Dartagol naatgol koloñaal e Muritani (5)

Koppolaani
Koppolaani

E winndannde ɓennunde ndee, en ngardiino e daartol men haa ɗo kaalaten Bakkar wul Suwoyd Ahmed, mo ciforino-ɗen Maamaari Tagante, ganndo mawɗo golwole e hare fetel. Nde o ummanii jihaadi e wondude e Ahmeddu mo Barakna, ɓiyum Usmaan, e Wulaad Ahmed en, Kunta en e Sharaatiit en ... En puɗɗinooma haalde haala Koppolaani.  Eɗen njokka. 

Koppolaani ɓurii yenaneede wonde mo yiɗi heɓde Muritani, fandina ɗum alaa e sago heɓta gese tamarooje Tagante e Adraar waɗta ɗum en e njiimaandi mum, ngaa sabu ko e majje ngenndiyankooɓe ɓee cuuɗotoo, ko kañje ngoni paabi maɓɓe.

Mobbooru laamɓe, fartaŋŋe berbeer en

Debbo Berbeer
Debbo Berbeer

Mobbooru laamɓe haaɗaani tan e riiwde laamɓe e laamuuji mum en to Tuunus, Misra, Libi e naatnude mbayliigaaji to Maruk, alaa. Won leñol heɓi heen fartaŋŋe mawɗo : berbeer en. Ɓe ƴuŋtii hoore hay to Tuunus, ɗo nganndu-ɗaa ɓe keewraani noon fof, hakkunde 5% e 10%. Nii woni, e darorɗe abriil 2011, batu mooɓondiral ngadanu amasig (berbeer) en jooɗiima e nder worgo Tuunus. Ñalnde 30 sulyee ɓennuɗo oo, laamu kesu nguu keɓtini kadi fedde wiyetende Atca, hono Fedde Tuunusnaare pinal Amasig.

 Kadija Ben Saydaan, hooreejo fedde ndee haalii : «faandaare amen ko hisnude donaaɗi e aadaaji amasig en, haɓde e sikkeeji  pawaaɗi e maɓɓe e ummitinde kuutoragol binndol Tinifagh, hono binndol ɗemngal Amasig».

Hol ko firti BRICS ?

hooreeɓe leyɗe BRICS
hooreeɓe leyɗe BRICS

BRICS, (ko anndiranoo BRIC) ko tonngol joopingol ɗeeɗoo leyɗe : Beresiil (B), Riisi (R), Inndo (I), Siin (China woni C), Afrik Worgo (Soutth Africa woni S). Ina tonngiree kadi heen sahaaji ABRIC (Farayse)...  Leyɗe joy ɗee, kiisetee ko e leyɗe mawɗe, ƴellittooɗe (jeenaɓiri, jeegoɓiri, nayaɓiri, ɗiɗmiri, e noogaas e joyaɓiri to bannge faggudu). 

Hol no neɗɗo ɓoorortoo lefol laamu : ko inta aanniinde

Jean Baptiste Placca (RFI)
Jean Baptiste Placca (RFI)

 

Gooto e hooreeɓe leyɗe Afirik, caggal nde yiyi lepte ɗe Kaddaafi leptaa ɗee e warngo mum, faɓɓi denndangal pottitte ɗe hebornoo waɗdude e won e yimɓe ñalnde heen ; Ina yaakoraa noon saabii ɗum ko yiɗde mo teeldude e hoore makko mbele amo miijtoo caɗtugol wune laamɗo ummoraade e ɓesnguuli. Ko noon kam kanko o yiyiri ɗee kewkewe.

Kewuuji 10 ɓurɗi 11 settaambar 2001 heewde batte

Telefoŋ cinndo
Telefoŋ cinndo

11 settaambar 2011 waɗi duuɓi sappo ko Al Kaydaa yannoo e Amerik, yandini kuɓeeji ɗiɗi ɓurnooɗe toowde e wuro New York, ganndiranooɗe Word Trade Center, boomi ujunnaaje ujunnaaje pittaali. Gila ndeen Amerik woni ko e hare, e haɓaade «ownooɓe» : wolde Pakistaan rewii ɗoon ɓennii, wolde Irak rewii ɗoon ɓennii, raddo Ben Laaden rewii ɗoon ɓennii, teemedde ujunnaaje maayɗo ndewii ɗoon ɓennii …  Faanndaare Ben Laaden wonnoo ko hoynude Amerik, kono batte 11 settaambar, wonande Ameriknaaɓe, ɓurii koyeera, ko boomaare, sibu wemjeende nde ɗum jibini. 

Dartagol naatgol koloñaal e Muritani (4)

Poostoyel Butelmiit
Poostoyel Butelmiit

En ngardiino e daartol hee, haa ɗo Federba dañi yamɗinde, hay sinno ko seeɗa, njulaagu Faraysenaaɓe e maayo Senegaal, haa ɗo Farayse faami wonde njogoraani deeƴde so tawii keɓaani Tagaant e Adraar. En njiyiino kadi lomtiiɓe Federba ɓee kawri ko Malinaaɓe ngummaniima haɓde e tuubakiri. Ɓe tawi ɓe ngalaa doole kaɓtaade rewo e worgo kala, ƴoƴre maɓɓe rokki ɓe faamde alaa e sago ɓe maslondira e safalɓe haa yeeso. Eɗen njokka winndannde ndee :

Maayde Kaddaafi : hol ko jari ɗum fof ?

Winndaa heen : "Ko ɗoo Kaddaafi suuɗinoo, Allaahu Akbar!"
Winndaa heen : "Ko ɗoo Kaddaafi suuɗinoo, Allaahu Akbar!"

 

Kaddaafi laamɗo lolluɗo oo, laamɗo dikkinooɗo leyɗe Aarabeeɓe kala, dikkii leyɗe hirnaange fof, baɗatnooɗo ina firta laamuuji e nder Afrik, ina urɓa luulndooji e nder leyɗe janane, ina seŋani woɗɓe gafakkeeji … jaambaaro mo hono mum weeɓaani oo, wattini ko dogde ina suuɗoo e rukkuuji e gasɗe …

 Hol ko jari ɗum fof ?

Ganndo moolanaaɗo kadi sankiima, hay gooto tinaani

Dennis Ritchie
Dennis Ritchie

 

E oon sahaa nde winndere ndee woyatnoo Steve Jobs, hay jaaynde wootere saytoraani maayde ganndo goɗɗo, mo nganndu-ɗaa, so wonaano Alla e mum, ina gasa tawa hannde, ordinateeruuji ngoodataano. Oon neɗɗo, ganndo moolanaaɗo kadi, wiyetee ko Dennis Ritchie. Ko o Ameriknaajo kadi, no Jobs nii, no Einstein nii… O maayii, hay gooto tinaani, hay gooto dillaani. O maayi ko ñalnde 12 oktoobar 2011, tawi omo yahra e duuɓi 70. 

Gabbel ɓakdi ɓurngel annoore yaawde !

Annoore
Annoore

E wiyde annduɓe ɓee, won gabbel dogi 300 006 kiloomeeteer e leƴƴannde wootere. Ko e jarribo ɓe ceedii ɗuum. So ngoo jarribo laatiima goonga, ɗum wayata ko no waklitere kewi e ganndal nii. Waɗi noon, ko hiisaaji gaddanɗi aadee feewnude bommb atomik, walla yahde lewru, walla werlaade satelitaaji, ɗiin hiisaaji fof tuugii ko e ganndal ganndo moolanaaɗo biyeteeɗo Albert Einstein lelnunoo e hitaande 1903, kiisingal wonde alaa abbere ɓakdi waawi daɗde annoore, ɗum noon alaa abbere ɓakdi waawi dogde ko ɓuri 300 000 kiloomeeteer e leƴƴannde wootere.

Naamnal jaŋtangal Kajjata Maalik Jallo feewde e kalifu geɗe nder leydi e bellitgol (Ñalnde alet 10-10-11)

Kajjata Maalik Jallo
Kajjata Maalik Jallo

 

Hafeere loranooɓe e kewkewe 1989-1991 (mooliiɓe e foksineeruuji ceekanooɗi) ellee gasaani tawo :
- Kaaytugol artirde Muritaninaaɓe mooliiɓe to Mali ;

  • - Dartingol golle gartirgol Muritaninaaɓe mooliiɓe to Senegaal, sibu ina wiyee wonde fotde 5 000 ɗaɓɓaande gartugol njaɓaaka ;

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience