Woote hoore leydaagu dookii

0
190

Ɗoo e lebbi jeegom paaɗi ina jooɗtoraa woote hooreleydaagu maa yuɓɓine e lewru suwee 2024, hay so dikkondiral laaɓtungal suwaa feeñde tawo, ko laaɓa-ɗen tan ko INSAAF ngemmbii Wul Gaswaani, hay so tawii ɓe cuwaa laawɗinde ɗum tawo e nder parti maɓɓe, e ɗum faamee e nder njilluuji mawɗo leydi ndii ummini e oo dumunna e nder diwanuuji leydi ndii. So won woɗɓe puɗɗii hollitde wonde ina kebori kam enne dikkaade lefol ngol, ɗum faafaani tawo no feewi walla joomum en ngonaa anndaaɓe tigi rigi e dingiral politigi ngal.

To bannge yahdiiɓe laamu nguu (partiiji lollirɗi majorité) yaakoraa ko kañum en fof kebori nanngande junngo ko gardiiɗo leydi ndii, alaa ko haɗi wooda teelɗuɓe ndikkii lefol ngol ɗaminaade maa ngon walla nii tawa ko duñaaɓe yo ndikko ngam ɓeydaade rokkude woote ɗee qiima, so ɗum ɓennii wooda ɗo ciftoraa.

To bannge partiiji luulndiiɗi ɗii, eɗen mbaawi feccitaade ɗi e pecce ɗiɗi : heen wootere renndini ko UFP e RFD fellitɓe fiɓondirde e INSAAF e laamu nguu e ko lolliri « Pacte Republicain » walla mbiyen « piɓondiral ndenndaandi » e fawaade  e toɓɓe 18 ɗe ɓe mbayyini ; woɗnde ndee renndini ko APP, TAWASSUL, FRUD, SAWAB, AJD/MR … ɓe njaɓaani yantondirde e piɓondiral ngal kamɓe fof e wiyde toɓɓe kollitaaɗe e piɓondiral ngal ɓe luulndaaki ɗum en, kono ɓe njantaani heen walla nii ko huunde fotnoonde iwrude e luulndo jeyaango e suudu sarɗiiji. Ko ɗum waɗi e oo sahaa ina jooɗtoraa, caggal nde ɗiin partiiji njiyondiri e gardiiɗo leydi ndii, ɓe pellitii ɗaɓɓirde laamu nguu kaaldigal, kono en laaɓaaka tawo hol no ɗuum hebori siforaade ; « mawɗo teheende ndee » biyɗo noon ina heblanii haaldeede tawde ko haala wooteeji fuɗɗortee, hay so tawii amo hedditii e ɗaɓɓaande makko  yiɗde hawritde e gardiiɗo leydi ndii tawo.

E ooɗoo sahaa ina wayi no wooteeji hoore leydaagu ko ko naatanaa, CENI ciisanooɗo oo  e wooteeje ɓennuɗi ɗii (wonande luulndo ngoo e won e partiiji wuuraniiɓe laamu) ko ɗum woni ngoƴa mum hannde tawde Alla daɗndii ɗum e fuseede maa wayleede no heewɓe ɗaɓɓirnoo. Partiiji ɗi cuwaa feññinde darnde mum en e ɗiin wooteeji so wonaa AJD/MR yuɓɓinnooɓe batu mum en mooɓondiral lomtin ngu Ibiraahiima Saar (e ɗaɓɓaande mum), lomtiniri ɗum Mammadu Bookara Bah mo batu nguu toɗɗii yo dikkano ɓe lefol hooreleydiyaagal e wooteeji paaɗi dow sarɗi (so tawii luulndo nanondiraani e kanndidaa gooto) ; heddii ko e oo ñalawma hannde luulndo ina sarii no feewi etee ɗum fuɗɗiima juutde no feewi sabu ɗii duuɓi fof kanndidaa mo partiiji ɗii fof nanondiri roŋkaama yo dañe.

So en nduttiima seeɗa e « Piɓondiral Ngenndi » tawde  ɗum jeyaa ko e ngoƴaaji ɓesngu nguu hannde ko ina abboo jooni e lebbi tati maa nay  ko ciifondiral ngal waɗnoo hakkunde laamu e partiiji tati ɗi (UFP, RFD, INSAF) kono gila ndeen « dawaani hirdaani » sabu haa jooni kaaldigal potnongal fuɗɗoraade e juɓɓingol ateliyeeji ronkaama yo fuɗɗo. Woytoraandu nduu ko mbele luulndo fof ina tawtoree (hay so salinooɓe ɓee ina keddii e wiyde ngaraani) kono laamu nguu na nangtii e « maa ɓe ngar walla won e maɓɓe kam » kono maale mum yiyaaka tawo. Foti teskeede tan ko añɓe piɓondiral ngal to waalaare laamu  too (teeŋti noon e leñam leñameeɓe ɓee e senngo dadiiɓe ɓee) ngoni ko e sortude daaɗe mum en, ma a taw   darnde luulndo ngoo ina walliti ɗum ? Laje keewɗe toɗɗaama (1saawiyee , 12 saawiyee) kono alaa heen fof ko laatii, ɓe mbattindii wiyde, e ko nan-ɗen, heen «ateliyee gooto ina waawi fuɗɗaade, jowitiiɗo e wooteeji, keddiiɗi ɗii panndoo haa woote joofa » kono gollodiiɓe heddiiɓe ɓee njaɓaani (UFP e RFD). Ɓeen njaaɓtii « mate kamɓe kam eɓe njenanaa ko kamɓe kebori jooɗtaade e jappeere hee ?» sabu ko nanondiraaka jooni fof heboraani nanondireede caggal woote. Laana kaa ko ko suggi tawo, Alla noon anndi no ka hebori suggitorade walla so ka hebori ko yuwde ?

Wooteeji suwee 2024 ɗaminaaka maa lomlomtondiral demokaraasi waɗ e nder leydi hee sabu ngonka ko lolliri luulndo koo (ko ngo sariingo sabu  ɓinngu baabaagu e hooram hooramaagu, baaɗo no Biraam wiyata ko kañum tan ardotoo (wooteeji ɓennuɗi ɗii fof ko kam sukkata kanndidaa laamu nguu) ko no heddiiɓe ɓee ngalaa e makko hoolaare, Tawaasul ɓurɓe jogaade dipiteeji e suudu sarɗiiji ngoni ko e fusde (Jamiil wul Mansuur gardinooɗo lannda oo ko adii, woni ko e renndinde taƴre « himmunde » e maɓɓe ina yantondira ɗum e woɗɓe ngam sosde parti), leƴƴi ɓaleeji ɗii walla hoohooɓe mum en nattii hoolondirde, dadiiɓe ɓee, caggal laamu Sidi wul Sheex, ɓe kolliri ko laamu wontaa ɓoccitaade ɓe, haa arta e juuɗe siwil en. Waɗde firti ko en cuwaa tawo. Ellee fartaŋŋe dañanooɗo e kitaale 1992 e 2009, nde yoga e partiiji luulndo njaɓi heedde caggal Ahmed Daddah (92) e caggal Mesuud (2009) wontani ɗum en ko koyɗol sabu  yaakoranoode e oon sahaa, gooto e maɓɓe fof ina waawi mooɓde keewal e wootooɓe ngam lomtaade militeer en.

Nduwoto-ɗen tan ko yo Alla faabo Moritani !

Maamuudu H. Joob

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.