Sukaaɓe rogere goo duɗal leslesal

Binnditagol naatooɓe ekkol

Binnditagol naatooɓe ekkol hikka waɗii caɗeele keewɗe, sabu laamu fellitde sukaaɓe naatooɓe ekkol mbinndittee tan ko he duɗe laamu. Duɗe keeriiɗe (ekkolaaji piriwee) e jinnaaɓe sukaaɓe mettinii no feewi he ndee feere. Ɗum...
Ɓarkke ɓooyɗe liɗɗi

Jiytal to leydi Siin : ɓarakke ɓooyɗe ko ɓuri duuɓi 440 miliyoŋ hitaande

Ngalɗoo jiytal ine addana annduɓe sikkitaade ko anndanoo, haa teeŋti to bannge no aadee ardi e no ƴellitorii haa yettii en hannde (Ganndal ƴellito). Wiɗtooɓe njiytii ɓarakke liɗɗi joginooɗi gable, guurnooɗi ko...
Ñuuñu

Hakkunde neɗɗo e ñuuñu, holi to goonga heedi ?

Duuɓi ujjunnaaje ko neɗɗo e ñuuñu koɗdi. Kono koddigal ngal ko ko Pulaar wiyata “ rogere kaangaaɗo, ɗiggataa yuppetaake ”.  Ñuuñu ko tagoore jogiinde hakke wuurde e hisde. Jogii kadi hakke raddude. Ngam timminde...

Sammba Dooro Soh FƁPM suniima

Fooyre Ɓamtaare e denndaangal Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani, ine ndenndi sunaare e banndiraaɓe Sammba Dooro Soh, gootal e jagge FƁPM gidiiɗe. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, Yo Alla haarnu mo aljanna. Aamiin.
Rewɓe waranaaɓe worɓe mum en

Ñaawoore waɗboniyaagal

He dumunna ɓennuɗo oo kala, ɓuri teskinde he dingiral politigi hee ko peeje kaaldigal e fannuuji keewɗi jotondirɗi he caɗeele leydi ndii : jaŋde leydi, leyɗeele  ndema e waɗboniyaagal baɗnongal e kitaale...
Jiytal ɓarakke to Israayiil

Israayiil Jiytugol aññeere ɓooynde

Jiytugol aññeere ɓooynde, sibu ko he yonta firawna biyetenooɗo Ramses 2, laaminooɗo Misra hakkunde 1279 e 1213 ko adii jibineede Annabi Iisaa, mo laamu mum yanhnoo haa Kanaan (ine jeyaa heen Israayiil...
Lappol safaara jabet

Nafoore ɓiyleydaagu

Anniyaaji moƴƴi pottitii tawi faandaare mum en ko wallitde ñawɓe roofolɓe woɗɗuɓe nokkuuji ɗo cafrirɗe ngoni, haa mbaawa loskude ñawu ɓalli mum en, tawi ina paabee e safaara no fotiri fof ....
Gooski debbo laamɗo Angalteer

Mbayniigu laamɗo-debbo Angalteer

Sahnga wirwirnde, debbo laamɗo, biyetenooɗo Elizabet, to leydi Anngalteer, ndeen yahii haa alaa ko heddii so wonaa ɓirnegol makko, ɓernde am hecciɗii e konngi cakkitiiɗi, ɗi mawɗo diine e laawol Iisaa oo...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum

« So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum ». Heen sahaaji neɗɗo ene aanda e hoyre mum, wona e waɗde ko addanta yimɓe yawaade ɗum. Walla nii ko addanta ɗum hutaade hoore mum. O...
James Webb natal

Coñal Niiwnorgal James Webb

Niiwnorgal James Web ƴettii natal Tageefo ɓurngal luggiɗde (ɓooyde) ! Kanngal woni natal les-boɗewol ɓurngal luggiɗde, natal tageefo ngal hono mum meeɗaa ƴetteede, kollitoowal jiiryiire gidiiɗe jibineede caggal Dulɓitere Mawnde, fotde 13...
Toɓo heewngo nsiyam to Kayhayɗi

Kayhayɗi : Toɓo heewngo doole

Ñalnde jofnde alkamiisa 18 juko (ut) 2022, toɓooli keewɗi doole njuppii he wuro Kayhayɗi. ƴiiwoonde adiinde ndee fuɗɗii ko hedde waktu ɗiɗaɓo jamma, waali wisde haa hedde jammaaji gadani, caggal ɗum ƴiiwoole ɗiɗi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : lesɗinde banndum ɓamtataa, tee mawninde hono mum lesɗintaa

Waawi muuɗde njoorndi ko mo hunuko ɓuloowo. Kono tan, ene moƴƴi ngannden, tuutaaɗe ɓole muuɗaani njoorndi ndi soofnaaka. Tawde noon Pulaar wiyi « ko ɓiɓɓe yumma tan mbaawi haaldude ko fayti e cukuñaagu...