BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Kartal Gaas lelngo woyndu gaas nduu

Muritani – Senegaal, nanondire moƴƴere

Muritani e Senegaal nanondirii gollodaade woyndu gaas  yiytaandu e keerol mum en, inniraandu “Grande Tortue, Ahmeyim”, e feccude hakkunde rip, kala ko dañaa heen. Leyɗe...

Luulndo naatii Diiso doosɗe

Huunde hesere, so toɗɗegol e Diiso Dossɗe (Conseil constitutionnel) terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo, hono Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Ɗumɗoo noon jeyaa...
Muhammed wul Abdel Ajiiju hooreejo leydi Muritani

Maa yah walla Yahataa ?

Maa heewɓe mbiy hol ko addi ngal naamnal ne ? Addi ngal, ko oɗon nganndi, caggal kuudetaa mo seneraal Abdul Ajiiju waɗnoo e hitaande 2008, leydi Muritani woni...

Sirlu waande

Huunde nde nganndu-ɗen e nokkuuji men, jeyaande e sato Fuuta, nder jeeri e to pooɗe. Waande. Mahata waande ko mooƴu, hoɗi e nder mum ko mooƴu. Ƴeew ngel kullel no foti famɗude...
Lelnugol njogitaaje 14-18

Ciltugol wolde 1914-1918, Wolde adunaare adannde

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15) Nanondiral ciltugol hare adunaare adannde (armistis 1918) sifanoo, ngam teeŋtinde dartagol hare kam...
hongkong Siin faggudu

HONG KONG

Hong Kong kadi, no Makawo nii, ko « diiwaan mo njuɓɓudi keeriindi nder Siin », Kanko noon ɓuri Makawo yaajde e heewde yimɓe, sibu miliyoŋaaji 7 fittaandu ina nguuri ɗoon....
Ɓowngu paawngal dennge

Paawngal dengue ko jontinooje walla ko girip ?

Paawngal Dennge (Dengue) ko pawngal jontinooje ne walla ko girip? Doktoor Alhuseyni Sal jaabtiima ngaal naamnal : Paawngal Dennge ina yettii fotde ko ina tolnoo e miliyoŋaaji sappo aadee, ina yooɓoo hitaande kala fotde ujunaaje...
Natal (foto) wuro Makao

To Makawo (Macao) heedi ?

Makawo ko diiwaan e nder leydi Siin, dokkaaɗo njuɓɓudi keeriindi gila e hitaande 1999. Hade ɗuum o wonnoo ko e les njiimaandi Portugaal fotde 400 hitaande. Makawo woni kontuwaar e koloni...

Kurmbitgol sala geec moolanaaka to Siin, hakkunde Hong Kong e Makawo

Sala kaa ko laawol otorut (autoroute), ka 55 km njuuteendi, njaajeendi ndii ko 34m, otooji 6 ina mbaawi sawndondirde heen. Ka mahaa ko hakkunde Hong Kong, Makawo (Macao) e njoorndi leydi Siin....
Tufnde jolnirde kaaƴe : Snim Nuwaadibu

Booynagol jawdi : SNIM, ngonka paaynuka

Ko ina wona jooni duuɓi 3, gila coggu njamndi yani, heewɓe ceyfitii no SNIM ardoraa nii, njeertinii ko faati e ngonka mum. Jooni kadi, caggal nde gardinooɗo ɗum oo nomaa hooreejo hififaaɓe, goɗɗo...
Kartal Fuuta Tooro. Ittaa ko e deftere "Florilège au jardin de l'histoire des Noirs Zuhur al Basatin"

Miijo : Fuutaaji e keeri mum en

Mbaɗ-ɗen ko Yirlaaɓe e Hebbiyaaɓe e Halayɓe ngonaa diiwanuuji, mbayi ko no leƴƴi nii, taweteeɗi e diiwanuuji Laaw e Tooro e  Booseya... Caggal nde njanngu-ɗen...

Yeewtere golal gollal

https://youtu.be/Yj52Z5MTe8c