BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Wuro Kong

Laamlaamu Kong

Laamlaamu Kong, nganndiraangu kadi laamlaamu Watara walla Wattara, ko dowla Afrik hirnaange, dowla juulɗo, goodnooɗo ko idii naatgol koloñaal. O wonnoo ko fuɗnaange rewo Koddiwaar e huunde e Burkinaa e worgo leydi Mali hannde...
Hesniiɓe e baayeeji nannganooɗi ñalnde 28 noowammbar to Kayhayɗi

28 nowammburu 2017: cide nguddinii weendu

En podiino artude e kewu mawningol 28 noowammbar 2017, haa teeŋti noon e nanngal rewɓe maayraaɓe kam e sukaaɓe ɓe baabiraaɓe mum en mbaranoo, sabu mum en weeynude e sarde ɗereeji ina ɗaɓɓa nde...

Daartol Annabi Huudu

Alla toowɗo oo wiyi : “feewde e aadi en etee ɓiyi yummum en ko Huudu, o wiyi “ eehey mon leñol am, ndewee geno, hol ko heɓi on haa ko oɗon ndewa ko wonaa oon ?...
Jaŋde Hiisiwal e feere Sengapuur

Jaŋde hiisiwal  : “feere Singapuur“

E kitaale 1995, 1999 e 2003 ko sukaaɓe Singapuur ngoni hoore kawgel winndere paatungel e hiisiwal. E kitaale cakkitiiɗe ɗee kadi, ko kayri woni hoore to bannge moƴƴude jaŋde hiisiwal e nder leyɗe OCDE. Hol...

KAALDEN GOONGA . « Majjere ɓuri bara »

«Majjere ko bara, kono so jontiraaka muusataa». Pulaar dee nde tawnoo ene alɗi, konngol haali fof so hiñaama maa binndannɗe keewɗe ndañe heen. Heddii tan, ko mo woni fof hiñirta ko no faamiri. Tee...

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM) e Ñalngu Nagge

Ñalnde 9/11/2017, sete Tabital Pulaagu Muritani yilliima Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) to joɗnde mum ɗoo, caggal nde winndi ɗum ɓataake, ngam teddinirde ɗum Ñalngu Nagge nguu. Yiilirde Fedde Ɓamtaare Pulaar (Y.NG) ndee kadi...

Ñalngu Nagge : Cabbi gorle ngartii e Muritani – Fulɓe Muritani nootiima

Koolol Nagge yuɓɓinaama ñalɗi 18, 19 e 20 bowte (desammbar) 2017 e nder Nuwaasot, laamorgo Muritani e gardagol cukko hooreejo Tabital Pulaagu Catal Muritani hono Jallo Daawuuda, caggal nde ngantu rafi teppi hooreejo mawɗo...

Laamuuji ɗi njoofataa…

Ina gasa tawa Mugaabe miijinoo ko lomtinde joom suudu mum e joɗnde ardorde ndee, kono ɗuum kam wonaa bulet e Afrik, ko heewi ko wayi noon waɗiino e Afrik, walla ina woodi e Afrik,...
Ceerno Muttaar Taal

Siyaara sappo e jeegoɓiijo Alhajji ceerno Moktaar Taal

En puɗɗoriima innde Allah tedduɗo, joom yurmeende huuɓtidinnde e joom yurmeende heeriinde, yoo jam e kisal ngon e nulaaɗo men ɓurnaaɗo winndere. En njettii jibnaaɓe, seernaaɓe, nootitiiɓe e oo siyaara, ngam mawnin’de ɗum. ɓeen...
Yanaande Sileymaani Baal

Ñalawma Suleymaani Baal e Ndakaaru

Ñalawma gooɓe jiile yuɓɓinanooma e nguurndam Ceerno Suleymaani ñalnde hoore biir (altine) 4 noowammbar (jolal) 2017 to CICES Ndakaaru e gardagol Seneraal Usmaan Kan. Yuɓɓini joɗnde ndee ko fedde Suleymaani Baal. Tiitoonde ñalawma oo...

Piilngal Alasan Mammadu Baro Ceerno Barooɓe

Alasan Mammadu Daawuuda Baro fiilaama Ceerno Barooɓe noogaas e tataɓo (23ɓo), kikiiɗe 3 desaambar 2017 to Tulel Barooɓe, nokku keedɗo bannge hirnaange worgo Sahre Ndoogu ɗo geɗe ɗee kala keblaa ɗoo. Jofnde mum waaldaa...
Robert Mugaabee

Simbabuwe : Mugaabe jebbiliima

Simmbaabuwee (Zimbabwe), talaata 21 noowammbar 2017, hedde waktuuji 5 kikiiɗe, Haraare (laamorgo leydi ndii) hiirdi ko e seppooji e ngamri weltaare, sabu Robeer Mugaabe (Robert Mugabe) gonnooɗo hooreejo leydi ndii gila heɓi jeytaare mum...