BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Laylayti renndo

Kuutoragol laylayti : Kellife-ɗen !

WhatsApp, korsungel meeɗen ine waɗi haala e balɗe jawtuɗe ɗee. Addi haala ko WhatsApp wiyi ine hesɗitina sarɗiiji kuutoragol mum. Kala e miliyaaruuji ɗiɗi huutortooɓe WhatsApp ɓee caliiɗo ɗii sarɗiiji kesi, waawataa...
hakkille njeerteejo

Hakkille njeerteejo

he kuɗol Dr Muhammadu Faalil Sih Haala ko geɗal dowrowal nder renndooji yimɓe. Ko heen ngostondirten kabri e kala ko toɗɗii ɗum. Caggal jeewte goowaaɗe, yimɓe ina kuutoroo haala...
Maaɗe tati pelle pine ngenndiije

Toɗɗogol terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde

Jokkorde pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, e APROLAWO, suniima nde nani terɗe Diiso Ngenndiiwo Jaŋde (DNJ) toɗɗaama, tawi hay heen gooto jooɗanaaki ɗum heen. Caggal mbayliigaaji jaŋde keewɗi,...
Natal nyalawma winndereejo demngal neeniwal

21 feebariyee, Ñalawma winndereejo Ɗemngal neeniwal

No winndere ndee he kuuɓal mum nii, 21 feebariyee kala, pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM, AMPLCS, APROLAWO, he dow ndeenka UNESCO, kam enne ine mawnina Ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal.

pullo-gaynaako.com, lowre hesere gannde e karalle he Pulaar

Sosi lowre ndee ko Doktoor Muhammadu Faalil Sih, ganndo toowɗo ko faati he hiisiwal. Doktoor Muhammadu Faalil Sih ko hiisiyanke, ko o jannginoowo-biɗtoowo e...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (2)

... Fawaadee no Ɓuraana tedduɗo wiyri : “siftor, deftere Idriisa oo laatiima sehil ko annabi ; min ɓamti mo e nokku toowɗo ”. simoore mariyam, kaawise: 56-57, hono Kisaa-i wiyi : “nde Idriisa ɓamtaa dow asamaan...
Ñakku Covid-19

Njiylawu ñakku koronaa

E nder hitaande wootere, koronaa-wiris warii fotde miliyoŋaaji ɗiɗi neɗɗo he nder winndere ndee. Ngam faddaade oo mboros dartinɗo tem aduna no diidorinoo, annduɓe cellal fof ñoriima ngam yiytude law safaara daɗndoowo....
Ñakku covid-19

Covid-19, Peso-ɗen walla calo-ɗen ?

Miijo Doktoor Alhuseyni Sal to Kanadaa “Koronaa huɓtidinii winndere ndee fof. Alaa leydi ndi memaaka, mawɓe e sukaaɓe, rewɓe e worɓe, alɗuɓe e waasɓe… hay hooreeɓe leyɗe doolnuɗe e...
Ñakku Covid-19

Feso haɓotoongo koronaa (Covid-19)

Hol ko woni pesal e hol nafoore mum ? Ɓalnɗu neɗɗo kala ina waɗi kaɓtorɗe jogiiɗe sifaa soofaaji (arme) dariiɗe e haɓanaade ɓalnɗu neɗɗo e kala gaño jilliiɗo ndu....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko kaalnoo»

Pulaar wiyi «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko  kaalnoo». Kono tawde awluɓe mbiyi «so waɗooɓe ngasnaani waɗde haalooɓe ngasnataa haalde», alaa e sago e sahaa kala, ka rewee ka rewtee, sabu...
Soofaaji demokaraasi

Soofaaji demokaraasi

Soofaa ko martaba e nder konu, heewi innireede ɗum ko jettiiɗo he won e tolno e nder  harbiyaŋkooɓe konu. Ko ɗum waɗi maa ɗum haaw on seeɗa so mi innirii Jerry Rawlings...
Siidi wul sheex abdallaahi hooreejo ɓuuɓɗo beelol

Siidi wul Sheex Abdallaahi : hooreejo ɓuuɓɗo beelol

Siidi wul sheex abdallaahi wonnoo hooreejo leydi siwil gadano, toɗɗaaɗo e cuɓe ɓurɗe nuunɗude meeɗɗe yuɓɓineede he leydi Muritani.  O sankiima ñalnde 23 noowammbar 2020 ɗoo he Nuwaasoot. Baasal mawngal wonande ɓesngu...