2021 : “Jolooji” karallaagal ɓooyooji

He lebbi 18 jawtuɗi ɗii, geɗe keewɗe, ɗe njaakoranooka, njolii to bannge karallaagal. Won heen ngardi ko e soklaaji Covid-19, ko heen njahdata, won heen noon ko keddotooɗi, duumotooɗi, ɓeydotooɗi nii ƴelliteede....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA, alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo !

Nde min ngoni sukaaɓe, ene woodnoo e fedde amen, gooto mo nganndu-ɗaa, ko kañum waawi yimɓe ɓee fof. Kala ko o yiɗi, ko ɗuum waɗetee. Alla e makko huleede, gooto e amen...
Barba Bah jaaynoowo

Mali, Cedeao, e yeeytooɓe daranaade ɓesngu hesɓe

« Delenda Carthago » ! Ine jangtee wonde biyeteeɗo Caton ɓooyɗo, he nder woldeeji njoftiigu hakkunde Room e Kartaas, seeraani e wiyde, ko Senaa waawi wiyde fof, « alaa e sago Kartaas bonnee tan ».
Jumaa Fonndu

Fonndu ine metti fotndaade he baɗal

Fonndu ine metti fotndaade Fonndu e naanaango walla naangaango hurmbitii ñalnde mawnde (aljumaa) 28 siilo (saawiyee) 2022 jumaa mum ɗiɗaɓo. Almaami raatib nduun Suudu Alla wiyetee ko Ceerno Mohammadu Alhasan Juuli Soh....
Sammba Gata Bah hooreejo teddungal FƁPM

Sammba Gata Bah, salndu Pulaar, yanii

So Catal Kayhayɗi haalaama alaa e sago nginnaa Sammba Gata Bah, sibu nguurndam makko fof o waɗi ɗum ko e daranaade ɗemɗe, haa teeŋti e ɗemngal Pulaar, ngam faamde mo tigi rigi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga,ƴoƴre mehre janngataa ɓataake

Pulaar ene wiya « ƴoƴe mehe njanngataa ɓataake ». Sinno dawrugol ko sippiro wonnoo, mi wiya « dawriyankooɓe men liɓaama mbeeyngu, ngu alaa guli ». Ellee liɓaaɓe e ndoondi, yiɗnooɓe fiɗɗaade gila ñaawooɓe ngaraani, kisa hawri...
Ñalɗi pinal Taaga - Tabalde

Ñalɗi pinal Taaga, 3 haa 5 siilo (saawiyee) 2022

Darorɗe hitaande hesere ndee, 2022, ñalɗi 3, 4 e  5 lewru Siilo (saawiyee), wonnoo ñalɗi pinal wuro Taaga-e-Lemtuuna. Wuro Taaga lommbii ko hakkunde Dawu e Magaama, hedde 90 kiloomeeteer wuro Kayhayɗi, nder...
Uddoode koraay mawnde

Ɓeydagol nguleeki weeyo, Wonaa hanki fuɗɗii

Ñalnde 19 saawiyee 2022, Fedde winndereere meteyoo (OMM) yaltinii ɓeto heso faatungo e ɓeydagol nguleeki weeyo, ɗo hollitta wonde weeyo meeɗaa wulirde no wuliri e duuɓi jeeɗiɗi jawtuɗi ɗii nii. Ɗumɗoo noon...
Niiwnorgal James-Webb lottaama

Niiwnorgal James-Webb lottaama

Jooni ko niiwnorgal kesal, biyeteengal niiwnorgal James Webb, (JWST) lottaa  ñalnde 18 desaambar 2021, ngam fuɗɗaade lomtaade golle niiwnorgal biyeteengal Hubble waɗatnoo. Niiwnorgal ko kaɓirgal ndaarndorgal baɗiraangal ƴeewde kuuje...
des-militaires-defilent-dans-les-rues-de-bamako-la-capitale-du-mali-le-18-aout-2020-apres-avoir-capture-le-president-ibrahim-boubacar-keita

Follooji nder hirnaange Afrik

 E nder  duuɓi ɗiɗi tan, nayo he ardiiɓe hirnaange Afrik ngittaama he gannginorɗe mum en, e gooto daɗɗo he folleede. To leydi Mali, ko folloji ɗiɗi  deggondirɗi  mbaɗii toon...
des-militaires-defilent-dans-les-rues-de-bamako-la-capitale-du-mali-le-18-aout-2020-apres-avoir-capture-le-president-ibrahim-boubacar-keita

Yahnoonde artii

Ngonka leyɗeele Hirnaange Afrik to bannge politigi ina faaynii hannde : seɓɓitiiɓe jihaadiyankooɓe inan leewoo he nder diwaan Sahel oo, ina pusa gure, ina njooɓoo pitaali miskineeɓe, soldateeɓe inan polla laamuuji mum...
Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero

Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero !

Nelson Manndela, ina haalatnoo, wiyi : « Caggal nde ngon-mi Hooreejo leydi, mi ɗaɓɓitirii ñalaande wootere yoga e yimɓe heednaaɓe e am, to bannge kisal e ndeenka, nde ɗoftata mi, min ndiwkinoyoo...