MAHAMADU ISUFU, hooreejo leydi Niiseer

To Niiseer, hay gooto suusaa ɗaɓɓude “manndaa tataɓo”

Ko Alla seerndi yimɓe fotndaani, seerndi leyɗeele nanndinaani ! Ƴeew tan hakkunde Muritani e Niiseer no mbayi ɓallondirde, e no darɗe ardiiɓe ɗum en mbayi weeyondirde ! To Niiseer, kala nodduɗo e manndaa tataɓo,...
Porofesoor Cerno Siraajo Bah ko ndaygu. Taariikayanke, ɗemɗiyanke, antropolojiyanke

Cerno Siraajo Bah Hootii Saare Goonga Firdawsi Naatii

Porofesoor Cerno Siraajo Bah ko ndaygu. Taariikayanke, ɗemɗiyanke, antropolojiyanke, Alla muuyii o gollanii neɗɗanke, o accii ɓaawo makko golle moƴƴuɗe ɗe mulataa haa poomaa. O aynii kadi golle moƴƴe ɗe adinooɓe mo accani neɗɗanke,...
Kampaañ woote 2018

Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan 2018 : Woote ukkuɗe

Muritani ɓooyii waɗde woote, kono hono ɗe hikka ɗee meeɗaa yiyeede. Haa teeŋti noon to bannge keeweendi ɗaɓɓooɓe fiileede (kanndidaaji), e to bannge caɗtugol sabu keewgol woote. Ko woote 3 laawol gootol, kono eɗen...

Miijo : Leñol mahirtee ko ganndal

Fulɓe ko leñol mawngol, ɓooyngol, ɗuum ko huunde anndaande, daartol hina seedtoo ɗum. Kono ɗuum fof e woodde e wonde goonga nganndaaka, haɗataa heɗen nganndi leñol (baawngol wonde fof noon), waawaa duumaade dow teddungal...
lappi njulaagu ɓaleeɓe : feewde hirnaange (Amerik) e fuɗnaange (leyɗe aarabeeɓe)

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : Teret hirnaange (3)

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde duuɓi teemedde keewɗe. Ko ɗoo ngaccirno-ɗen winndannde men : Nii woni e...
Jokkere goddol. Natal Hopital Avicenne (AP-HP).

Jokkugol terɗe : Goddol kaawningol

Ɗuum heɓtii ko Faraysenaajo mo goddol mum ñawnoo haa waɗti foofirde ɓoggi. Doktoreeɓe tafani mo goddol ummingol e ɗaɗol nanowol ƴiiƴam, ɗaɗol ngol waylii wonti goddol. Hannde o waɗtii yahde e haajuuji makko, haa o yejjitii...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Daartol annabeeɓe nayo : Yuusaa, Iliyaas, Ilyas’aa e Sam’uun

Daartol annabi Yuusaa Hono ooɗoo Yuusaa ƴettiti lefol Annabaagu ko caggal Annabi Muusaa, (JKM), o daranii jihaadi, Geno udditani mo damal, haa o heɓi ko ina tolnoo e...
Natal wuro Jerisaalem (Al Quds)

Al Quds (Jerisalem) TRUMP findinii seyɗaane !

Ina jeyanoo e ko Donald Trump huninoo e sahaa nde ndaartata lefol laamu to Amerik, wonde so wootanaama maa eggin Ammbaasaad Amerik Tel- aviv, nawta ɗum Jerusalem. Ko o huninoo ina...
Fooyre_170 Paltoor leƴƴi e njiyaagu

Muritani yooɓtoraama goɗngol  Paltoor leƴƴi e njiyaagu !

 So en tuugniima e deggondiral ciimti cuurtooji dawrugol laamu Muritani ko faati e paltoor leƴƴi (rasisma) e njiyaagu e ŋakkeende nuunɗal ekn, so en kulaani mbiyen ko ngu laamu mbeejngu hannde...

Woote : Muritaninaaɓe caggal leydi cuɓantaako koye mum en depiteeji

Ina anndaa gila woote njoli e leydi ndii, ko gooto fof toɗɗantoo hoore mum depitee mum, ɗum firti ko depiteeji toɗɗetee ko e woote kuuɓtodinɗe (ko yimɓe fof ngootata). Ko ɗuum kadi woni ko...
Ayaawo

Maayde Namruuja ɓiy Kan haan

Ko Adii fof alaa e sago ngannden holi oon Namruuja ? e holtoo jeyaa ? Namruuja ko laamɗo canndollinɗo wonnoo; innde nde noon ittaa ko e muunteewel ina wiyee cewngu, ngam Arabeeɓe mbiyata cewngu...
Jirlagol leydi naange

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi noon, ko ɗo gooto men kala woni ɗoo, tinataa nii...