Aali Yero Joob e njangu tuddunde Daŋana (marsa 1908)

Aali Yero Joob jibinaa ko hedde hitaande 1884 to sahre Fanay-Rewo, wiyaa kadi Fanay-Ñakwaar. Galle maɓɓe ko juulɓe jannguɓe kono ɓe ngonaa lolluɓe, ɓe njeyaaka he galleeji laamotooɗi. Ɓe njeyanooka kadi he...
Ɓataake foksineeruuji fedde ngenndiije dentuɗe wonande Georges Floyd

Warngo Georges Floyd : Foksineeruuji Afrik toowɗi he nder Fedde Ngenndiije Dentuɗe (FND...

Caggal warngo gorko biyeteeɗo « George Floyd », Goomu haralleeɓe toowɓe, afriknaaɓe, gollotooɓe he Fedde Ngenndiije Dentuɗe (FND) mbinndii ngam kollirde mette mum en he ngoo warngo muusngo, sabu añam-nguraagu mbonngu tuddinngu...

Añamleñaaagu, añam-nguraagu, rasisma… : Puɗdi ngañgu

Hollitde wonde añam-nguraagu nder polis wonaa huunde heɓtiinde, ko huunde sabbinnde heen, ine newii. Hannde, Alla e laylayti renndo ɗii (resoo sosiyooji ɗii ), ñalnde kala yimɓe ine ceedoroo ɗum gite mum en...

Konngol Kajjata Maalik Jallo to Suudu Sarɗi : Yeewtere faatunde e eɓɓaaɗe sariya, kam...

"A jaaraama أhooreejo. Kalifu tedduɗo, mi hollitiino, e konngol am, yiɗde haralleeɓe ministeeruuji mon ɗii tawtore ndeeɗoo yeewtere. Ko noon waɗirtenoo. Eɓɓaaɗe sariya kollit-ɗon min ɗee, sikke alaa heen, ine kimmi, haa...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Holi kaɓdiiɗo men ?

Hannde, ko ngal naamnal naamni-ɗen. Walla so en laɓɓitinii ngal mbiyen « mbele en ngadoraaki ɗo potno ɗen sakkitoraade »? Sikke alaa, goytaali ɗii keewii, caɓɓitaali ɗii kaalaaka. Eɗen mbayi tan no muccuɓe jaɓɓe,...

Haala añam-nguraagu inan ubbita gaññeeje…

Caggal maayde Floyd, caggal seppooji, finnere ndee raŋanii ɗaɗi añam-nguraagu, ɗuum woni jiyɗinnooɓe yimɓe ɓaleeɓe, dahatnooɓe ɓaleeɓe ina ngollinoya ɗum en he gese, ciiɓii warñeede e ƴiiƴam mum en. No Floyd wardaa...
Georges Floyd : Black live Matter - je n'arrive pas à respirer

Georges Floyd : Amerik dillinii winndere

Ñalnde 25 mee 2020,  polisee ameriknaajo diccii he daande Ɓaleejo ameriknaajo biyateeɗo George Perry Floyd, ine fettoo haa ɓuuɓi. Sinno ko ndeen, ko adii jamaanu karalle kese ɗee, hono telefonaaji men kesi ɗii,...
Natal Daari annabaabe

Laɓɓitingol tagegol Aadama (3)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hawaa kañum ne addanaa ngelooba ummiiba to aljanna  ina fawii e dow mum iililal kaŋŋe luulu, o waɗɗii e...
Kajjata Maalik Jallo

Goomu sarɗooɓe : Naamne tati feewde e Kajjata Maalik Jallo, hooreejo goomu nguu

Fooyre Ɓamtaare (FƁ) : Sokna Kajjata Maalik, aɗa waawi haalande min maanaa Goomu depiteeji ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije ngu cos-ɗon he nder Suudu sarɗi nduu ? Kajjata Maalik Jallo...

Cosgol goomu sarɗooɓe ngam ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije : Pelle pinal njaɓɓiima

Ñalnde 15 mee 2020, en keɓii kabaaru cosgol nder Suudu Sarɗi Ngenndi, Goomu sarɗooɓe (Goomu depiteeji) daraniingu ƴellitde ɗemɗe ngenndiije. E nder ɗuum, jokkorde pelle pinal (FƁPM, APROLAWO e AMPLCS) kollitii...
Bah Ibraahiima Demmba, Sori Mawɗo

BID, min njejjittaa ma haa bada !

Sori, hikka waɗata duubi jeeɗiɗi haa njahdi he naange ko nduŋi-ɗaa min, ngoppu-ɗaa caggal maa waayeeɓe duhol maa, kono kadi hoɗaaɓe baasal gannde e pine jaajɗe. Ko goonga noon alaa mo alaa...

Hol ko wonatnoo kadi Caaka ?

Caaka ko fijirde ndeen to dingiral… ko doge ɗiɗi waɗetee… Ɗiɗo mbaɗda tappooru mbellooru, pecca tawtoraaɓe ɓee fof. Heen goomu jeya « jaggel », nguya jeya « kellel ! » Ina waɗi fannuuji ɗiɗi.