BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Natal Calɗi Tago ngal niiwnorgal James Webb ƴetti

Calɗi tago e James Webb

Ñalnde alarba 19 kawle 2022, NASA saaktii natal ngal niiwnorgal James Webb  foti nder faru, natal ngal yimɓe padnoo he mum, natal kaawningal, jooɗngal, laaɓtungal, so natal ko anndiraa he ɗemngal Engele...
Puccu yaare

Batiri kaawniiɗo

Alaa he men mo haaɓaani jaawgol telefoŋ mum woppude (gasde) kuuraa. Hannde ɗuum ine aanni hay feewnooɓe kaɓirɗe ɗee. Kono ooɗoo kabaaru ine adda ɗamaawu : annduɓe ameriknaaɓe mbaawii feewnude batiriiji ɓurɗi...
Bagaas he dow tappi kanndaa

Kesum nder boowe diwooje

So neɗɗo ine ɗannoo hannde he ndiwoowa, ko maa peesa kaake mum, caggal ɗum ɗakkanee heen kaayitol ɗakkol-bagaas, keewngol fiileede he naŋgal kaakol ngol, ine muulaa he mum tonngoode e kabaruuji goɗɗi...
Ceerno Ustaas Aamadu Yero Kiiɗe

Nguurndam Ceerno Aamadu Yero Kiiɗe

Ñalnde 12 jolal 2022, ɓesngu Muritani waasii jaalal mawngal. Ko ñalnde heen Ustaas  Aamadu Yero Kiiɗe sankinoo. Yo Alla moƴƴin jaaƴnde. Ustaas Aamadu Yero Kiiɗe golliima, yooɗnii nguurndam mum, nafii renndo juulɓe, nafii renndo mum. Maayde...
Gartirgol punndi Mbaañ

Gartirgol punndi Mbaañ : Gollal caɗtungal

He Fooyre Ɓamtaare tonngoode 217, en njiyii laanel Perseverance ƴettii to Mbaañ kaaƴe e punndi, kono heddii ko artirde ɗum he dow leydi men ɗoo, mbele annduɓe mbaawa ƴeewtindaaɗe ɗe, haa anndee...
Kaalden Goonga

Kaalden goonga : Gosoraaɗo seerataa e laawde

Gosoraaɗo seerataa e laawtude, tee, ko riddatnoo so dartaaki, ko riddetenoo fotaani hay ñekkude. Ko duuɓi teemedere mbiyatee teemedannde. Ko Annebi Iisaa jibinaa fayde hannde, ko duuɓi ujunnaaje ɗiɗi e noogaas e...
La-NASA-decouvre-lorigine-dun-mineral-rare-trouve-sur-Mars

Mbaañ : Perseverance yiytii ngalu

Ɓurii lewru jooni ko njahdikon ɗiɗon kon naatani ɗanngal juutngal ngam yettaade hawngo wiiduru na toon ine wiyee Jezero, ɗo wonnoo mbalndi weendu ɓooyndu, ɗo kon njuurii ñalnde 18 feebariyee 2022. Ɗoon...
COP 27 to Sharm El-Sheex

COP 27 : Njeñtudi njawniindi

Tuggi 6 haa 26 jolal 2022, hooreeɓe dowlaaji, jaagorɗe, meeruuji, yonaaɓe pelle renndo, ardiiɓe juɓɓule golle (antampirisaaji) kawrii to Sharm El-Sheex, to Misra, he Batu Dowlaaji Dentuɗi paatungu he mbayliigaaji ngonka weeyo...
Njeenaaje Nobel 2022

Njeenaaje Nobel 2022

Hitaande kala, he lewru oktoobar (yarkomaa), njeenaaje Nobel ine ndokkee annduɓe golluɓe ko ɓamtata ganndal he nder winndere ndee. Hikka kadi Fooyre ine tonngana on no njeenaaje ɗee ciforii.
Kartal Haut Karabackh

Armeni e Ajerbayijaa : hare ɓooynde

He ɗum haalee he jaayɗe, kono yimɓe keewaani waɗtude heen hakkillaaji mum en. Ɗuum, ko wolde hakkunde leyɗe ɗiɗi, Armeni e Azerbayijaan, luural ngal faamaaka no feewi, sibu facciraaka no moƴƴi. Hol...
Buɓɓondiral e haayre weeyo Lappol Daart duñii.

Faddanaade ngaawe buɓɓondiral e haayre weeyo

Mbar haayre ndee haytii ? Eɗen ciftora NASA neldiino ñalnde 24/11/21 (lebbi sappo jooni) laanel ine wiyee DART (laañal) ngam hoolkisaade karallaagal deenirgal Leydi men, so tawii kaaƴal weeyo...
Joɗnde cosgol catal Seyyen Gababe

Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani : Seyyeen Gababe sompii catal FƁPM

Caggal lappol pelle pinal njuɓɓinnoo he lewru sulyee nder leydi hee, cate Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani ine njokki soseede. Sakkitii sosde catal mum ko Seyyen Gababe. Ciftinen tan lappol ngol jaɓɓanooma ɗoon...