Kolaaɗe waalo e jom jawdi en

Saraaji Ɓoggee
Saraaji Ɓoggee

Pelle ɗe ngonaa laamuyankooje ina ñiŋa teettugol kolaaɗe daande maayo

Ardiiɓe pelle jeyaaɗe e Dental pelle Ngenndiije Daraniiɗe Jojjanɗe Aadee (FONADH) njuɓɓinii yeewtere jaaynde ñalnde altine 27 desammbar 2010, ngam ñiŋde tettugol kolaaɗe daande maayo. Mammadu Saar, gardiiɗo Dental ngal teskiima wonde « gila ewenmaaji 1989, leyɗe yimɓe hoɗɓe daande maayo

Hay Muritaninaajo gooto moolaaki ?

Gartugol moolinooɓe to Senegaal
Gartugol moolinooɓe to Senegaal

Ñalnde 25 desammbar 2010, Jokkorde pelle mooliiɓe to Mali e Senegaal yaltinii bayyinaango, ina holliti heen ɗee geɗe :

« Ciynugol nanondiral nattugol woodde mooliiɓe Muritaninaaɓe to Senegaal tuggi maayirɗe desammbar 2010, alaa daliilu. So tawii ko to bannge hakke  adunankeejo kala ɗaɓɓaande ummoriinde e laamu Muritani, yowitiinde e ciynugol kuulal « nattude hiisaade muritaninaaɓe mooliiɓe to Senegaal » ko mooliiɓe, rewaani laawol.

Alfaa Konnde fiilaama hooreejo leydi Gine

Piilngal Alfaa
Piilngal Alfaa

Ko e ooɗoo talaata 21 desammbar 2010, Alfaa Konnde fiilaa Hooreejo leydi Gine. Kanko woni hooreejo gadano garduɗo e laamu woote laaɓɗe, walla mbiyen keptinaaɗe.

Alfaa ɓooyii luulndaade laamuuji Gine. Seeku Tuure ñaawiino mo warngo, soki mo. Kenal demminaare uurkal Demokaraasi to Gine, certukal e Mbooy gulɗo guttoowo Koddiwaar hannde o.

Kolaaɗe waalo e jom jawdi en

Maande Fonadh
Maande Fonadh

 

Pelle ɗe ngonaa laamuyankooje ina ñiŋa teettugol kolaaɗe daande maayo

Ardiiɓe pelle jeyaaɗe e Dental pelle Ngenndiije Daraniiɗe Jojjanɗe Aadee (FONADH) njuɓɓinii yeewtere jaaynde ñalnde altine 27 desammbar 2010, ngam ñiŋde tettugol kolaaɗe daande maayo. Mammadu Saar, gardiiɗo Dental ngal teskiima wonde « gila ewenmaaji 1989, leyɗe yimɓe hoɗɓe daande maayo ceeraani e teetteede, tawi ko e ballondiral e jooɗaniiɓe laamu ngu e ɗiin nokkuuji, yimɓe ɓee fof e hollitde mettere mum en.

 

Kolaaɗe waalo e jom jawdi en

Binnditagol ; Yimɓe heewɓe ina paayi

Yimɓe heewɓe ndokkii heen miijo mum en, tee kollitii ɗum na waawi addude caɗeele. Lalla Ayse cukko Fonadh wiyi wonde binnditagol e kisnugol kaayitaaji, ko huunde moƴƴere, fotnde golloreede no feewirta nii, mbele hakkeeji yimɓe fof ina teskee.

Kono, gila golle ɗe puɗɗaa ina famɗi gannduɗo no geɗe ɗe njogori yahrude,

Duuɓi capanɗe joy jeytaare Muritani

Kartal Muritani
Kartal Muritani

Ndenndaani lislameeri Muritani jeyaa ko e hirnaange ceeɓtam Afrik. Wertaango mayri ko hedde 1 030 700 km2. Limoore ɓesngu leydi ndi ina qiimee hedde 3 129 486 aadee. Heedi ndi fuɗnaange-rewo ko ndenndaandi Alaseri (Njuuteendi keerol ngol ko 465 km), hirnaange-rewo ko ndenndaandi Arab Saharawi Demokaraasiijo (1 561 km), Maali  to fuɗnaange-worgo (2 237 km, heen 310 km ko mayo Karakoro) kam e leydi Senegaal (1 750 km). 

Ɗii keeri fof ko koloñaal en ndiidi ɗum en, so wonaa mayo Senegaal ngo (1 750 km), seekngo reedu Fuuta, woni keerol hakkunde Senegaal e Muritani.

Ngamri e neɗɗaagu

Beeli amooɓe
Beeli amooɓe

Ngamri e neɗɗaagu : so mi yiyii aɗa ama, mi annda neɗɗaagu maa

Wiɗtooɓe Finlanndenaaɓe njiytii jotondiral hakkunde ngamri e neɗɗaagu gamoowo o, e fawaade e dille ngamri mum. Njeñtudi wiɗto maɓɓe ngo ina haawnii sanne, sibu ɓe tuugotoo ko e beesaali gamoowo o, ngam anndude mbele neɗɗo ko teeyɗo, walla ko dafaaɗo hakkille ekn ….

Jokkondiral e Usmaan Gannge

Usmaan Gannge
Usmaan Gannge

Ngenndi ɓuri ngoowaandi, jatti ɓuri koɗnaandi (ko ladde weli fof ngenndi mum ɓuri). So tawii ɓe paamaani ɗii konnguɗi ina ngoondi, sikki alaa Usmaan Gaŋnge kam jeyaaka heen, caggal nde o wiɗti jatte makko, gannde e aadaaji renndo makko, o oolini ɗum e daande sernde, haa tacci maaje, diwni kelewaaji jamma, o weltiniri ɗum pittaali ɓiɗɓe mbiy-mi, wiy-mi e mbiy-maa-mi, o weeyi fayde doŋre Orop ngam saroyde toon pinal Pulaar, no ɓuri yooɗirde.

Jokkondiral e ‘Katante Leñol’

Katante Leñol e Abuu Aamadu Joop
Katante Leñol e Abuu Aamadu Joop

Fooyre Ɓamtaare heɓii jokkondirde e gooto e ngenndiyankooɓe leñol, e sahaa nde yillii Likseyba Gorgol, njillu musidal makko e ngenndiyankooɓe terɗe catal F.Ɓ.P.M. to Likseyba e Fedde Tiimtimaare e pelle pine daraniiɗe ɓamtaare. 

Fooyre Bamtaare : hol to njeye-ɗaa e gure men Fuuta ?

Fedde Muritaninaare ko fayti e ɓernde

Dokoor Lih ina uddita ɓernde ɗo opitaa Sheek Saayed - Nuwaasoot
Dokoor Lih ina uddita ɓernde ɗo opitaa Sheek Saayed - Nuwaasoot

Fedde Muritaninaare ko fayti e ɓernde ariino ɗo e Nuwaasoot ñalnde 11 oktoobar 2010. Nde joofni golle mayre ko 17 oktoobar 2010 : ina eɓɓaanoo  e makko, waɗde operaaji 10 ɓernde e golle 20 cukkitgol ɗaɗi ƴiiƴam. Ardii golle ɗe ko Doktoor Muhammadu Lih, karallo ko fayti e oppeer ɓernde e ɗaɗi ƴiiƴam, hooreejo Fedde nde. Ina jeyaa e lappol ngolɗoo, doktoor Nuureddiin Ramadaan, karallo ñawbuuli ɓernde e ɗaɗi (Tunisi) e A. Bertrand, karallo ko fayti e «ɗanningol» (anesthésie) e ɗiftingol (réanimation), wonde e safrooɓe (infirmier) rewɓe nayo tuubakooɓe Faraysenaaɓe

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorgel MSKLC

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience