Pulaagu hino wuuri tawo

1
4660

Hoodere ngenndi yuɓɓiniino hiirde pinal e naalankaagal kikiiɗo aset 4 marse 2017 to “lakaas”. Ndeen hiirde heplanaama ko ina tolnoo e hitaande. Huufnoo ɗum ko sukaaɓe ngenndiyankooɓe hironooɓe leydi ndii e leñol ngol. Wonnoo faandaare dowrowre ndeen hiirde ko wuurtinde pinal fulɓe e teeŋtinde fotde men hannde reende e reentaade, yuurnaade e yuurnitaade ngonka men, reende moƴƴi finaa tawaa men e ɓure renndooji men haŋki, kono kadi reentaade kalo ko hino waawo teppude en, leeltino en e dow ko leƴƴi aduno oo ngoni e dow mum hannde koo, ngam ɓamtaare e ƴellitaare.

So en mbiyi yuurnaade njoopi-ɗen ko reentaade leefɗi e bonanndeeji coomiiɗi e kesam hesamaagu nguu e mbaadiiji nguurndam ɗi etotoo waawnude renndooji men, tawa rewam majji wonaa moƴƴam .

Yuurnitaade noon ko teskaade e yerondirde moƴƴi, bonɗi, nguurndam hanki e nguurndam hannde e nanngude ɗo sawru hakkunde ɗoo, sabi teskaade wonde so tawii haŋki men wonaa kaŋŋe mbuure mammba fof, hannde oone kay wonaa kaalis daneejo ɓolɓoto. Tinndinooje, jime, e konnguɗi jangtaaɗi ɗii e ndee hiirde ko ɗuum ɓuri joopaade, ko ɗuum waɗi konngol yuɓɓinɓe hiirde ndee waɗii teskuyaaji, rokki yeruuji e woon ɗiin peeñkiiji kulɓoniiɗi, kollirooji kataa dookɗo oo goodal renndooji men hannde. Arii e ngool koŋngol : “E meeɗen kaalɗo hannde fof, haalata ko ɗemngal caajal pural jiidaral ngal kelmeendi njiggaandi njiiɓiindi,njilɓundi, ngonndi e ɓosɓostude mbele hino lomtoo ɗemɗe men yummiije… pitja lomtiima buuɗi sadak, wiitabiks lomtii kodde e kosam, pipsikola waɗi to lomtii tufam, lacciri e ñiiri ngonti puuyndam, koltu ɓiɓɓe men hannde ko ceelti beelti, caccuki maɓɓe ellee kululaaɗe, finoraade kelloori ɓurtonii ɓe tuppaade e sokaade, tele e fideyoo lomtiima dingire e kiirɗeeli tinndi, daari e cuɓti…  Ndeke banndiraaɓe fotaani en haaw so baaba wontii pappaa, neene wostaama mamaa tan (hel) heli daande galle kaari en.

Banndiraaɓe Alla mbaɗdu-mi on, eko ɓuri hannde soofde e ɓiɗɗo pullo wiyde burgal (buruuk) sabi tan ɓe ngalanaano ngal kuutorgal innde njiggiima e men ɓuƴi helmere ndee haa nde yahda e loowdi ɗemngal maɓɓe tan, ɗoyɗoytu-ɗen, ndewɗen e maɓɓe no jawɗi ndewnaaji. So en ngadaaki ɗemngal weetat en kaljitaani, kono en ngasnataa haalo en mbiyaani wonde alaa ko ɓuri yooɗtoriɗde e tawde neene e baabo heɓe njeeɓda e esiraaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe “muselseluuji”, kollirooji njanfooji hakkunde resondirɓe haa fijirde foolo dewgal, gacce baratnooɗe koy nattii faawnude !

Teyib Soh

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa