Muritani : Jiiɓru huɓtodinndu

Seppooji yeeso janngirde ISERI
Seppooji yeeso janngirde ISERI

Lebbi 42 (capanɗe nay e ɗiɗi) walla mbiyen duuɓi tati e feccere ko Abdel Asiis heɓti laamu e juuɗe persidaa Siidi Wul Seek Abdallaahi. E seppo adano huunde e woownooɓe foɓɓande laamɓe arɓe kala njuɓɓinnoo ñalnde 7 ut 2008, Asiis wiyiino : “ma mi ñawndu caɗeele mon kala!”. E kampaañ mo o umminnoo tuggi ndeen haa nde o “toɗɗaa” e “woote kaawis”, o seeraani e wiyde wonde o ari ko haɓɗe e bonannde e bonnooɓe e artirde goonga. 

Muritaninaaɓe taccinanooɓe : “E min padi e jooltugol hakkeeji amen”

Seppo artiraaɓe ñalnde altine 9 saawiyee 2012, damal asaambele Muritani
Seppo artiraaɓe ñalnde altine 9 saawiyee 2012, damal asaambele Muritani

Alaa ko laatii e podooje

Muritaninaaɓe artiraaɓe, ɓooyii wullude mette mum en e hollitde anniya mum en yiɗde hollitde ɗeen mette. Ko ɗuum woni ko ɓe mbaɗi ñalnde 9 saawiyee 2012, sibu ɓe ceppii e mbeddaaji Nuwaasoot ngam ɗaɓɓude jooltugol hakkeeji maɓɓe. Ɓe njoofoyi ko to Asaambele Ngenndi, ngam ɗaɓɓude e laamu Muritani nde ɗooftotoo podooje mum e ko huninoo e nanondiral nanondiral hakkunde mum HCR e laamu Senegaal.

Bagboo e Laay Wad

Bagboo e Wad
Bagboo e Wad

 

Bagboo, to woni e kasoo mum to wuro La Haye too, ina jaabondira e Abdullaay Wad, takkunooɗo mo, ñalnde 5 saawiyee, rokkude rebel Kaasamaas en kaɓirɗe. Wad haalnoo ɗum ko e RFI, kono Bagboo, kam fof e wonde e kasoo ina fadi ñaawoore, heɗiima haala Wad kaa.

Umar Mboyna Bah, ko nii tan njahru-ɗaa ?

Umar Mboyna Bah
Umar Mboyna Bah

Umaar Bah!  Umaar Mboyna  Bah !  Aali Mayram, ko nii tan njahru-ɗaa? A yahii, a haaltidaa, etee kadi ko a bayniiɗo mo artataa! Eskey, aduna dey ndeke wonaa giɗo, wonaa kadi jahdiiɗo duumotooɗo!

- Kono hol to ngoppu-ɗaa jinnaaɓe e ɓesngu ? Baaba Mboyna e neene Mayram, Baaba Ceerno, Baaba Alasan, Faati, Usmaan, Aliiw, Hapsatu, Mayram Bah, Yuusuf e heddiiɓe !

Umar Bah Mboyna wayniima

Simoore "al ikhlas"
Simoore "al ikhlas"

 

Musiɗɗo men Umar Bah Mboyna sankiima, hanki 8 marse 2012, caggal futuro. Ndee maayde peral, ko baasal mawngal wonande leñol ngol, sibu Umar Bah ko neɗɗo jarlitiiɗo wonnoo. Umar Bah ko tergal Goomu Kumpital FƁPM, tergal goomu winndooɓe Fooyre Ɓamtaare kadi.

Koolol e Jeereende Tummbuktu

Wuro Tummbuktu
Wuro Tummbuktu

Caggal koolol pinal pattamlamol baɗnongol e nder sahre Nuwaasot, laamorgo leydi Ndenndaandi Lislaamiyankeeri Muritani, tuggude e ñalnde 27 haa ñalnde 29 bowte hitaande 2011, hakkillaaji kuccani ko dowla Mali e wuro wiyeteende Tummbuktu, sahre haawniinde. Waɗnoo toon ko koolol pinal leñol Taamaashek-en walla mbiyen Tuwaareg-en, tuggude e ñalnde 12 haa ñalnde 14 lewru saawiyee (siilo) 2012.

Kawgel fuku Afrik : Sammbi dañii wune

Kippu Sammbi ina summba
Kippu Sammbi ina summba

Kawgel fuku ngenndiije Afrik, joofirii poolgu kippu Sammbi e dow kippuuji ɓurnooɗi yaakoreede. Ɓe kawrunoo e finaal hee ko e Koddiwaar, ɓe ndonkondiri haa waktu oo fof (90h) huuɓi, ɓe ndonkondiri e ɓeyde hee (30h), wattindoraa ko tiiruuji (8-7). Nde tawnoo ko Sammbi ɓuri lootaade hikka, ɓe kawi. 

Woote gardagol leydi Senegaal : « So aɗa liɓa guloowo, liɓ ɗum e ndoondi »

Makki e Wad
Makki e Wad

 

Senegaalnaaɓe ngootii ñalnde 26 feebariyee ndee, e nder deeƴre. Alaa ɗo fitina teskaa e ñalawma oo no woorunoo. Ɓe ngootii kamɓe fof e salanoode kanndidatiir Wad. Ardii to bannge limooje ko Wad, rewi heen Makki Sal, sukki heen Mustafa Ñas e Tanoor Jeŋ e Idiriisa Sek.

Afrika no Mawninee : Koolol Fulɓe 4-ɓol

Rewɓe fulɓe
Rewɓe fulɓe

Tabital Pulaaku Beljik no weltori humpitude denndaangal cate Tabital Pulaaku Winndere, yimɓe Beljik, tuŋarankooɓe Afrik nder adunaaru ndun fow, feddeeji pineyankooji, e kala yiɗuɗo pinal Afrik, wonde meɗen eɓɓi yuɓɓinde Koolol Fulɓe nayaɓol (4-ɓol)  e nder Briksel, ñannde 23, 24  e 25 maarasi 2012 (23, 24 & 25/03/2012).

Holi Ceerno Abdallaahi JAH ?

Ceerno Abdallaahi Jah
Ceerno Abdallaahi Jah

Mbeɗe moolii Alla e Seyɗaane diddaaɗo, mbeɗe mooliimo ɗo golle ɗo,  ɗo  sifaa ɗo e ɗo menndeŋɗo. Mbeɗe moolii e welamma Alla, ummorde e tikkere makko. Mbeɗe moolorii Alla e moƴƴere makko nde, gah lepte makko. Mbeɗe moolii Alla e Alla. 1. E innde Allah; joom yurmeende huuɗtidinnde; joom yurmeende heeriinde. 2. Denndaangal jettooɗe fof ngoodani ko Alla, joom binnde, 3. Joom yurmeende huuɗtidinnde, joom yurmeende heeriinde, 4. Jeyɗo ñalawma njoɓdi! 

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Defte cakkitiiɗe muuleede

-------------------

Guide de Transcription

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience