BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Goomu Muñal mawninii maanditaare mum joyaɓere

Goomu Muñal, e gardagol Isaa Joop, mawninii maanditaare mum joyaɓere, ñalnde 05 lewru duujal 2018 to dingiral pinal Galaksi (Galaxy). Faandaare ndee hikka, e dow golle gaadoranooɗe hitaande fof so mawningol Professeur Umaar Bah,...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Daartol annabeeɓe nayo : Yuusaa, Iliyaas, Ilyas’aa e Sam’uun

Daartol annabi Yuusaa Hono ooɗoo Yuusaa ƴettiti lefol Annabaagu ko caggal Annabi Muusaa, (JKM), o daranii jihaadi, Geno udditani mo damal, haa o heɓi ko ina tolnoo e...
Natal wuro Jerisaalem (Al Quds)

Al Quds (Jerisalem) TRUMP findinii seyɗaane !

Ina jeyanoo e ko Donald Trump huninoo e sahaa nde ndaartata lefol laamu to Amerik, wonde so wootanaama maa eggin Ammbaasaad Amerik Tel- aviv, nawta ɗum Jerusalem. Ko o huninoo ina...
Fooyre_170 Paltoor leƴƴi e njiyaagu

Muritani yooɓtoraama goɗngol  Paltoor leƴƴi e njiyaagu !

 So en tuugniima e deggondiral ciimti cuurtooji dawrugol laamu Muritani ko faati e paltoor leƴƴi (rasisma) e njiyaagu e ŋakkeende nuunɗal ekn, so en kulaani mbiyen ko ngu laamu mbeejngu hannde...

Woote : Muritaninaaɓe caggal leydi cuɓantaako koye mum en depiteeji

Ina anndaa gila woote njoli e leydi ndii, ko gooto fof toɗɗantoo hoore mum depitee mum, ɗum firti ko depiteeji toɗɗetee ko e woote kuuɓtodinɗe (ko yimɓe fof ngootata). Ko ɗuum kadi woni ko...
Ayaawo annabi

Maayde Namruuja ɓiy Kan haan

Ko Adii fof alaa e sago ngannden holi oon Namruuja ? e holtoo jeyaa ? Namruuja ko laamɗo canndollinɗo wonnoo; innde nde noon ittaa ko e muunteewel ina wiyee cewngu, ngam Arabeeɓe mbiyata cewngu...
Jirlagol leydi naange

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi noon, ko ɗo gooto men kala woni ɗoo, tinataa nii...
kuutorɗe jaaynde

Miijo : Jaayndeyaagal

... Jaaynoowo ina foti wonde Jannguɗo, ɗigginɗo ɗemngal gollirta ngal, mbinndiin e njanngiin, jogaiiɗo pinal kuɓtodinngal jaajngal, deerɗuɗo e ɓeydude ganndal mum e sahaa kala, jiɗɗo ko gollata koo...   Jaayndeyaagal ko e golle ɓurɗe saɗtude...
lappi njulaagu ɓaleeɓe : feewde hirnaange (Amerik) e fuɗnaange (leyɗe aarabeeɓe)

Njulaagu ɓaleeɓe : Njulaagu feewde hirnaange

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde duuɓi teemedde keewɗe. Njulaagu ɓaleeɓe (njulaagu/teret hirnaange) ndewratnoongu geec atalantiijo fuɗɗii...
Natal bolol laana korwal

Laana korwal : ɗo koyɗol laatii goonga

Ko ngool koyɗol woni : Ko wage miijinoo tafde korwe jolnooje yimɓe e kaake, jaawɗe (ɓurɗe diwooje yaawde), dogooje dow leydi (dow faɗo henndu) walla nder leydi maa ndiyam, tawa kadi ngonaa posnooje henndu...
Muritaninaaɓe daraniiɓe jojjanɗe aadee

Hakkeeji aadee, paltoor e rasisma - Muritani joopaama kadi

Caggal Sherpa e Human Rights Watch, ko Amnesty International yontaa aybinde ngonka hakkeeji aadee e nder Muritani. Ɗuum feeñi ko e ciimtol ngonka hakkeeji aadee e winndere ndee, caaktangol e lewru mars 2018. Huunde e...
Winnii Mandelaa e jom galle mum Nelson Mandelaa

Winii Mandelaa, hono maa weeɓaani !

Winii Manndelaa, jom suudu Nelson Manndelaa sankiima ñalnde altine 2 abriil 2018. Gootal e maaɗe cakkitiiɗe hare luulndiinde Apartaayd yahii, ngati Winii jeyanoo ko e yimɓe ɓurɓe haɓaade laamu paltoor Afrik worgo. Nguurndam makko...