BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Sariya kuccam jaŋde

Bayyinaango : Ko faati he sariya kuccam jaŋde

Suudu sarɗi ɓenninii sariya kuccam jaŋde ngenndi ndii. He dow bismaango Jaagorgal Jaŋde ngenndi e mbayliigu Tippudi Nehdi e Jaŋde, Jokkorde pelle pinal pulaar, sooninke e wolof tawtoraama haa timmi joɗle diiwaaniyankooje...
Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritani tuumii FAMA (konu Mali) warngooji ɓiɓɓe muritaninaaɓe. Ñalnde 8 mbooy (marsa), laamu Muritani yaltini bayyinaango hollitoowo konu Mali yooɓiima ɓiɓɓe muritaninaaɓe nder wertaango leydi Mali. Ko ndeen laamu...

Janngooɓe jaaɓi-haaɗtirde, gagga mon jiiɓtaama

Dr Hammadi Faalil Sih, hiisiweejo ŋellitiiɗo, arii ittii teppol sanɗaaji yahruɓe hiisiwal. Ɓaawo deftere makko « Binndanɗe hiisankooje » yaltunde 2016, o rewni heen defetere « Diiñorɗe », hannde njeslaare 13 seeɗto...
Hooreejo FBPM he batu diisnondiral fedde ndee

Konngol hooreejo he batu diisnondiral 27 mars 2022

- Hooreeɓe teddungal tedduɓe ; - Bismaaɓe he ndee joɗnde diisnondiral ; - Nulaaɓe Cate, haa teeŋti e ummoriiɓe nder leydi - Terɗe...
Batu diisnondiral FƁPM 27 mars 2022

Batu Diisnondiral FƁPM : Ɓeydude darnde

Ñalnde  alet 27 marsa 2022, Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM), waɗii batu mum diisnondiral ɗo Suudu ganni Nuwaasoot ɗoo. Batu Diisnondiral ko batu potngu jooɗaade hakkunde batuuji ɗiɗi mooɓondiral kala (duuɓi ɗiɗi...
Miijo pelle pinal he eɓɓaande sariya kuccam

Miijo pelle pinal he eɓɓaande “sariya kuccam”

Caggal ñalɗi diisnondiral, yimɓe cabbinoo ko he lelnugol sariya kuccam tippudi nehdi e jaŋde Muritani. Kisa ko ñalnde 8 lewru mars jaagordu jaŋde neldi pelle pinal ɗee eɓɓaande, walla mbiyen winndannde, sifotoonde huunde...
Ñalawma ɗemngal neeniwal

21 colte, ñalawma ɗemngal neeniwal

 Pelle pinal ngenndiije, Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM-ARPRIM), Fedde Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS) e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof he Murtani (APROLAWO), mawninii, no keewnoo waɗde hitaande kala nii, Ñalawma...
Karta IKREN

Hol ko woni Ikreen ?

Ikreen ko dowla (leydi) ngonndi he nder Orop bannge fuɗnaange, ɓiliindi hakkunde Dental Orop e Riisi. Ndii leydi ine fooɗti hakkillaaji winndere ndee kala, sabu luural mawngal hakkunde Riisi, bannge, e Dental...
Lulnde heblo karallaagal jaŋde

Lulnde karallaagal jaŋde

Ñalnde aset 12 colte (feebariyee) 2022, jokkorde pelle pinal yuɓɓinii gollordu (lulnde) ngam lelnude laabi njanngiin e feewnude kaɓirɗe jaŋde wonande ɓe kaalataa ɗemngal jannginteengal ngal. Pelle ɗee ɓurnoo dartoraade ko jannginde...
Miijo pelle pinal he eɓɓaande sariya kuccam

Bayyinaango faatungo e eɓɓaande sariya kuccam jaŋde

He nder keblugol eɓɓaande sariya kuccam Tippudi Nehdi e Jaŋde (TNJ), Jokkorde pelle pinal ngenndiije (FƁPM, AMPLCS, APROLAWO) jooɗodiima, ñalnde alkamiisa 10 mars 2022, e Jaagorgal Jaŋde kalfinaangal mbayliigu TNJ e tawtoreede...
Njaay Saydu Yero

Maayde woyaani Njaay Saydu Yero

Ñalnde jamma 18, jofnde 19 lewru siilo 2022 wonanii en bettere mawnde, muusnde, wonanii en sunaare nde alaa ɗo haaɗi so nande en ko en tijjanooki, en njooɗtoraaki so saŋkaare tokara men,...
Saajo Maane e karaŋ poolgu kawgel fuku

Kawgel afirikiyankeewel ”CAN 2022”

Jolal kawtal pattamlamal fuku koyɗe baɗtungal 33, gasii ñalnde 06 lewru feebiriyee 2022. Ko ngenndi Senegaal nawi raay yeeso Ejipt (Misra), ɓaawo kuulal ceerndowal faw-pettaa (seerii penaltii) : 0-0, Senegaal loggi 4, Egipt...