Jokkere sariya toŋ.83-127  / DAMAL 5  : Dokkirgol jeyi laamu to dowri

Maamuudu Haaruuna Joop
Maamuudu Haaruuna Joop

Miijo men ko yowitii e ngalɗoo damal, panndo-ɗen haa ngal uddee nde mbaawen silde sariya oo ko yowitii e oo fannu sabu eɗen mbaawi wiyde ko ɓuri tiiɗde e sariya jeyi leydi mo toŋ 83 127 ñalnde 5 suwee 1983 ko ɗoo fawii, sabu ma a taw ko ɗum ɓurnoo himmande tabitinooɓe sariya oo.

Kuulal 68  : Caggal nde lajal balɗe capanɗe jeegom ɗee joofii tuggi ñalngu takkugol bayyinaango fuɗɗii, tawde kay wonii alaa ɗo jedditaagol jeyi laamu yettii ɗum ummoraade e neɗɗo walla ñaawirde taƴnde

Cubalaagu soodii ñalaande teddungal

Abuu Siley Joop
Abuu Siley Joop
Ngabu
Ngabu

Ganndal ko dokke Alla, naamndaaki duuɓi, jibinannde, doole walla darnde. Ɗuum laaɓtii e Kasga hakkunde Abuu Siley Joop e ngabu, kaɗnoongu subalɓe awde, wuppooɓe e loototooɓe tellaade e maayo. Abuu Siley Joop riiwii ngabu, yaltinii ɗum tufnde Kasga (Kaskas).

Abdarahmaan Sisoko hooniima to Pari

Keɓgol njeenaaji jeeɗiɗi ɗee
Keɓgol njeenaaji jeeɗiɗi ɗee

... Ɗum kam hankadi jaraa haala. Timbuktu heɓi ko ɗee njeenaaje : meilleur film (filmo ɓurɗo moƴƴude), meilleur réalisateur (ɓurɗo waawde sinemaa), meilleur scénario (senaariyoo ɓurngo moƴƴude), meilleur montage (montaas ɓurɗo moƴƴude), meilleure musique (gaaci ɓurɗi welde), meilleure photo (foto ɓurngo yooɗde) e meilleur son (dille ɓurɗe laaɓtude).

Maanditaare Daande leñol

Jaɓɓongal Baaba e Nuwaa
Jaɓɓongal Baaba e Nuwaa

Ñalnde 14 e 15 feebariyee 2015, Baaba Maal mawninii maanditaare duuɓi 30 goodal Daande Leñol e nder Nuwaasot, tawi ko e teddungal Mohammed wul Abdel Asiis, hooreejo leydi ndii.

Nii woni ardorde Diɗɗal ngal suɓiima fuɗɗoraade leydi Muritani ngam yoɓde diminna e ruttude teddungal fayde e ɓesngu leydi ndii fof e kuuɓal, ɓiɓɓe fulɓe e keertal. 

Nguyka ndoondiika Sabaabu

Henorde dajjitaande
Henorde dajjitaande

Horirde Falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina walla mbiyen IDEN ElMiina, nde ardii Mohammedu Paate Jallo, yanaama jamma hanki, jofɗo talaata hannde 10 lewru colte 2015, helaa, wujjaa nguyka kaawniika. Wuyɓe ɓee nawii  :

- Ngaandiije ɗiɗi timmuɗi e yahdiiɓe mumen. Heen ngaandiire wootere wonnoo ko e nder gollordu mawɗo nokku oo. 

Boko Haram, Talibaan, Al Kaydaa, Daish… » ɗum fof ko woni ?

Yimɓe Boko Haram
Yimɓe Boko Haram

Leƴƴannde e ko lolliri hannde “jihaadist” en walla woɗɓe mbiyi ɗum “terorist en” (ownooɓe). E duuɓi ɓennuɗi ɗii, gila e joofirde kitaale 70, dillere “diiniyaŋkoore” walla mbiyen politigi innitortoonde diine lislaam feeñii e winndere hee kala. So eɗen ciftora, golwole gadiiɗe e oon fannu puɗɗorii ko to leydi Afganistaan

Feso nguɗu (kaaseer) fuɗɗiima hoolkiseede e aadee

celule ƴiiƴam
celule ƴiiƴam

Hol ɗum firti ? Eɗen moolii Alla, nguɗu, woni kaaseer ko ñawu ndonkanaangu. Kala mo ngu heɓi, ko heen balɗe mum keewi yiƴƴidde. Nguɗu alanaaka safaara, hay so tawii noon, to leyɗe mawɗe too, won sellooɓe heen caggal safaara juutɗo, muusɗo.

Ɗo waandu ronata neɗɗo

buŋee
buŋee

En ɓooyii yiyde ! En ɓooyii nande ! Baaɗi mbaɗtii ronde ! Eñnjee en ɗiɗo, gorko e jom suudu mum, ɓe ndañaani, pellitii woppande jawdi mum en fof waandu nehnoo, so tawii ngidiima ɗum maayde. E wiyde maɓɓe ko kayru woni ɓiyngel maɓɓe. Ɓe mbiyi aɓe nganndi « maa yimɓe njal ɓe », walla « mbiya ko ɓe haangaaɓe », kono aɓe mbiya ɓeen ngondi « ko nganndaa no waandu nduu wayi tiiɗde ɓe ». 

Jokkere sammeere junngo : go’o

Junngo jokkaango
Junngo jokkaango

Ko meeɗaa yiyeede : jokkere junngo taƴnoongo. Ɗum waɗnoo ko ñalnde 7 saawiyee, to CHU Dijon, to Farayse. Ñalnde heen Alexis, hono mo junngo mum jokkaa oo, wonnoo ko heblo ngam waɗde bakkaa ko faati e dunli leɗɗe, haa masiŋ taƴi junngo makko. Kanko seedtii “nde kattii-mi sammeere junngo am ndee, mi faɗɗi. Ceerno am hocci nde, nawi mi opitaal. 

33 kiloomeeteer ñalawma kala

33 kiloo ñalawma kala
33 kiloo ñalawma kala

Ina woodi e nder aduna hee ɗo njurum woodi. Yeru, e lewru saawiyee 2015 ɓennundu nduu, haala gorko gooto jahroowo e duuɓi 56, mo nganndu-ɗaa ñalawma fof ina fiya 33 kiloomeeteer e koyɗe (jahol e kootol) ngam yahde nokku ɗo gollotoo ɗoo. Omo waɗa yolnde ndee laabi joy yontere kala, woni 165 kiloomeeteer, woni ko ɓuri yolnde hakkunde Eeleega e Butelmiit !

Mballee FOOYRE

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Awtaade tappirde pulaarFeewnude tappirde ina newii


Hol no nde aafretee ? 

 Kuutorɗe e jokkorɗe  

 

Guide de transcription et de lecture

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Fula jeeyngal

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Xiti - audience