BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Haala alkule : iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala !

Haala alkule : iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala !

Hol ko urmbiti haala binndol ɗemɗe ngenndiije, binndol dottangol ko ina wona jooni duuɓi capanɗe jeegom (60) ? Binndol ngol dowlaaji Afrik keɓtini, ngol Dental Afrik heɓtini haa sosani ɗum njuɓɓudi ?...
Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

Mooɓondiral Pulaagu kuuɓtodinngal 3ɓal Kisal aynaaɓe eggiyeeɓe

Mooɓondiral tataɓal Pulaagu kuuɓtodinngal jooɗiima to Pari ñalnde 25, 26 e 27 sulyee 2019. Yuɓɓini ngal ko fedde « Suudu Baaba Farayse » e « Tabital Pulaagu diiwaan Pari ». Ina tawtoraa...
Ndema leydi waalo daande maayo mawngo

Laabi panndinirɗi Jeyi Leydi

Sikke alaa, ko faati e jeyi leydi ene yeewtee hannde no feewi e nder leyɗeele ɗee kala. Muritani ne daɗaani heen. Ngam siftinde anndunooɓe e humpitde ɓe nganndaano, kuule keewɗe ngootaama e...
Daarti annabaaɓe

Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no feewi caggal ɗuum, kanko Rahmata o waɗti ko taƴde e...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : “« Yiɗ mo woni fof, ine moƴƴinaa gondigal”

Ko yonti fof haalee. Sikke alaa noon, yonti haaleede hannde ko pooɗondiral baɗnongal ɗoo e Muritani, ñalnde 22 Suliyee 2019. Pooɗondiral jowitiingal e ardaade leydi. Caggal nde gooto e ƴamatnooɓe lefol ngol...
Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin “Buzz” Aldrin

20 sulyee 1969 – 20 sulyee 2019 : Duuɓi 50 ko aadee memi Lewru

Hikka waɗi duuɓi 50 ko aadee fawi koyngal mum e Lewru. Oon aadee wiyetee ko Neil Armstrong. Ɗuum waɗnoo ko ñalnde 21 sulyee 1969, waktu ɗiɗaɓo e hojomaaji 56 subaka pel (waktu...
limoreeje cuttame

Kaawisaaji ganndal : Ɗee limoreeje cuttame !

Kaawisaaji hiisaaji walla kaawisaaji limooje (Jeddittooɗe walla Paradoxes e Farayse) ɗi Muhammadu Faliilu Sih, bittoowo ko faati e hiisiwal toowngal, hollitta on e ndee winndannde. Ina jeyaa e ɗeen jeddittoonde, yeddittoonde anndiraande yeddittoonde...
Ɓoggi giiɗal nder geec

Muritani : Caɗeele enternet e taƴgol ɓoggol giiɗal geec

Artii-artaani, ɓoggol enternet, walla mbiyen ɓoggol giiɗal, ndokkowol Muritani enternet gila 2012, wiyaama kadi taƴii ! Ɗum noon waɗde, eɗen mbaawi wiyde wonde, muritaninaaɓe ngalaa enternet ko ina wona jooni lewru fawndu, sibu...
Hol no koraonaa reentortee

Bayyinaango faatungo e Covid-19

Gila desaambar 2019, ñawu koronaawiris (Covid-19) nana jokki bonannde mum he winndere ndee. Ngu fuɗɗorii ko to Wuhan, to leydi Siin. Caggal ɗuum ngu reɓi ɗoon e ɗoon e winndere ndee no diidorinoo. Hannde oo,...
Abdul Umma, Seek Umar Bah

Hoodere lewñunde ñifii, Seek Umar Bah wirniima

Yiilirde ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e denndaangal terɗe fedde ndee ina nduwanoo ɓesngu Muritani no diidorinoo, haa teeŋti e jinnaaɓe makko, joom suudu makko, kam e sukaaɓe makko. Fedde ndee...

21 feebariyee 2020, ñalawma winndereejo ɗemngal muuynangal : mawninde «ɗemɗe taccikeeriije» ngam kaaldigal jamyamal

Hikka, UNESCO waɗi ñalawma oo ko e teddungal ɗemɗe ɗe nganndaa keeri. « Ɗemɗe waalwureeje e ɗemɗe taccikeeriije ina mbaawi wallitde kaaldigal e wallitde ɗum noon kisnugol ngaluuji waaliwuro en. Keewal pine e ɗemɗe ina...
Deftere Sheek Muusaa Kamara

Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi fellitii wonande on oon gardiiɗo e udditde ngaal damal. Alaa...