Remooɓe rewɓe

Mbayliigu jeyi-leydi, laawɗino teettere leyɗeele daande maayo!

Saɗere jeyi-leydi yerɓinii ngootaagu ngenndi nder teeruuji, kono kadi hay nder dowri nde jom jawɗeele en ummorii Golfo ngam soodde leyɗeele daande maayo. Ɗee caɗeele hannde ina njiynii sanne nder leyɗeele waalo...
Kolonel Bah Ndawu

Kewkewe dille dawrugol Mali : Holi kolonel Bah Ndawu ?

CNSP, Diiso koninkooɓe Mali, he gardagol Kolonel Asimi Goytaa, toɗɗiima ardotooɗe he mudda leydi Mali. Oon woni Kolonel-Majoor gonɗo he Fooftere duumiinde Bah Ndawu. Bah Ndawu jibinaa ko 23 ut (juko) 1950...
Mayram e Jeynaba

Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko hedde feccere jamma jeetati oo jofi jeenay tawi ƴiiwoonde ina...
Ñalɗi kuccam FƁPM

Duttorɗe kaalii : Yiilirde adannde FƁPM

“ Duttorɗe kaalii ” ko lobbudu hesuru he nder Fooyre Ɓamtaare, ɗo njaltinen geɗe ɓooyɗe, haa teeŋti noon geɗe pinal, maa geɗe FƁPM kewnooɗe ko adii hannde. He ndee tonngoode njaltinen ko doggol tawtoranooɓe...
no-foti-alkulal-kala-artata.

Hol alkulal Pulaar ɓuri heewde huutoreede ?

So neɗɗo laaɓndanooma no foti liɗɗi ngoni e maayo walla no foti leɗɗe tawatee nder foonde, o jaggiratnoo ɗee laaɓnde ko gaanti payka, o ƴeewtindoo no feewi ko moggaa caggal majje. Ngati...

Golle laaɓal e nder komin Kayhayɗi

Maa won jooni lebbi nayi ko Komin Kayhayɗi  ummanii Gollal laaɓal. Kala jahoowo e nder wuro  ngoo maa hawru e  yimɓe ina ɓoornii comci bulaaji ina mbaɗi kaskuuji, ina njogii ratooji, peeluuji,...
Mustafa Loh enndunooɗo warde Senngoor

“Istuwaar” jurminiiɗo mo Senegaalnaaɓe heewɓe nganndaa : Mustafa Loh, enndunooɗo warde Senngoor

Haa ko ɓooyaani koo (2004), kuugal warngo ina woodnoo to Senegaal. Won ko kewnoo he laamu Seengoor, uurtojum politik : enndugol warde Leyopool Sedaar Seengoor. Mustafa Loh, oon enndunooɗo yooɓaade balɗe persidaa...
Kartal pulfule fulɓe

Cellingol ɗemngal fulɓe kaɗooje e kuccam

Naatirdi : Eɗen innira ɗoo « gootiɗingol », ɗiin laabi deweteeɗi ngam suɓaade e lelnude dabi winndude he mbaydi ndenndaandi kala ɗemngal keewngal calti, ɗi mbinnadaaka tawo, maa tawa ko seeɗa winndaa...
Juutagol golle Goomu sarɗooɓe ngam ɓamtaare ɗemɗe ngenndiije

Goomu sarɗooɓe ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije : Juutagol golle

Ñalnde talaata 8 settaambar 2020, Goomu sarɗooɓe ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije yuɓɓinii kewu, ɗo Suudu sarɗi ɗoo, ngam fuɗɗaade golle mum. Tawtoraa kewu nguu ko  terɗe Goomu nguu, kam e jaagorgal Jaŋde...
koninkoooɓe waɗɓe kuudetaa to Mali

Mali : Yahnoonde artii

Kudetaa) jolii to Ndenndaandi Mali ñalnde subaka 18 Juko (ut) 2020. Kikiiɗe mum Ibrahiima Bubakara Keyitaa (IBK) e Jaagorgal mum garwaniiwal njaggaa mooftoyaa to Tuddunde Konu, to wuro Kati. Oon jamma IBK...
Asiis faade polis, lappol dariima

Ko ɓuri sasa yanii he woyndu

E oo dumunna fof hakkillaaji njowii ko e losko ngo Goomu Losko Dipiteeji (GLD)  ummaninoo feewde e jiilgol laamu Abdul Ajiiju (A.A.), jiilgol leydi Muritani ko ina tolnoo e duuɓi sappo.

Miijo : Doosɗe mbinndiin “ñande”

Laɓɓinde mbinndiin helmere “ñande” ko huunde jojjunde, nde  tawnoo musidɓe heewɓe hannde njahri winndirde ñande ko ñalnde. Mbele ina wellira no ɓe ngaadorii winndirde nii walla alaa ? Jaabawol.