Patiris Lumummba

Patiris Lumummbaa majjataa, maayataa

Ko duuɓi capanɗe jeegom hikka, jamma e ñalawma ina tawtawtondira haa yettii 17 saawiyee 2021, hawri e ñalngu nde « Patrice Emery Lumumba » ruttii e joomum sabu warngo koloñaal « belge » en e hitaande...
Donald Trump

« Demokaraasi » TRUMP

Ko ina tolnoo jooni e lebbi tati, beeli aduna oo fof njowii ko he Amerik. Hol ko saabii ɗum ? Saabii ɗum ko Donal Trump gardiiɗo leydi ndii  fotde duuɓi nay, caggal...

pullo-gaynaako.com, lowre hesere gannde e karalle he Pulaar

Sosi lowre ndee ko Doktoor Muhammadu Faalil Sih, ganndo toowɗo ko faati he hiisiwal. Doktoor Muhammadu Faalil Sih ko hiisiyanke, ko o jannginoowo-biɗtoowo e...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (2)

... Fawaadee no Ɓuraana tedduɗo wiyri : “siftor, deftere Idriisa oo laatiima sehil ko annabi ; min ɓamti mo e nokku toowɗo ”. simoore mariyam, kaawise: 56-57, hono Kisaa-i wiyi : “nde Idriisa ɓamtaa dow asamaan...
Natal Daari annabaabe

Daartol Annabi Nuuhu (1)

Kanko Nuuhu ko o ɓiy Laamaka, ɓiyum Muta-wassila, ɓiy Annabi Idiriisa (ɓe jam e kisal ngoni e mum en (JKM). Ko kanko Nuuhu woni mo Alla adii nelde feewde he yimɓe he...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : ko woni ko ɗum haawnii haaɓnii no suudu wiinndu

Mi refta e konngol haaliyanke jiynooɗo ko faamaani, haawaa huli wiyi « ko woni ko ɗum haawnii haaɓnii no suudu wiinndu, niɓɓuru, ruŋtiindu wuro, yulndu e wuttulo ». Sikke alaa, ñalnde kala, daande ko...
Tawtingol sukaaɓe e rewɓe golle renndo

Tawtingol sukaaɓe e rewɓe e golle renndo

Haaliyanke gooto meeɗii wiyde « Hakillaaji renndo ko mawɓe, faaro mum ko rewɓe, kono doole mum ko sukaaɓe ». So tawii ko to bannge nguurndam, dawrugol, renndo, faggudu walla Pinal, hakke...
Ñakku Covid-19

Njiylawu ñakku koronaa

E nder hitaande wootere, koronaa-wiris warii fotde miliyoŋaaji ɗiɗi neɗɗo he nder winndere ndee. Ngam faddaade oo mboros dartinɗo tem aduna no diidorinoo, annduɓe cellal fof ñoriima ngam yiytude law safaara daɗndoowo....
Ñakku covid-19

Covid-19, Peso-ɗen walla calo-ɗen ?

Miijo Doktoor Alhuseyni Sal to Kanadaa “Koronaa huɓtidinii winndere ndee fof. Alaa leydi ndi memaaka, mawɓe e sukaaɓe, rewɓe e worɓe, alɗuɓe e waasɓe… hay hooreeɓe leyɗe doolnuɗe e...
Ñakku Covid-19

Feso haɓotoongo koronaa (Covid-19)

Hol ko woni pesal e hol nafoore mum ? Ɓalnɗu neɗɗo kala ina waɗi kaɓtorɗe jogiiɗe sifaa soofaaji (arme) dariiɗe e haɓanaade ɓalnɗu neɗɗo e kala gaño jilliiɗo ndu....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko kaalnoo»

Pulaar wiyi «So jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko  kaalnoo». Kono tawde awluɓe mbiyi «so waɗooɓe ngasnaani waɗde haalooɓe ngasnataa haalde», alaa e sago e sahaa kala, ka rewee ka rewtee, sabu...
Soofaaji demokaraasi

Soofaaji demokaraasi

Soofaa ko martaba e nder konu, heewi innireede ɗum ko jettiiɗo he won e tolno e nder  harbiyaŋkooɓe konu. Ko ɗum waɗi maa ɗum haaw on seeɗa so mi innirii Jerry Rawlings...