BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Joɗnde adannde Yiilirde hesere mooɓondiral 7 FƁPM

Mooɓondiral 7e FƁPM, wonii tigi mooɓondiral kesam-hesaagu

Mooɓondiral 7ɓal fedde ndee wonii tigi mooɓondiral kesamhesaagu. Ɗum woniri ko e sifaaji ɗiɗi (2). 1. Ko idii fof to bannge kuccam e paandaale fedde ndee
Yiilirde hesere FƁPM

Mooɓondiral 7ɓal F.Ɓ.P.M. : mooɓondiral kesamhesaagu

Hono no habriranoo, Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (F.Ɓ.P.M.) yuɓɓinii, ñalnde 28 e 29 desaambar 2019, joɗnde mum mooɓondiral jeeɗaɓiire (7ɓiire) to Ganniiru Ngenndiiru (Musée national) Nuwaasoot, e tawtoreede nulaaɓe 15 catal fedde ndee, yantude...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Haala wonaa njuɗu, kono ene waklitee

Pulaar dee wiy “ko yonti fof haalee”. Tawde noon yonti ko cuɓagol gonoowo hoyreejo leydi Muritani, en mbaawaa waasde haalde heen no foti fof. Ko kaalaten heen koo noon toɗɗaaki tawo fooɗondiratnooɓe...

Gannde hiisiwe : diiñorɗe

Deftere ɗimmere Muhammadu Faliilu Sih yaltii, ina tawee ɗoo : ƊOOYENE
Natal Daari annabaabe

Daarti : Nguurndam annabi Ayuuba Sabri

Hono biyateeɗo Asiis wiyi :  “Ayyuba nde woni annabi ndee, ko e jamaanu Annabi Yaaguuba (JKM), geno neli mo e ɓesngu hawraan e hoɗnooɓe e saraaji Dimaska.” E fuɗɗoraade...
Ruwannda Mumto-leñol Tutsi Caggal warngooji, ñaawooje

Ruwannda : Mumto-leñol Tutsi en (3) : Caggal warngooji, ñaawooje

En njiyiino wonde warngooji mumti-leñol ɗii ndartii ko ñalnde 17 sulyee 1994, caggal nde FPR, e gardagol Pol Kagame, heɓti ko ɓuri heewde e leydi ndii. FPR ne, nder hare mum keɓtugol...
Sukaaɓe Fedde Fulɓe Itaali e hiirde pinal

Jubbannde e nguurndam Fedde Fulɓe Itali

Fedde Fulɓe Itali sosaa ko ñalnde 17 abril (seeɗto) 1993 to wuro Milaa, dowla Itali, e tawtoregol cate jeegom. Oon sahaa ende waɗi 639 tergal. Hannde, fedde ndee ina jogii 17 catal e...
Jalbol nder ngaanndi neɗɗo

Haawniinde : Jalɓol haa nder ngaanndi !

Ko ndeen haawniinde woni kadi ? Ndeen haawniinde ko doktoreeɓe tawii jalɓol mawngol nder ngaandi Ameriknaajo gooto jahroowo e duuɓi 42. Hol no ɓe nganndiri ɗum ? Ɓe nganndiri ɗum ko oon ina wondunoo e...
Binndol demngal berbeer en to maruk

Maruk : Tamasig naatii ekkol

Ɗemngal Tamasig (ɗemngal Berbeer en) laawɗinanooma e leydi Maruk e hitaande 2011 ; ngal laawɗinaa kadi to Alaseri e hitaande 2016. Jooni laamu Maruk yaaɓanii siynude ndeen feere, sibu ngu fellitii ɗemngal tamasig ngal...
yiite ummoraade dow

Yiite ummoraade dow : Siin woni ko e laawol

Neldude ujunnaaje ujunnaje satelit  hedde 36000 km dow koye men. Ɗiin satelitaaji ngona e yirlodaadi e leydi (so a ƴeewii ɗi cikkataa ko ɗi ndillataa), ɗi ngona e heɓɓaade cereeli naange, ɗi mbaɗta yiite...
Ŋaro Asside

Koorka e taasiyoŋ : Ko pot-ɗaa anndude ?

Koorka yimɓe wonduɓe e taasiyoŋ (taasiyoŋ ɗaɗi nawooji ƴiiƴam) ina waawi saabaade ŋabbugol taasiyoŋ baawngol warde joomum. Miɗo siftina ɗoo huunde e wasiyaaji kimmuɗi feewde e yimɓe wonduɓe e taasiyoŋ yiɗɓe hoorde.
Kenyaa : Taktakri ɓujiri

Kenyaa : Taktakri ɓujiri

Angel wona laabi jeeɗiɗi mbaroodi taktakri to bannge mawnugol. Angel peesa fotde ton e feccere (1 500 kiloogaraam). Duuɓi maggel ko hedde 23 miliyoŋ hitaande. Ndii mbaroodi ladde ɓujiri yiytaa ko to...