Nuwaadibu : Daartol Mawluud

0
142
Duɗal Beelinaaɓe
Duɗal Beelinaaɓe

Ko hikka waɗti hitaande 50ɓiire (1969 – 2019) ko jamma jibineede NELAAƊO ALLA, (JKM) fuɗɗii mawnineede e nder wuro Nuwaadibu. Ñalngu nguu mawninaama hikka e nder wuro Nuwaadibu e gardagol Khaliifa wuro ngoo, hono Alhajji Ceerno ABUU BAKRI BARO lollirɗo Ceerno NJAAY BARO, e tawtoreede denndaangal ardiiɓe dente diine e seernaaɓe fuutankooɓe ardiiɓe jamaaji e jumaaji e nder leeɗe Nuwaadibu kala… 

 Ko hikka waɗti hitaande 50ɓiire (1969 – 2019) ko jamma jibineede NELAAƊO ALLA, (JKM) fuɗɗii mawnineede e nder wuro Nuwaadibu.

Ñalngu nguu mawninaama hikka e nder wuro Nuwaadibu e gardagol, Khaliifa wuro ngoo, hono Alhajji Ceerno ABUU BAKRI BARO lollirɗo Ceerno NJAAY BARO, e tawtoreede denndaangal ardiiɓe dente diine e seernaaɓe fuutankooɓe ardiiɓe jamaaji e jumaaji e nder leeɗe Nuwaadibu kala, e tawtoreede  nuwaadibunaaɓe rewɓe e worɓe. Jamma belɗo waalaama, keewɗo barke e weltaare. Jimɗi belɗi mantooji ɓurɗo winndere hono bajjo Aminata njimaama, haa yimɓe mbeltii, e jeewte jibineede mo, e ɓure makko ɗe o addani winndere ndee kala njeewtaama haa fahmu ɓeydii, e anndude oo labaaɗo, mo GENO suɓanii hoyre mum.

Hitaande hikka ndee, Titoonde Mawluuda oo ko Aaye Qur’aana tedduɗo : « Nganndee ina e nder mon Nelaaɗo Alla ». Caggal oo jamma, ko leegal Kansado rewata heen, ngam yuɓɓinde kañum ne, jamma jibineede Ɓurɗo winndere, Muhammadu sallal laahu aleyhi wo sallama. So ɓeen ɓennii, leeɗe keddiiɗe ɗeene ndewa heen, kala sahaa wooda leegal juɓɓinngal hiirde jamma oo, haa leeɗe wuro ngoo fof kawra. Ko nii aadoraa e nder Nuwaadibu gila mawningol jamma Jibineede Ɓurɗo winndere fuɗɗii e wuro ngoo e hitaande 1969 haa jooni. Gila nde wonnoo tan Ghayraan e Kansado, haa Sitee SNIM yanti heen, haa wontii jooni leeɗe Nuwaadibu kala, yo Alla yaw ɓeyda.

Ko caggal gargol ɗo e wuro Nuwaadibu ɓee Seernaaɓe Mawɓe, Laaɓɓe diine, ruuɗiiɓe aduna e koomte mum, arɓe wallude fuutaŋkooɓe no moƴƴiniri dewal mumen Alla e nguurndam mumen e nokku oo. Nde Alhajji Ceerno MAMMADU BOOKARA KAN, ganndiraaɗo GATAAGIIYU, oo ganndo Alla waɗi njillu mbarkinngu e nder rewo Muritani, o tawi fuutankooɓe ina njogii caɗeele mawɗe, to bannge moƴƴinde dewal mumen Alla e nder diiwaan hee, to Nuwaadibu haa to Suwayraat. Mawɓe fuutankooɓe rewɓe e worɓe, wonnooɓe ɗoo e ngaan saanga, ɗaɓɓiri mo yo o addan ɗumen almuudɓe wallooɓe ɗumen e dewal mumen Alla, gila e juulnude, dagnude dewle, innude jibinaaɓe, heblude maayɓe, dogde e jokkere enɗam, so caɗeele mbaɗii.

Ngam wallude fuutankooɓe, waɗande ɗumen ko ɗaɓɓiri mo koo, o suɓtii almuudɓe tato laaɗtuɓe, hoolaaɓe, annduɓe haaraysireeɓe, ɓe ngalaa ɗawre ganndal, yiɗɓe kala tagoore, haa teeŋti e neɗɗo juulɗo, jokkooɓe enɗam, ɓe hoolaare makko timmi e mumen e kala fannuuji. Mo woni e maɓɓe kala o joƴƴini ɗum e nokku mo o toɗɗanii ɗum. Ko nii woni : Ceerno ABUU BAKRI BARO, lollirɗo Ceerno NJAAY BARO o joƴƴini ɗum Nuwaadibu to leegal Ghayraan e ko taarii ɗum, Ceerno MOKTAAR BAH o joƴƴini ɗum  Nuwaadibu to leegal Kansaado e Ceerno MOKTAAR TAAL o joƴƴini ɗum to wuro Suwoyraat. Ko ɓeen seernaaɓe ngardii haa hannde dente diine ɗee gure mawɗe kalfuɗe faggudu leydi Muritani. Ceerno Moktaar Bah e Ceerno Moktaar Taal, nduttiima sahre goonga, yo Alla yurmo ɓe yaafoo ɓe, waɗta barkeeji maɓɓe e ɓesnguuji maɓɓe, kamɓe e maayɓe juulɓe kala, aamiin !! Ko ɓesnguuji maɓɓe njogtii, kadi njokki golle e darnde nde ɓe ndarinoo hanki. Ceerno ABUU BAKRI BARO lollirɗo Ceerno NJAAY BARO, Alla ina heddi ɗum tawo, yo Alla heddu mo e jeese men ko juuti, o ɓooya ardaade en, e wallude en e dewe men Alla, e wallondirde e ɓiyiiko Labaaɗo oo, mo innde mum woni sifaa mum, biyeteɗo Alhajji Ceerno MUHAMED EL KAAMIILU BARO lollirɗo Mamma Baro, yo duso ɓooy, aamiin !!

Garal ɓee Seernaaɓe e ngoo Rewo, nimsa alanaa heen juulɓe kala, haa teeŋti e fuutankooɓe, sabu hannde e ɗee gure Nuwaadibu e Suwoyraat, dente diine ñiiɓɗe ina ngoodi e mumen. Eɓe mbayli ko heewi e ngoo rewo, ɗo majjere hooninoo, waɗi sabbundu !!

Kuɗol Aadama Alasan Caam to Nuwaadibu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa