓiɗinto heen, no batu batu nguu e hoore dottiraa nii, sibu ngu fotnoo wonde ko balɗe ɗiɗi kono ngu haaɗi ko e feccere ñalawma.

KAALDEN GOONGA

Eɗen mbiya "aadaaji men mbayliima, tee so en ndaraaki ɗi majjat". Won yahɓe haa mbiyi ɗee gannde kese ngaddani en tan ko caɗeele. Rewɓe ceeraama sabu telefonaaji, won jaggaaɓe heen ñohre, ɗum ɗo ɗi taƴi enɗe, won nii waasɓe heen liggeyaaji mum en, sabu won e ligginooɓe hewɓe huutoraade oo fartaŋŋe ngam sunnaade ko ligginteeɓe mum en pewjata, kaalata walla ko njahata walla ko mbaɗata.

Taksiiji diwooji

 

Ko e daari e miijooji yimɓe «haawniiɓe» tan wonnoo, kono jooni ɗum wonta goonga : ɗo otooji mbaɗtata diwde. Fedde diwooje wiyeteende Airbus ina anniyii hookisaade taksi diwoowo, mo alaa konndiroowo hedde mayyirɗe 2017 ɗoo tan !

Ñalɗi Maanditaare Umaar Bah to Dabbe

Wuro Dabbe jaɓɓiima hikka ñalɗi maanditaare Professeur Umaar Bah ñalnde 13 e ñalnde 14 lewru ut (juko) 2016. Njuɓɓini ñalɗi ɗii ko Fedde Goomu Muñal, ummoriinde Nuwaasot, e gardagol Iisaa Joop e ballondiral njuɓɓudi sukaaɓe Dabbenaaɓe e gardagol Mammadu Bah.

Catal FƁPM Nuwaadibu: Kawgel naatgol rogere ɗiɗmere

Ñalnde Alet 05/05/2016, goomu jaŋde catal Nuwaadibu yuɓɓinii kawgel naatirgel rogere ɗiɗmere to duɗal CEERNO NJAAY BARO.

Kawgel ngel yuɓɓinaa ko ñalnde alet 05 suwee 2016 to Duɗal Ceerno Njaay Baro.

Ɓalliwal : Huunde e fiyakuuji ɓalliyankooji

Muhammadu Faliilu Sih, caggal deftere mum Hiisiwal, yaltinii winndannde faatunde e ƁALLIWAL (Physique). Eɗen puɗɗoo saaktude nde ɗoo. Tiitoonde mayre ko “HUUNDE E FIYAKUUJI ƁALLIYANKOOJI”.

Eɓɓaaɗe bonannde (2)

Sans titre-1.jpg

Lowre internet wiyeteende Mauriweb ina waɗi winndannde yowitiinde e faggudu leydi Muritani, winndannde tiitoriinde « Les 10 éléphants blancs de la présidence de Aziz », woni, so en pirdii ɗum noon « Ñiibi daneeji 10 hooreleydaagu Asiis ». So a nanii « éléphant blanc » e Farayse, woni « ñiibi daneeji », anndu ɗum firti ko huunde yaakoranoonde ko huunde mawnde heewoore nafoore, kono wontanoore yimɓe donngal ngal alaa nafoore so wonaa heewde lorla e bonannde. Winndannde ndee idii ko firde konngol “ñiibi daneeji” ngol. Konngol ngol ummii ko e pinal Iñnjee en.

Mbootu, kullel kaawisaaji

Ndeen, luural alaa “mbootu ko koɗdiiɗo bonɗo”! Caggal ɗuum wiyaa, ahaa, mbootu ina waawi waɗtude nafde sibu won ko ɓulata e mum ina waawi ɓurde safaara biyeeɗo antibiyotik oo moƴƴude, jooni kadi ko haala “kosam mboou, nguura ɓurka moƴƴude” haa  ko annduɓe ina miijo ñemtinde ɗam ngam wuurnirde yimɓe...

Jokkondiral am e Jibi Hammee Lih

Pulaar wiyi ko : « Nafa yeti guurɗo woyi maayɗo ». So leñol walla leydi waasii hono ooɗoo gorko alaa e sago sunoo no feewi. Nde ngartu-mi iwde Misra to njanngoynoo-mi, ko toon njanngu-mi Pulaar, ko Yero Dooro Jallo janngini-mi.