Nafoore ɓiyleydaagu

0
371
Lappol safaara jabet
Lappol safaara jabet

Anniyaaji moƴƴi pottitii tawi faandaare mum en ko wallitde ñawɓe roofolɓe woɗɗuɓe nokkuuji ɗo cafrirɗe ngoni, haa mbaawa loskude ñawu ɓalli mum en, tawi ina paabee e safaara no fotiri fof . Ko ɗuum addani fedde wiyeteende « SOS Diabète » muritaninaare daraniinde wallitde fiyaaɓe nguun ñawu, no ndaɗiri e bonannde maggu, e GIFES, fedde nde muritaninaajo sosi leydi Farayse, tawi faandaare mum ko heesndaade tumarankooɓe afiriknaaɓe, teeŋti noon e muritaninaaɓe yillotooɓe Orop ngam wallitde ɗum en no naatiri e renndo tuubakooɓe, haa mbaawa hisde heen to bannge ɗaɓɓugol golle, hebleede to bannge mecce e humpitaade hakkeeji mum en, e parliiɗi e dow mum en toon to njillii. Ɓe keɓii gollodiiɓe to leydi Farayse, ko  wayi no fedde wiyeteende LH Sport e  woɗɓe ɓiɗɓe leydi Farayse yarlitiiɓe addude balle mum en ngam wallitde ɓiɗɓe leydi jeyaaɓe e leyɗeele doofole.

Ɓe cuɓtii falnde Ɓoggee, ɓe peri heen lappol keborngol yillaade gure sappo denndinɗe haalpulaar en e safalɓe. Hol ko wonnoo faandaare maɓɓe e ngol ɗoon lappol ? Paandaale kuuftidinɗe ɗe ko : – Newnande ɓesnguuji doofolli ɗi mbele ina keɓa yettaade tippule safaara; – Jeytoreede e moƴƴitingol cellal ɓesnguuli nokkuuji ɗi ; – Sosde golle ballondiral hakkunde dowlaaji fawaade e kattanɗe jahduɗe en goƴaaji ɓesnguuli ɗi ; – Jeertinde e bonannde rafi lollirɗo Jabet(rafi ɓuuɓri) ; – Ƴellitde safaara e senngo safaruuji e diwanuuji joñiiɗi nokkuuji cafrirɗi ; – Hokkude ɓesngu hakkille moƴƴo ko yowitii e kisnugol cellal mum.

Paandaale tabitinooje ɗee ko ɗeeɗoo : – Wostondirde miijooji e ɓesnguuli nokkuuji ɗii kala geɗe jowitiiɗe e cellal ; – Waɗande ɓesnguuli nokkuuji ɗi loskooji cellal ɓalli mum en tawa ko Alla meho ; – Feññinde jabet e nder ɓalli wonduɓe heen tawa ko e rewrude e ƴettugol ƴiiƴam ; – Rokkirde kaɓirɗe tokoose wonande haralleeɓe safaara.

Nde paandaale maɓɓe laabtani ɓe to bannge ɓileydaagal tacci-keeri, gollidiiɓe ɓee (ɗanniyaŋkooɓe men e wallidiiɓe mum en to leydi farayse), ummanii renndinnde jawdi e kaɓirɗe ɗe liggorii ɗum, woni kaalis, ƴeewndorɗe cellal ɓalli, loskirɗe ƴiiƴam, leɗɗe safaara…ekn geɗe ɗe ɓe keɓata e pelle ɗe ngonaa laamuyankooje to farayse e teelɗuɓe yarlitiiɓe faabaade roofolɓe; SOS diabète e hoore mum ñonngaani doole mum e ɗaɓɓirde hono ɓeen jeyaaɓe e leydi hee ko wayi no Jaagordu halfinaandu cellal, Aldismed, Amid e Farmasii Fuuta maa wonii yamiroore ummanaade ngaal gollal walla dañde e mum en kaɓirɗe.

Ko caggal ɗuum gure sappo cuɓtaa e nder falnde Ɓoggee nde : Abbay, Mballaaji, Ɓoggee, Ñaakaaka, Ɓowde, Daar es salaam, Afjeyjir, Wul Birom-olo ologa, Ŋoral Gidaala e Njorol tawi leƴƴi moritani oon diwaan kala ina niytoo heen koye mum en, ɗum woni bolol ngol lappol ngol foti lulaade.

Caggal nde ɗumɗoo fof laaɓtani ɓe, ɓe ndarni kippu e gardagol hooreeɓe pelle ɗe Habibata Siise SOS Diabète, Bubakara Joob GIFES e Pavis Louis LH Sport yantondirde e haralleeɓe safaara oo, hono : Hamed Sid’ahmed cafroowo jarlitiiɗo fedde SOS Diabète, Kamara Saako Doktoor sanɗa safaara kuuftidinɗo, Jaawara Boŋko Doktoor safaara kuuftodinɗo, Huley Jah jarlitiiɗo SOS Diabète.

Ɓe ndaaŋani gure ɗee e wallondirde e mawɓe mum en, waali wuro en e meeruuji kominaaji ɗii. E nder ko ɓe tonngi losko maɓɓe yettiima 600 aadee tawi heen 206 ko worɓe 394 ko rewɓe. Miijo yimɓe gure ɗee ina waawi tonngaade e ngolɗoo konngol : “ ko njiiloytono-ɗaa so arii tawii ma, waɗanii ma sokla maa, tawi ko Alla meho, ko njettoor tan joomum en kaandi ”.

Laaɓii en tan wonde “ɓileydaagu” ina heewi qiima e nder leydi pooɗaniindi ɓamtaare teeŋti noon so tawii ndi taccii keeri yiiloyiima nanndo mayri e leydi ngoɗndi haa mbaawi naftude rofolɓe e nder leydi men.

Maamuudu Haaruuna Joob

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.