Tinndol : « nimsa nafataa, reentaade ɓuri »

2
492

Waɗii sahaa gooto debbo e joom galle mum ina nguurdi. Ɓe nguurdi ko juuti nguurndam mbelɗam,fodde duubi sappo e joy (15) ɓe ndañdaani ɓesngu (ɓiɗɗo) waɗii sahaa gooto debbo o koo kittuɗo no feewi, kala nde o haaldi e gorko makko o sekat. Ko noon ɓe ngoori gorko o ina muñi tan debbo o ina ɓeydii laawaade, alaa fof ko gorko o haaldata e mokko ha o welto. Waɗi sahaa gooto tan, gorko o fini subaka gooto wiyi, hannde mi maayii mi nattii waawde muñde. Gorko o teeldi e hoore mum, ina miijo hol ko fotata wadde. Allah walli gorko o yiyti feere.

O miijii ko seerde debbo o. Waɗi subaka gooto debbo o finiri weltaare mawnde, omo heppa ko gorko o artata galle, omo jooɗi kaŋko debbo o omo fadi haa joom galle mokko ara o yaafno ɗum o weldita e mum, o habra ɗum kabaaru belɗo. Omo jooɗi omo weltii no feewi, gorko o nana ara ina ardi e ɓernde mettunde e kabaaru muusɗo. Ina ardi e ɗerewol, teeŋtinde ceergal maɓɓe. Debbo o sooyni gorko o tan, weltii no feewi. Sabu o wayrii fijjude e jaldude e gorko o. Gorko o jooɗii tan deƴƴini ɗerewol e dow taabal he, wiyi mo njiɗmi ko teeŋtinde ceergal hakkunde men. Gorko o wiyi mi tampii, mi maayii, njiɗmi ko ceeren, kadi so en ceeri njiɗmi ko humande sehil ma kaari.

Tan aaccaaare debbo o taƴi, kono fof ɓuri muusde debbo o ko sehil mum mo o wiyi omo resa o. Debbo o ƴettii kuɗol, teeŋtini ceergal maɓɓe. Ɓe ceerii ɓe ngaynii, debbo o wiyi mo maa mi haalane ɗo seeɗa mo heewaani, miin sa yiy o sahaa miɗo metti no feewi, hay miin mi anndaano ko ngonndunoo mi, kono mi anndii ko ngonndu mi hannde. Debbo o wiyi mo mi waɗii ƴeewirgel mi taawi komi koriiɗo (cowiiɗo) Ko ndeen weltaare mownde pinirnoo mi caggal ma. Mbiɗa fadi ha ngaraa mi yaafno ma, mi habrumaa ndennden ndeen weltaare. Kono Allah jaaraama a jaaraama, mi tawii a wonaa giɗo a wonaa kaaldiiɗo. Debbo o wiyi mo ɓuri muusde mi heen fof ko sehil am feccere fittaandu am mo coodtirɗaa kam o.

Gorko o nimsiti no feewi.

2 JOWE

 1. on mbelta naamah sanne.
  ko yewtere welnde wannde.
  Fa yiida nde wonno Aade timmaani
  Kalla tagaaɗo inna juuma ɗum non
  En ňaagiimah geno ballal e bawɗe
  nde wonno yawde inna weňňa geɗɗe
  kewɗe yo geno hoku men sutturo e suuraade✅✅

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.