BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Gollordu IPELAN

Gollordu IPELAN – UNESCO, Nuwaasoot ñalnde 10, 11 e 12 sulyee 2023 : Ɗowol...

Duɗal Ɓamtaare e Jaŋde Ɗemɗe Ngenndiije (Institut pour la Promotion et l’Enseignement des Langues nationales - IPELAN), e dow ballal biro Unesco ɗoo e Nuwaasaat, yuɓɓinii, ñalnde 10,...
Makki Sal Hooreejo leydi Senegaal

Senegaal, ko wirnii e pellital Makki Sal

Ciftinen lefol Makki Sal gadanol ko e 2012 nde o fooli Abdullaay Wade e suɓngo hoore-boowal hakkunde maɓɓe. Makki waɗi e lefol ngol ko duuɓi jeeɗiɗi kono o wayli doosɗe leydi ndi,...
Uujooɓe faade Tuunus

Alla uddataa jooka

Pulaar wiy «  addunoo njelaari ko baasal  ». Haaliyanke oo ɓeydii heen « kori ngonaa Alla, kono ene kaɗa belaaɗe ». Sabu heewata belaaɗe ko ñaamɗo haari, yari ɗomɗiti, waɗi kala ko welata fittaandu mum. Kono...
Jokkondiral e HCE

Rewindo mbayliigu jaŋde : Jokkondiral pelle pinal e Diiso Toowngo Jaŋde (HCE)

HCE (Diiso Toowngo Jaŋde – DTJ) Ñalnde 5 sulyee 2023, Jokkorde Pelle Pinal jooɗodiima e Diiso Toowngo Jaŋde (DTJ) to nokku Diiso ngoo, e gardagol Hooreejo mum, hono Usmaan...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : Alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo

Heewnoo wiyeede nii ko golle ƴeftiraaɗe «   cas   », Njoɗɗiiniraa «  ndeŋ  ». Nde ƴamgol leppi dooki, kala no haala ene weliratnoo haaldete. So tabitii ko ƴametee heɓaama, wonta «  alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo  ». Aamadu...
Duɗal Magaama ɓamtii golle

Duɗal Magaama ɓamtii jaŋde pulaar

Duɗal  ngam jannginde ɗemngal pulaar ɓamtii to wuro men Magaama Taaga e Liitaama e gardagol gorko ngenndiyanke hono Salli Sih ɓurɗo lollirde Sakke mo ñaamataa hakke, gorko daraniiɗo pulaar ko ɓooyi, gooto...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Diine : rewɓe harmuɓe resde

... Jokkere dewle bonɗe  Ina jeyaa e ñaawooje ɗee ɗoo toɓɓere e ko arata koo: 1. so heefereeɓe ɗiɗo ndesondirii, gooto e maɓɓe tuubii, dewgal maɓɓe bonii....
Wilwilnde e ñabbuuli

Safaara ñabbuuli keewɗi jogori iwrude ko he bilwile

Ko jiytal mawngal waɗaa : E wiyde wiɗto ganndiwal hesao, ina gasa tawa ko bilwile njogii coktirgal ñabbuuli nayeewu, e ñabbuuli ɓernde e ƴiye.  Ine sikkaa yoga e ñabbuuli...
Ɗanle weeyo :Lappol Artemis

Lappol Artemis : Nasa toɗɗiima heen debbo e ɓaleejo

Ko ñalnde altine 3 abril Nasa saakti doggol yimɓe nayo fotɓe jeyeede e lappol Artemis faade Lewru mo wuuri ngol, lappol potngol taartaade lewru tawa juuraaki. Ko ɓeeɗoo ameriknaaɓe, hono Christina Hammock...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : « ko yooɗi alaa e ndaaran am »

Demmbele Aamadu Sammba ene wiya, e nder wootere e jime mum « huunde ka la maa yonta nde waɗa. Ko waɗi kala maa ɓennu yaha. Maa ɗalii nimsa e pelooje, walla neema e...
Ñalɗi cubalaagu to Dimmbee

Holi ko woni Pekaan ?

Pekaan jeyaa ko e coñce Fulɓe ɓurɗe lollude nder Afrik bannge hirnaange, heertorii ɗum ko hinnde Subalɓe, fannoriiɓe Awo. Ɓe kuutortoo ko cefi. Cubalaagu soomi  ko ganndal cuuɗingal baawngal eeltude mbaroodi maayo....
Njuulu debbo Juulɗo

Diine : Luutndagol Debbo

Luutndagol debbo So debbo luurdii e jom galle mum, o luundiima yamiroore mum, yo gorko oo waajo mo. So o jaɓii moƴƴii, so ɗuum alaa, yo gorko oo taƴo...