Diine : Nafoore nguura

0
131
Natal daarti diine
Natal daarti diine

Hol ko woni nafooje nguura ?

Nafooje nguura woni ko ina tottee, ko wayi no ñaamde e koltu e hoɗorde wonande kaanduɗo heen.

Holi waɗɗiiɓe nafeede e holi waɗɗiɓe nafde ?

Nafooje ina mbaɗɗinii njeegomo. Ɓeen ngoni arooɓe ɗoo ɓee :

1. Jojjande debbo e dow gorko mum, foti eɓe ngondi tigi-tigi walla ɓe ngondi ko e ñawoore, ko wayi no ceeraaɗo duttal ko adii timmugol edda makko, ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM) : “ jojjanɗe rewɓe mon koy, ko nde moƴƴinton koltu maɓɓe e nguura maɓɓe.” (humpiti ɗum ko Termisiyyu).

2. jojjannde ceeraaɗo taƴngal e dow ceerɗo mo oo, so tawii ko o reedu haa o jibina, ngam konngol Alla toowɗo oo : “ so tawii ko ɓe sowiiɓe, nafee ɓe haa ɓe njibina.” (Simoore ceergal: 6).

3. jojjanɗe jinnaaɓe ɗiɗo e dow ɓiɓɓe mum`en, ngam konngol Alla toowɗo Oo : “ moƴƴanee jinnaaɓe mon kala moƴƴere.” (simoore Israayi 23) e konngol nulaaɗo Alla (JKM) nde o naamnaa hol ɓurɗo haandude e ngondiigu moƴƴu, o wiyi : “ neene maa, neene maa, neene maa, (laabi tati) refti heen baaba maa. ” (jangtoore hawraande)

4. jojjanɗe suukaaɓe tokoosɓe e dow jinnaaɓe mum en, ngam konngol toowɗo oo:” ñamminee ɓe e jawɗeele hee, koltinee ɓe heen, kaalanee ɓe haala moƴƴa.” (simoore rewɓe, aaye: 5) e konngol nulaaɗo Alla (JKM): “ cukayel ina wiya ñammin am ko e maa lorii-mi hol mo daccitaa mi ? ” (humpiti ɗum ko Ahmadu e daaru qudni).

5. jojjannde jeyaaɗo e dow kalifa mum, ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM): “ ina woodani jeyaaɗo ñaamdu mum e koltu mum ene neworii nde o fawetaake golle ɗe o hattanaani “. (humpiti ɗum ko Muslim).

6. Jojjanɗe muumunteewon

Ina waɗɗii e dow joom majje nafde ɗe, ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM) : “ debbo naatirii jayngol ngam ullundu mum, ngam sokde ndu nder ɗo hidii ndu waawaa yaltude ɗaɓɓanoyde hoore mayru kullon ko ndu ñaami haa ndu maayi nder heege ”. (ɗum ɗoo ko jaŋtoore sellunde ).

NAFGOL BAƊƊINGOL

Nafgol baɗɗingol woni ko ina wuurna neɗɗo, ñaamde moƴƴere e njaram moƴƴam, comci kaɗanooji mo nguleeki e ɓuuɓol, hoɗorde ñiiɓnde fooftinoore, ɗee ɗoo geɗe luurdaaka.

Nafoore noon ina teskee heen dañal nafoowo oo e baasal mum, e nder geɗe nafateeɗo oo. Ko ɗum waɗi ɓuri moƴƴude ko ɗum accee e junngo ñaawoowo juulɗo, o dottana gooto kala fotde mum e aada mum.

HOL NDE NAFOORE FUKKOTOO ?

Nafoore ina fukkoo e ɗee ɗoo geɗe garooje :

1. Debbo cuutiiɗo walla caliiɗo lelodeede, waɗi noon nafoore fawii ko e lelodeede walla ɗooftaade.

2. Debbo ceeraaɗo ceergal duttal so edda mum joofii.

3. Debbo cowiiɗo ceeraaɗo so jibinii. so o muynanii cukayel ngel ina waɗɗanii mo njoɓdi muynam ɗam, ngam konngol Alla toowɗo oo : ” so ɓe muynanii on, njoɓee ɓe, tottee ɓe njoɓdi maɓɓe, ndiisnondiree hakkunde mon e dow moƴƴere.” (Simoore ceergal, aaye: 6)

4. Nafoore jinnaaɓe ina fukko so ɓe ngalɗii, walla ɓiɗɗo nafannoo oo waasii, o alaa ko ɓuri nguura ñalawma makko. (ñallal) ngam Alla fawaani fiɗtaandu ko waawaa.

5. Nafoore sukaaɓe ina fukkoo (ina saama) so gorko e maɓɓe hellifaama, walla debbo oo so resaama. So tawii noon ɓiɗɗo gorko oo ina ñawi ñawu nduumiingu walla o haanga, ndeen nafoore ndee fukkotaako.

Tesko: Ina woodi nafooje goɗɗe hakkunde enɗam, ngam ina waɗɗii e juulɗo jokkude enɗam mum, ɓeen ngoni ɓalliiɓe mo to bannge jiydigal yumma e baaba, oon cokluɗo ñaamde e koltu walla hoɗannde yo o wallu ɗum heen so woni kay omo jogii. yo o fuɗɗoro noon ɓurɗo jiydeede, ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM): ” junngo dokkoowo ɓuri toowde (ɓuri moƴƴude) so aɗa rokka adoro ɓe nafoore mum`en ɓuri waɗɗaade e ma: yumma maa e baaba maa, bannde debbo miñe, walla mawne, e ɓurɗo ɓadtaade jiidigal.” (humpiti ɗum ko Nisaayi. daara fuuɗni cellinɗo jaŋtoore ndee).

So joom jawdi saliima ñamminde jawdi mum, ndariindi (muumunteewon) yo ndi yeeye walla ndi hirsee hoto ndi leeptaade heege. Ngam leeptude ina harmi ngam nulaaɗo Alla (JKM): “ debbo naatiri jayngol ngam ullundu. o soki ndu o ñamminaani ndu, o accaani ndu ñaamoya kullon leydi, ndu maayi.” (Janngtoore hawraande). en kaaliino ɗum ko adii.

Musiɗɗo mon Jibriil Muusaa joob
Tonngoode : 46 56 51 10
WhatsApp :    34 46 64 47

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.