Baaba Maal teddinaama e nder Ñaabina

0
1613

 

En nanii Ɓoggee e Demet njaɓɓinooma Baaba Maal kaaɗtudi jaɓɓugal. Bagodinnaaɓe teddiniino mo kaaɗtudi teddungal. Kono Ñaabina ɗo tawtora-ɗen ɗoo ena metti ɓurde.
Baaba Maal jaɓɓaama e Ñaabina Sammba e tule oole ñalnde 23 oktoobar 2013 jaɓɓungal baɗngal faayiida. Mbolonaaɓe, Maalmaalɓe, Dabbenaaɓe e Jaanankooɓe, cuuɗi nay Ñaabina ɗii fof ndentii, teddinii mo kaaɗtudi teddungal.

Rewɓe wuro ngoo njaɓɓorii mo ko ñaantule e njimri ganni, gollorɗe fulɓe hanki e ñameele ɗe ɓe teddirannoo hoɗɓe mawɓe. Boɓi kodde, pedane ɗe ngittaaka-mbaɗtaaka, njuumam telsi(suukara telsi) ñiheeje gawri e nebam sirme kaynaɗam haa uuri, lacceeje e kocce nayi ƴaaki, ko ɗuum rewɓe ɓee mbaɗiri koɗungu Gorko Duwoyra haa dawi waynii. Ñameele jiggaaɗe walla jinnditorɗe paggitaaɗe, hay geɗel gootel jillaani heen. Ko golle lawɓe, maabuɓe, remooɓe e ñeeñal rewɓe fulɓe tan addaa ɗoon.

Ñalnde 24 ndee, Hamjatu Abdul Caam rokki mo, kanko Baaba Maal, puccu beede leen. Ngu inniraa Beede Ngiril Sammba Binta Ayse Maram. O ruttii o soodti ngu miliyoŋ mbuuɗu(1000.000 mbuuɗu) e kaalis Muritani. Haa hannde, kanko Hamjatu Abdul Caam, o ruttii kadi o itti 100.000 mbuuɗu, o rokki naalankooɓe Daande Leñol. O waɗi kadi 100.000 mbuuɗu woɗnde, o rokki ñeeñɓe wuro ngoo e hoɗɓe ñeeñɓe arnooɓe. Beede Ngiril Sammba Binta Ayse Maram Tooroodo dartoyii e makko ko 1 200 000 mbuuɗu.

Ñaabinanaajo goɗɗo soodi nagge ɓesnge ɓireteenge, rewniinge, rokki Baaba Maal. Nagge ngee ɓiraa, Baaba Maal tawraa kosam ɗam nder dingiral. Janngo mum, nagge ngee addaa ena wondi e goolyel mum, o fawi heen gite makko, kanko e wondiiɓe makko.

Fonndunaaɓe, Fonndu e Naanaango, mbaɗi wutte jarɗo 100.000 mbuuɗu, mbaɗdi heen ngaari, ndokki Alhajji Baaba Baydi Maal. Ɓe mbaɗi kadi ngaari ngoɗndi, ɓe pawi heen 50.000 mbuuɗu, ɓe mballiti Ñaabinanaaɓe. Ɗum fof waɗi ko ñalnde 24 ndee.

Ñalnde 25 ndee, subaka mum, Medda Jaañ itti koɗungu Daawalel, addani Baaba Maal e Ñaabina. O wiyi haade won rokkuɓe pucci, won rokkuɓe nayi ɓesɗi e gayi, won kadi waɗɓe wutteeji, kanko Medda o addanta Baaba ko liingu. So cubballo addanaama ko iwi e ndiyam, addanaa ko paso mum. Medda Jaañ addani Baaba ko ndaawa( seerndi ndaawa e ɓaleewu ko ndaawa ɓuri mawnude kadi ena waɗi ɗaamol no safdu nii). Ko ɗuum Baaba waɗanaa hiraande ñalnde heen.

E oon ñalawma gooto, nde yahi haa hiirde feŋi, Ñaabinanaaɓe kadi mbaɗi tengaade, botuuji, mukke maraakiis e makatuumru, ndokki Baaba Maal.

Njillu Baaba Maal e Ñaabina waɗii faayiida saɗne. Yirlaaɓe Jeeri, Mboolonaaɓe, Maalmaalɓe, Jaanankooɓe e Dabbenaaɓe njaɓɓiima mo, teddinii mo kadi nduusii mo.

NJaay Saydu Aamadu