BINNDANƊE CAKKITIIƊE

(c) Merseyside Maritime Museum; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : Teret hirnaange (4)

Teret jiyaaɓe feewde Amerik fuɗɗii ko ñalnde 22 saawiyee 1510, nde laamɗo biyeteeɗo Ferdinande yamiri neldugol to Hispaniola fotde 50 jiyaaɗo ngam gollaade e oogirɗe. Ɓeen potnoo wonde ko « suɓtaaɓe to bannge kattanɗe...
Lamin Gey hooreejo Asaambele Senegaal

Lamin Gey, hooreejo gadano suudu sarɗi Senegaal

Gidiiɗo wonde hooreejo suudu sarɗi (Asaambele) Senegaal wiyetee ko Lamin Gey. Hikka waɗi duuɓi 50 ko o sankii, sibu ko ñalnde 10 suwee 1968 wonnoo. O jibinanoo ko 20 settaambar to Mediin (ko anndiranoo...

Yanngodal am e Fulfulde

Ko e hitaande 2010 woni ko mi fuɗɗii winnda wennga (yowa) ka internet e ngesa (fakkeere) am innitiraa-mba Fulani. E ndeer heen, hari miɗo yowa winndanɗe ka lowe Peeral.com e Yaakaare.com (mutiino), haa Geno...
Sinediin Siidaan

Winndannde Sinediin Siidaan : “Yahdude e teddungal ɓuri nanngaade e ko weli haa mettita…”

Yimɓe tedduɓe, ɓe golle mum en poti tiimteede e ñemmbeede, wonaa e ardiiɓe leyɗe walla annduɓe tan tawetee, aɓe tawee e nokkuuji kala, haa e fettooɓe bal e reenooɓe galleeji, e worɓe e rewɓe...
Abuu Mborom Gelaajo

Sankaare ABUU MBOROM GELAAJO : Baasal ngenndiyanke dowrowo

“Ko Alla jeyi en, ko e makko nduttoto-ɗen”. Abuu Mborom Gelaajo ruttiima e joomi men ñalnde 26 mee 2018 hedde tisubaar. O wirnaa ko ñalnde oon kikiiɗe gooto e Nuwaasoot. Sinno leñol fof ina...
Kippu Farayse to Riisi 2018

Kawgel fuku winndere : Farayse ɗimmitii

Alet 15 sulyee 2018, jaggondiral cakkital kawgel 21ɓel fuku winndere juɓɓinanoongel to Riisi tuggi 14 suwee 2018 haa 15 sulyee 2018, hakkunde kippu Farayse e kippu Korowasi (Croatie) joofrii poolgu kippu Farayse (4-2). Ngol...
Joɗnde Dental Afrik to Galle Muraabituun Nuwaasoot

Joɗnde 31ɓiire Dental Afrik e Nuwaasoot Ñalnde 1 e 2 sulyee 2018

Dental Afrik jooɗiima e nder wuro Nuwaasoot. Balɗe jeeɗiɗi ko adii ɗuum, tawi jaagorɗe e haralleeɓe cunniima doosiyeeji potɗi yeewteede ɗii. Ɗeen balɗe, Nuwaasootnaaɓe tinii laamu kesu e wuro hee, sibu, to saraaji nehaande...
MAHAMADU ISUFU, hooreejo leydi Niiseer

To Niiseer, hay gooto suusaa ɗaɓɓude “manndaa tataɓo”

Ko Alla seerndi yimɓe fotndaani, seerndi leyɗeele nanndinaani ! Ƴeew tan hakkunde Muritani e Niiseer no mbayi ɓallondirde, e no darɗe ardiiɓe ɗum en mbayi weeyondirde ! To Niiseer, kala nodduɗo e manndaa tataɓo,...
Porofesoor Cerno Siraajo Bah ko ndaygu. Taariikayanke, ɗemɗiyanke, antropolojiyanke

Cerno Siraajo Bah Hootii Saare Goonga Firdawsi Naatii

Porofesoor Cerno Siraajo Bah ko ndaygu. Taariikayanke, ɗemɗiyanke, antropolojiyanke, Alla muuyii o gollanii neɗɗanke, o accii ɓaawo makko golle moƴƴuɗe ɗe mulataa haa poomaa. O aynii kadi golle moƴƴe ɗe adinooɓe mo accani neɗɗanke,...
Kampaañ woote 2018

Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan 2018 : Woote ukkuɗe

Muritani ɓooyii waɗde woote, kono hono ɗe hikka ɗee meeɗaa yiyeede. Haa teeŋti noon to bannge keeweendi ɗaɓɓooɓe fiileede (kanndidaaji), e to bannge caɗtugol sabu keewgol woote. Ko woote 3 laawol gootol, kono eɗen...

Miijo : Leñol mahirtee ko ganndal

Fulɓe ko leñol mawngol, ɓooyngol, ɗuum ko huunde anndaande, daartol hina seedtoo ɗum. Kono ɗuum fof e woodde e wonde goonga nganndaaka, haɗataa heɗen nganndi leñol (baawngol wonde fof noon), waawaa duumaade dow teddungal...
lappi njulaagu ɓaleeɓe : feewde hirnaange (Amerik) e fuɗnaange (leyɗe aarabeeɓe)

Njulaagu (teret) ɓaleeɓe : Teret hirnaange (3)

Njulaagu ɓaleeɓe (traites négrières) ko njeeygu miliyoŋaaji miliyoŋaaji ɓaleeɓe jeyanooɓe e Afrik hirnaange e Afrik hakkundeejo e Afrik fuɗnaange waɗtanooɓe jiyaaɓe, njulaagu nduumiingu fotde duuɓi teemedde keewɗe. Ko ɗoo ngaccirno-ɗen winndannde men : Nii woni e...