Konngi kaŋŋe keɓaaɗi e Abdullaay Al Hajji Umar Deh (2)

Konngi kaŋŋe
Konngi kaŋŋe

Konngi kaŋŋe keɓaaɗi e Abdullaay Al Hajji Umar Deh, yo yurmeende Alla won e mum, wona e maayɓe juulɓe kala, konngi ɗi o ronti e jinnaaɓe makko. Al Hajji Umar Deh oo ne yo yurmeende Alla won e mum. O wiyi : «neɗɗo yo jogo meccal, o wiyi so neɗɗo alaa meccal, meccat diine muuɗum, walla ndimaagu mum».

Mbasu Ñaŋ wayniima !

Mbasu Ñaŋ, yo leydi ɓuuɓe !
Mbasu Ñaŋ, yo leydi ɓuuɓe !

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e denndaangal juɓɓule mum, gila e Yiilirde mum ngenndiire, haa e cate mum, e denndaangal terɗe mum, ina nelda denndaangal fulɓe ɗo mbaawi wonde kala, haa arti noon e ɓesngu Senegaal, e ɓesngu makko kaŋko cankiiɗo oo, duwaawu sabu cankagol Usmaan Ñaŋ lollirɗo Mbasu Ñaŋ. Mbasu ruttii e joom mum ko jamma alet 26/06/2011, waktu 22ɓo. Ko noon kadi Fedde ndee renndirta duwaawu e Baaba Maal e Mansuur Sek e Daande leñol sabu birnagol jaadigel mum en.

Fijirde mawɗo refata heen ko ....

Abdullaay Wad, hooreejo Senegaal
Abdullaay Wad, hooreejo Senegaal

 

Ñalnde alkamiisa 23 suwee 2011, ɓesngu Senegaal hollitii ko kam tami fiyaaku mum. Waɗi ɗum ko Wad haaɗnii lamɗam. Ñalnde fof kesum, ñalnde fof feere, maa wood nde joofi. Hankadi eɗen mbaawi wiyde joofii, joofanii Wad. E seppooji baɗɗi ɗii, yiyaama heen « Wad dégage ! ».

Fafiiri ngaanndi (Menenjiit)

Faafiri ngaanndi
Faafiri ngaanndi

Fafiiri ngaandiiji (méningite cérébro-spinale) ko tati. Holi ɗiin ? - Fafiiri tiiɗnde (dure-mère e Farayse). E wiyde Gerek en, ko dendron (dendrites, arbres, arborisation) : ɗum firti ko so ƴeewaama e lonngorɗe wayata ko no annama cate lekɗe nii. - Fafiiri Njamala (e Farayse Arachnoide) : firti ko so ƴeewaama e lonngorɗe nanndi ko e geese njamala. - Fafiiri mimri (e Farayse Pie-mère).

Daartol Muritani : Naatgol halfooɓe

Baak Rooso, nder Maayo Mawngo, lewru marse 1954
Baak Rooso, nder Maayo Mawngo, lewru marse 1954

En mbiyiino, e winndnnde yawtunde ndee, wonde Waalo Barak jeyanoo ko njiimaandi kaananke Jolof.  Nde tuubakooɓe ngari tawi ko Waalo ina woni e jiiɓru mawndu : - Jiiɓru nder ngalu Waalo : maccuɓe ko murtuɓe, na caltii kalifaandi  - Jiiɓru politik hakkunde laamu lorloowu ngu e ɓiɗtaaɓe ɓee; - Jiiɓru nder kinɗe tamɗe laamu nguu. Yanti e nduu iiñcuru, wolde mawnde na joli rewo, hakkunde safalɓe 

Naamngal jowitiingal e binnditagol, feewde e kalifu geɗe nder leydi

Kajjata Maalik Jallo
Kajjata Maalik Jallo

Naamnal jaŋtangal ngal depitee Kajjata Maalik Jallo huccitini e kalifu Geɗe nder leydi kam e bellitgol, jowitiingal e binnditagol njuɓɓudi laamu 2011 

Lelngo naamnal ngal

Kalifu tedduɗo, Ñalnde alkamiisa 5 mee 2011, hooreejo leydi ndi udditii golle inniraaɗe «gangisgol ɓiɗɓe leydi», walla mbiyen binnditagol kabranoongol ko ɓuri hitaande jooni. 

Jimol ngam mawninde Baydi Kacce Paam : Gumbalaa hartiima

Baydi Kacce ina fella Abel Sanndee.Natal jomnotooɗo, jom kufne oo, ko Abdul Bookara Kan (Natal Mbasu Ñaŋ)
Baydi Kacce ina fella Abel Sanndee.Natal jomnotooɗo, jom kufne oo, ko Abdul Bookara Kan (Natal Mbasu Ñaŋ)

 

Ɓernde am dilli haamtii nde arti e nduu fiɗtaandu

Jam finaani nde wordu hofii e nduu rawaandu
Gulaali ngulli oljo-oljo heewtii Haayre Laaw
Cente-cente yimɓe tiindii tuddunde subaka law
Oolel huɓtodini rewo e worgo fuɗnaange e hirnaange
Kala ɗo njahru-ɗaa daande ko wootere ko woy heege !

Yeewtere heewnde faayiida

Ayaawo yeewtooɓe
Ayaawo yeewtooɓe

 

Ko daartol sagata gorko janngoynooɗo caggal leydi, waɗi toon duuɓi e kitaale. Nde o arti cuuɗi maɓɓe, o noddi jinnaaɓe makko, o wiyi ɗum en omo jogii naamne tati. Omo yiɗi ɓe njiylanoo mo ganndo diine walla ganndo ko o waawi wonde fof, baawɗo jaabtaade naamne makko tati ɗe. Jiknaaɓe mbaɗi laakngal, leydi ndii fof naati e njiylawu, ha ɓe njiyti ganndo gooto, ceerno mawɗo, juulɗo. Ceerno noddaa ari, kanko e sagata gorko ɓe kuccondiri.

Hol baɗɗo « bone » ?

Jeereende Muritani
Jeereende Muritani

Batu hilifaaɓe ɓenninii, ñalnde alkamiisa ɓennuɗo oo, tuugnorgal baɗirangal, e wiyde laamu nguu, ñawndude haa laaɓa gagga warngooji e « tiiɗtinde ngootaagu ngenndi ». Ngam ɗuum, goomu koninkooɓe toɗɗaama, ngu alaa ko toppitii so wonaa oon doosiyee.

Kalifu Ndeenka leydi noddii yeewtere jaayɗe, hollitii heen wonde naftortoo oo  kaalis ko denndaangal 

Hikka Asammbele yeewta !

Suudu Sarɗi (Asammbele) Muritani
Suudu Sarɗi (Asammbele) Muritani

 

Fotde 27 naamnal, ɗe depiteeji men nganniyii huccitinde e terɗe guwarnama leydi ndii. Ko goonga, batuuji ɓennuɗi ɗii kadi mbaɗii naamne, keewɗe, baɗɗe faayiida, kono ɗe meeɗaa heewrude nii. Nguuɗoo batu noon foti wonde mbattanu hade depiteeji goɗɗi toɗɗeede.

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorgel MSKLC

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience