Likseyba : Jamma Seek Tijjaan

0
984

Jamma Seek Tijjaan to Likseyba Gorgol. Jamma altine 31/12/2012, ina hawri e jamma 17 ina jofi 18 lewru men dewo haaraan, fergo nulaaɗo (mo jam e kisal ngoni e mum oo) ina yahra e 1434, yuɓɓinaama to Likseyba, teeŋti noon to galle Seek Tijjaan e nder galle Al Hajji Umar Deh, jom konngi kaŋŋe lollinanooɗi e Fooyre Ɓamtaare e tonngooɗe mum ɓennuɗe ɗee.

Jamma oo noon ko jamma mawɗo e kala yiɗɓe Seek Tijjaan, sabu ko e makko Seek Tijjaan heɓi denndaangal dokke Alla.

Kala nde jamma oo arti, tijjaaniyankooɓe fof hakkillaaji mum en ina keedta heen ngam barkinoraade ɓure ɗee. Oo jamma noon ɓooyii wurtineede gila e nguurndam Al Hajji Umar Deh, ko kanko fuɗɗunoo guurtingol jamma oo ko adii nde o hootata e joomiiko, e ngootu e ñalɗi hitaande 1970. Kono kanko Al Hajji Umar Deh, so jamma oo artiino, o heewnoo yuɓɓinoyde mo ko e gure rewo Likseyba, ko wayi no wuro Jaaɗol to falnge Moonngel walla e nder wuro Moonngel nii e hoore mum.

Caggal nde Al Hajji Umar Deh ruttii, jamma oo dartinooma mawnineede ɗoo. Ko e ɗii duuɓi nay battindiiɗi tan, lomto makko hannde oo, tawi ko ɓiyiiko, hono Ceerno Muhammadu El Habiibu Deh, ummitini golle ɗee, jamma oo waɗti waɗeede ɗoo e wuro Likseyba. Juulɓe heewɓe ina kawra heen, haa teeŋti noon e ummortooɓe rewo e worgo maayo e gure catiiɗe Likseyba, e almudɓe yimooɓe e seerenɓe Tijjaaninakooɓe fof nootiima heen no feewi hikka.

Won jaayɗe kadi tawtoraa jamma oo, ko wayi no Rajo Gorgol, sibu Sammba Haaruuna Bah nulii toon Muhammadu El Haadii Kan, e rajo Timtimol wuro Soogi nulii Sammba Kudi Bah, e Fooyre Ɓamtaare ina tawtoraa ngam siimtande ɓe tawaaka ko kewnoo e oo jamma. Jamma altine 17 dewo haaraan ina hawra e 31/12/12 tuggi caggal kiraaɗe haa nde ngoriije njoggi subaka, waaldaa ko gite kecce ngam mantude Alla e jaarde Nulaaɗo mum mo jam e kisal ngoni e mum oo e jangtaade ɓure e nguurndam Seek Tijjaan.

Nde daande subaka eeraa, juulde wuurnaa haa salminaa, caggal nde dental wirdu wajiifa waɗaa haa joofi. Beetawe toowɗo, arnooɓe tawtoreede jamma oo kala kawritoyi to baamuule ngam juuraade Al Hajji Umar Deh gonɗo sabaabu juɓɓingol jamma oo e juuraade maayɓe kala to mbaawi lelaade.

Caggal baamuule yimɓe ngarti galle silkude Ɓuraana, yimɓe pooftoyii. Golle ɗee timminoyaa jamma talaata oo, hiirde haa jamma jenngi hono no hiirde hanki mum ndee nii. Ko ɗoo yimɓe fof caaktii, ndokkondiri aadi so en tawaama mo wuuri. Yo en tawe !

Abuu Aamadu Joop, jooɗaniiɗo Fooyre Ɓamtaare to Gorgol /Tel 46 52 40 82