Ganndal Kuule Asamaan walla “Astoronomii” -6- : Naamne (jokkere)

Ayaawo Leydi
Ayaawo Leydi

Ko waɗi so leydi ena yiiloo, kuɓeeje e kaaƴe njanataa?

Ko adii fof, leydi so arii e taaraade naange, e leƴƴande fof ndi dogata ko 29km e feccere. Ɗum firti ko kala e waktu, e ndi doga 106 200 km. (Njaaweendi dogdu mayri e nder taarogol naange ko 106 200 km e kala waktu). Leydi so ena taaroo naange, yahrata ko yahdu feewndu. Ndi yahataa e ndi ɓeyda walla e ndi usta njaaweeki no Oto nii! Yahdu ndu ko wooturu, feewndu, wonaa no Oto nii! Ko ɗum waɗi alaa ko foti yande walla helde.

Hol ko saabii leydi ina heewi yerɓude to Yaabaan ?

Batte yerɓo leydi
Batte yerɓo leydi

 

Ngam dottude, eɗen mbaawi wiyde wonde Japoŋ tagiraa ko yerɓude. Japoŋ ko gorwoocol duuɗe hakkunde geec, pawiiɗe e nokku ɗo lare nay leydi mawɗe kawriti. laral Pasifik, laral Amerik-hirnaange, laral Oraasi (Orop-Asi), e laral Pilipiin.

Laral Pasifik ngo ina dirta no feewi feewde hirnaange (fotde 8 cm hitaande kala) ; kanngo heedi les keddiiɗe ɗee. Kala nokku pottital paɗe bayɗo noon ina heewi heewde dille (yerɓo), tee leydi ina heewi fuccitaade ɗoon (wolkaa). Japoŋ nii fawii ɗoon ko e nokku biyeteeɗo «dadol jaynge», sibu ko e dow 450 wolkaa taartiiɗi Pasifik, tuggude Pantagoni haa Alaskaa, tuggi Kamtesatkaa haa Nuwel Selannde.

Ganndal Kuule Asamaan walla “Astoronomii” (5) : naamne

Naange
Naange

Naanmnde ɗe, ko naamnde keewɗe faayiida, eɗe ɓeydana en kadi faamde ko haalaa ko e ko winndaa ko. Ɗee naamnde noon ko e jeewte men e nder Rajo Muritani e kitaale 1988-1989. Ɗum waɗi hettere heddiinde nde, tiitoraa ko «Naamndiiɗo jaabaa».

Hol ko woni tagofeere?

Tagofeere ko tagoodi no Leydi nih, tawa woniri e weeyo asamaan o (kammu o) ko no leydi e lewru e naange e koode ngoniri e weeyo nih. 

Mobbooji battamboniiji

Mobbooji ...
Mobbooji ...

Wonaa ɓeydagol nguleeki weeyo, wonaa majjugol ñaaki, wonaa «apofis», wonaa hay gootal e ɗee geɗe jogori saabaade darnga. Jogori saabaade darnga ko mobbooji pattamboniiji jogorɗi ardude e beñcitagol gulli ngesa sulɗeewa. Ko ɗum firti ? Oɗon nganndi sulɗaande, oɗon nganndi ina fooɗa,haa arti noon e njamndi. Tee sulɗaande ko gulli ɗiɗi waɗi. Eɗen mbaawi hoolkisaade ɗum : so a helii sulɗaande (walla a ƴettii culɗaane ɗiɗi), ina waɗi heen banngeeji ɗiɗi so kuccondiraama, pooɗondirat, ina waɗi heen banngeeji so kuccondiraama,

Naange ko ko murliɗi

Banngeeji ɗiɗi naange ndenndinaa ɗoo
Banngeeji ɗiɗi naange ndenndinaa ɗoo

 

Jaalɗii, naange ko ko murliɗi : Eɗen njiya e ngalɗoo natal ngal NASA ƴetti ñalnde 2 feebariyee 2011, pecce ɗiɗi : ko pecce ɗiɗi laakon wiɗto STEREO ƴetti kon ndenndinaa ɗo : heen gootel kala foti tan ko bannge yiyata o ; ko ɗiin banngeeji ɗiɗi noon ndenndinaa ɗoo, ndokki en natal naange timmungal.

“Konngi Kaŋŋe" keɓaaɗi e Abdullaay Alhajji Umar Deh (1)

idees.jpg
idees.jpg

Jokkondiral ngal waɗnoo ko ñalnde Aset 6/06/1992, hitaande fawtii heen o hawri e lajal. Ena tawtoranoo jokkondiral ngal Jibiriiru Mammadu Kan.

Abuu Aamadu Joop (AAJ) : hol ko kaalantaa min e pulaar ?

Abdullay Alhajji Umar Deh (AAUD): kala ko firotaako e Pulaar wonaa Pulaar, yeru “hoyre woy ɗum hoyre ko kam woni hoyre”, pulaar wiyi ko “alaa hoyre fof yahata”, “ko woni yeeso fof wiyetee ko hoyre”. Yeru goɗɗo : becce : wiyi ɗum  becce, ko kañum fecci balndu, wiyi reedu “reedu” ko kam reeni ko woni nder ekn…

AAJ : Ina wiyee “aduna ko seeɗa”, hol jaabawol maa e ngol konngol?

Cellal : ɓuuɓri (soofde ƴiiƴam)

Silsil raaɓo ñawu nguu
Silsil raaɓo ñawu nguu

 Ñawu ngu ina sarii e winndere ndee fof. Mborosaaji gaddooji ñawu nguu ko nay :

  • Mboros mo wofnde “schistosomiase haematobium”
  • Mboros mo tektekol “schistosomiase mansoni”
  • “schistosomiase Japonicum”
  • “schistosomiase intercalatum”

Ɗiɗi gadani ɗi ina ngoodi e nder duunde Afrik ɓaleeɓe  e raneeɓe. Ɗiɗi cakkitiiɗi ɗi ngoni ko e diiwanuuji Orop e fuɗnaange goɗɗuɗo, hono Asi (Japon ekn …).

Kaddaafi, neɗɗo ƴiiƴiiwo

Kaddaafi
Kaddaafi

 

Duuɓi 42 ko Kaddaafi ardii Libi : yimɓe fof teskorii mo ko wonde neɗɗo kaawtiiɗo hoore mum, mo alaa mo renndi laamu, ƴiiƴiiwo, mo kesi mum kaɗi kiiɗɗi mum haaleede. Hannde yimɓe fof ina teskii nde o yalti e oo oto, omo waɗi parayseewal iirɗungal, omo waaktoo e nder tele, o woondi joofnirde laamu makko jumpugol e maaje ƴiiƴameeje Libinaaɓe.

Lamol laamɓe yiytaama : Henndu ndimaagu wontii mobbooru laamɓe

boowal ndimaagu (Tahriir)
boowal ndimaagu (Tahriir)

Ñalnde 17 feebariyee 2011, waɗnoo lebbi ɗiɗi ko Muhammed Buwasiisi duppunoo hoore mum to wuro ina wiyee Siidi Busiid to Tuunus. Jonte ɗiɗi caggal ɗuum, o sankii. Addaannoo mo wartaade, ko añde koyeera e saltaade fenaande. Caggal makko finnirii caabinooɗo mette makko e koyeera pawanooɗo e ɓesngu Tuunus, hono Seyn el Abidiin Ben Aali, sibu laamu muuɗum yiƴƴidii heen. Ben Aali e jom suudu mum Leylaa e galle esiraaɓe makko hono galle Tarabelsiinaaɓe, kam en fof hannde kulol ina hoɗii ɗum en.

Jooni ɗemɗe natta wonde heɗɗaawo hakkunde yimɓe

Masiŋel firo Google
Masiŋel firo Google

 

Miijo-ɗaa tan ɗo pullo ummiiɗo ladde jooni jooni, mo alaa ɗemngal nanata so wonaa Pulaar, fotta e Sinwaa mo meeɗaa yiyde pullo e gite mum, meeɗaa nande Pulaar, ɓe potta, ɓe ngona e yeewtidde, tawa alaa fof nantinoowo ɓilii hakkunde maɓɓe !!! Ɗumɗoo, ina gasa tawa kala kaalanaaɗo ɗum, wiyata ko huunde nde aamnotaako !!!

Waawaa wonde ! Kono noon, so en tuugiima e ɗo gannde njahrata hannde ɗo, haa arti noon ko anndiraa Karallaagal kesal kumpital, eɗen mbaawi wiyde ɗum nattii woɗɗude.

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorgel MSKLC

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience