Aamadu Jibeeri Sih, cukko kalfinaaɗo pinal

0
1549

“… Leñol waawaa ɓamtaade tawi ɓamtorii ko pine goɗɗe.Ɗum waɗi pinal men ngal ko ngaal potno-ɗen faarnoraade. Yo en nganndu pine goɗɗe ɗe, ko ɗeen ndenndinten e pine men hanki, cuɓo-ɗen heen enenne ko njiɗ-ɗen bakkoraade janngo.  Jibi Hamme Lih wiyi, e deftere makko wiyateende “Dingiral” “leñol to daro tan soƴtaade ñiiƴe mum haa laaɓa ina bakkoo ina wiya hanki hanki, kadi leñol kadi hol to tan naat e pine goɗɗe tawi anndaa ko pine ɗe ngoni.

“… Leñol waawaa ɓamtaade tawi ɓamtorii ko pine goɗɗe.Ɗum waɗi pinal men ngal ko ngaal potno-ɗen faarnoraade. Yo en nganndu pine goɗɗe ɗe, ko ɗeen ndenndinten e pine men hanki, cuɓo-ɗen heen enenne ko njiɗ-ɗen bakkoraade janngo.  Jibi Hamme Lih wiyi, e deftere makko wiyateende “Dingiral” “leñol to daro tan soƴtaade ñiiƴe mum haa laaɓa ina bakkoo ina wiya hanki hanki, kadi leñol kadi hol to tan naat e pine goɗɗe tawi anndaa ko pine ɗe ngoni.

Ko moƴƴi ko, ko ƴettude pinal hanki ngal, e kesamhessagu hannde ngu ndenndinaa ɗum, hannde ndañaa janngo ko mbakkiroyi-ɗaa sukaaɓe arooɓe ɓe. E nder heen, ƴeewen kaddule men. So wontii kaddule meeɗen, ko rewɓe ɓe tottatee yo kettanoy sukaaɓe, sabu sukaaɓe ɓe ɓuri ɓallaade ko kamɓe, so ɓe njahii ɓe keewi ñaantude walla hettude ko ko sukaaɓe ɓe njiɗi ko. Hol ko sukaaɓe njiɗi? njiɗi ko ko yaltata hannde e Telewisiyoŋ ko. Omo jeyaa e ko wayli geɗe meeɗen keewɗe.

Ƴeewee ɓoornuki sukaaɓe meeɗen hannde won e takkiiɓe en so o tottaama wutte yo yahru jehre, ina yahra jehre?…Enen njeeren tan e ɓornaade wutteeji janani ina njahra jehre ina kollira ɗum en, ina ñaaƴira, ina paarnoroo ɗum. Ndaro-ɗen enen fof darnde yo pinal men ngal naat e jehre nde. Gooto fof so yeeyii pinal mum, enen ne njeeyen pinal men haa jara! Nganndinen yimɓe ɓe, ko ɗumɗoo ngon-ɗen.

Banndiraaɓe ndarano-ɗen pine ɗe: onon baabiraaɓe ɓe, on njiyat yimɓe ina ngulla ina kaala, gooto fof ina foɓɓa, kaalaaji ndimmboo, bahe ndilla, kono wonaa ɗum! So on njahii e nder galleeji he tawa ko aan baabiraaɗo, ko aan ceerno mawɗo, ɓiye ina ɓoornoo sipu e yeeso maa, ɓiye ina waɗa oow e yeeso maa. Ɗum ɗo pot-ɗaa ko salaade. Calo-ɗen ɗeeɗoo pine naattooje e meeɗen, tawi ngoni ko e bonnude pinal men.