Ko ƴoog-ɗen e Aysata Taal Sal

0
2098
AysataTaalSal3.jpg

En kuutoriima oo ɗoo fartaŋŋe fottitde e oo debbo dariiɗo biyateeɗo Aysata Taal Sal to Nuwaadibu, ngam heɓde e makko miijooji baawɗi laataade jaabawuuji naamne ɗe won e men keewi naamnaade tawi fayti ko e darnde makko e dawrugol Senegal, jokkondiral makko e dawriyankooɓe toon, kuccam makko, ekn…

En kuutoriima oo ɗoo fartaŋŋe fottitde e oo debbo dariiɗo biyateeɗo Aysata Taal Sal to Nuwaadibu, ngam heɓde e makko miijooji baawɗi laataade jaabawuuji naamne ɗe won e men keewi naamnaade tawi fayti ko e darnde makko e dawrugol Senegal, jokkondiral makko e dawriyankooɓe toon, kuccam makko, ekn…

Naamnal : Aysata Taal Sal, ko a dipitee, ko a meer, ko a awookaa, ko a dariiɗo e pelle ɗe ngonaa laamuyankooje, kono kadi ko a debbo galle. Holi no o mbaawir-ɗaa  ɓoornodaade ɗii kufunaaji fof, tee alaa heen caamoowa?

Aysata Taal Sal : Kañum dee maa taw ko dokke ɗe Alla rokki min, minen rewɓe. Kadi aɗa anndi, debbo, gila ene famɗi, jannginaa ko muñal e tiiɗnaare. Sabu taane nanngat hoyre ene moora, aɗa jooɗii joɗnde wootere, a dillataa hakke waktuuji. Njanngine-ɗaa kadi lawƴugol, unu, teenol, ndefu, ƴoogol e guppol, ekn… tawi fof waɗdetee ko e ñalawma ngooto, alaa heen kadi ko ŋakkata. Alla fawtani min heen jibinirgol e muusalla mum, kanum e nehdi sukaaɓe. Waɗde debbo, so welaama, ene waawi nii waɗde ko gorko waawaa. Alla wallii kam noon, ɗii kufuneeji ɗi limtu-ɗon fof, alaa heen ko ndonku-mi roondaade. Nde tawnoo ballal Alla ngal, ene tawi ɗoon pellital, yiɗde e goong ɗinde ko yahata koo.

Namnal : Nanallaaji ina keewi hannde ko faati e ngonka maa politik. Ina wiyee wonde ko a jaltuɗo walla jaltoowo PS ? Ko kaal-ɗaa e ɗuum ?

Aysata Taal Sal : Mi woppaani parti oo te mi fiɓaani woppude mo. Haalaluuji ɗii noon keewii kono ene gasa tawa ko dawrugol tan siforii noon.

Naamnal : Mate a waawaa heddaade e  e parti hee, tawtaa Usmaan Tanor Jeŋ, mballon Makki Sal haa laamtoo 2017 ?

Aysata Taal Sal : Makki Sal ko banndi am gorko, no Abdullaay Wad woniri jinnaaɗo am nii. Ɗaam enɗam mboɗo nanngi ɗum haa tiiɗi. Tee, e maɓɓe mo njiɗ-mi yiyde fof, mi yiyat ɗum, kadi kala e maɓɓe nodduɗo mi, mi noototo. Kono e dingiral politik ngal, gooto e amen fof won ko goongɗini. Emin njiɗi Senegaal, kono won ɗo mi kawraani e miijooji, ko noon kadi woni dawrugol.

Naambal : Ene wiyee PS anniyaaki fooɗondirde e Makki laamu so woote garooje ɗee njontii. Kono laaɓaani tawo, aɗa waawi haalande min ko laaɓi?

Aysata Taal Sal : No ngonka kaa waawi siforaade fof, nganndee so pooɗondiral laamagol leydi Senegaal yontii, so 2017, so 2019, Parti sosiyaaliste maa wood mo ngemmbi. Sabu emin piɓi laamu keɓtaangu e juuɗe amen nguu, ene foti artude ɗo wonnoo.

Naamnal : Mate a waawaa wallude Makki haa laamtoo, daroo wallu maa haa lomto-ɗaa ɗum so joofnii daawe mum ɗiɗi ɗee ?

Aysata Taal Sal : Mi ronkaani laamaade Senegaal kono hannde ɗuum jeyaaka e ngoƴaaji am.  No mbiy mi nii, njiɗ-mi ko parti amen oo heɓta leydi ndii, min liggoo ɗum. Te maa min ndaro heen sabu maa min ngemmbu pooɗondirteeɗo laamu nguu. 

Hol ko mbasiyto–ɗaa yonta hannde oo ?

Aysata Taal Sal : Rentude e daraade liggoo. Sabu hannde, hay tuubakooɓe, jooni ko gaa hakkillaaji mum en kucci, sabu yenaneede ko gaa ngalu woni. Waɗde ndaro-ɗen, woto ɓe ngarde, ɓe keɓta, ngonen hoɓɓe e nder nokkuuji men. Ndaɗɗudi ɗuum fof noon, ko dental e jaŋde.

Aamadu Bookara Saane