BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Janngooɓe jaaɓi-haaɗtirde, gagga mon jiiɓtaama

Dr Hammadi Faalil Sih, hiisiweejo ŋellitiiɗo, arii ittii teppol sanɗaaji yahruɓe hiisiwal. Ɓaawo deftere makko « Binndanɗe hiisankooje » yaltunde 2016, o rewni heen defetere « Diiñorɗe », hannde njeslaare 13 seeɗto...
Ñalawma ɗemngal neeniwal

21 colte, ñalawma ɗemngal neeniwal

 Pelle pinal ngenndiije, Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM-ARPRIM), Fedde Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS) e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof he Murtani (APROLAWO), mawninii, no keewnoo waɗde hitaande kala nii, Ñalawma...
Karta IKREN

Hol ko woni Ikreen ?

Ikreen ko dowla (leydi) ngonndi he nder Orop bannge fuɗnaange, ɓiliindi hakkunde Dental Orop e Riisi. Ndii leydi ine fooɗti hakkillaaji winndere ndee kala, sabu luural mawngal hakkunde Riisi, bannge, e Dental...
Lulnde heblo karallaagal jaŋde

Lulnde karallaagal jaŋde

Ñalnde aset 12 colte (feebariyee) 2022, jokkorde pelle pinal yuɓɓinii gollordu (lulnde) ngam lelnude laabi njanngiin e feewnude kaɓirɗe jaŋde wonande ɓe kaalataa ɗemngal jannginteengal ngal. Pelle ɗee ɓurnoo dartoraade ko jannginde...
Karta IKREN

Riisi-Ikren walla Riisi-OTAN ?

Wolde mawnde ummiima hakkunde Riisi, bannge, e leyɗe Hirnaange (Orop e Dental Dowlaaji Amerik), bannge goɗɗo oo. Njaafo-ɗee, ko hakkunde leydi ine wiyee Ikren e Riisi. Ikren ko leydi ɓiliinde hakkunde Riisi e leyɗe...

2021 : “Jolooji” karallaagal ɓooyooji

He lebbi 18 jawtuɗi ɗii, geɗe keewɗe, ɗe njaakoranooka, njolii to bannge karallaagal. Won heen ngardi ko e soklaaji Covid-19, ko heen njahdata, won heen noon ko keddotooɗi, duumotooɗi, ɓeydotooɗi nii ƴelliteede....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA, alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo !

Nde min ngoni sukaaɓe, ene woodnoo e fedde amen, gooto mo nganndu-ɗaa, ko kañum waawi yimɓe ɓee fof. Kala ko o yiɗi, ko ɗuum waɗetee. Alla e makko huleede, gooto e amen...
Barba Bah jaaynoowo

Mali, Cedeao, e yeeytooɓe daranaade ɓesngu hesɓe

« Delenda Carthago » ! Ine jangtee wonde biyeteeɗo Caton ɓooyɗo, he nder woldeeji njoftiigu hakkunde Room e Kartaas, seeraani e wiyde, ko Senaa waawi wiyde fof, « alaa e sago Kartaas bonnee tan ».
Jumaa Fonndu

Fonndu ine metti fotndaade he baɗal

Fonndu ine metti fotndaade Fonndu e naanaango walla naangaango hurmbitii ñalnde mawnde (aljumaa) 28 siilo (saawiyee) 2022 jumaa mum ɗiɗaɓo. Almaami raatib nduun Suudu Alla wiyetee ko Ceerno Mohammadu Alhasan Juuli Soh....
Sammba Gata Bah hooreejo teddungal FƁPM

Sammba Gata Bah, salndu Pulaar, yanii

So Catal Kayhayɗi haalaama alaa e sago nginnaa Sammba Gata Bah, sibu nguurndam makko fof o waɗi ɗum ko e daranaade ɗemɗe, haa teeŋti e ɗemngal Pulaar, ngam faamde mo tigi rigi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga,ƴoƴre mehre janngataa ɓataake

Pulaar ene wiya « ƴoƴe mehe njanngataa ɓataake ». Sinno dawrugol ko sippiro wonnoo, mi wiya « dawriyankooɓe men liɓaama mbeeyngu, ngu alaa guli ». Ellee liɓaaɓe e ndoondi, yiɗnooɓe fiɗɗaade gila ñaawooɓe ngaraani, kisa hawri...
Ñalɗi pinal Taaga - Tabalde

Ñalɗi pinal Taaga, 3 haa 5 siilo (saawiyee) 2022

Darorɗe hitaande hesere ndee, 2022, ñalɗi 3, 4 e  5 lewru Siilo (saawiyee), wonnoo ñalɗi pinal wuro Taaga-e-Lemtuuna. Wuro Taaga lommbii ko hakkunde Dawu e Magaama, hedde 90 kiloomeeteer wuro Kayhayɗi, nder...