Hamed Bakayoko

Sankaare Hamed Bakayoko

Hamed Bakayoko, lollirɗo Hambak wonnoo Jaagogal Garwanal e sabbordu sankiima ñalnde 10 Mbooy (marse) (marsa) 2021 to wuro Almaañ Fribourg, to o yahnoo safroyaade. Wiyaa noon nawti mo « fekkuru ɓernde »...
Fooyre Ɓamtaare tonngoode 200

FOOYRE ƁAMTAARE, 200 tonngoode !

Ko e lewru sulyee 2012, Fooyre Ɓamtaare yaltinnoo tonngoode mum 100, heen 30 tonngoode ko hakkunde 1980 e 1989, heen 70 tonngoode ko hakkunde 2006 e 2012. Jooni (abril 2021), woni duuɓi...

Hakkille njeerteejo II : Hoto kormo-ɗee miijooji !

Ndee winndannde jokkata ko winndannde wiyateende “Hakkille njeerteejo” yaltunoonde e Fooyre Ɓamtaare, tonngoode 198, feebariyee 2021. E nder ndeen winndannde, en mbertiino ndaɗɗudi tammbiindi miijo njeerteewo, en kollitii heen laabi miijorɗi e...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Miñi mum miijo, ko miijtaade

Haaliyankooɓe ene mbiya « Miñi mum miijo, ko miijtaade ». Kala ko aadee ene hunoo, yo o taw terɗe mum ene kattani gollaade. Miin e bayɗo no am, min teskiima, won e ngonkaaji, ene...
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Daartol Annabi Nuuhu (4)

Caggal ɗuum, nde Nuuhu yettii makka, o wanngii laabi jeeɗiɗi, refti heen ko o ñaaganii koreeji makko Geno toowɗo oo, Geno jaabii ñaagunde makko. Nde o gayni hijjoore o arti, geno tellinani...
Sonko e Ajji Saar

Sonko-sonko Usmaan waɗii oolel

Usmaan Sonko ko e luulndiiɓe laamu Makki Sal jeyaa gila e wooteeji 2019. Kanko ardii heerto PASTEF, kadi ko o sarɗiyanke to Suudu sarɗi dowla Senegaal. Suka debbo ina wiyee Aji Raabi...
Laylayti renndo

Kuutoragol laylayti : Kellife-ɗen !

WhatsApp, korsungel meeɗen ine waɗi haala e balɗe jawtuɗe ɗee. Addi haala ko WhatsApp wiyi ine hesɗitina sarɗiiji kuutoragol mum. Kala e miliyaaruuji ɗiɗi huutortooɓe WhatsApp ɓee caliiɗo ɗii sarɗiiji kesi, waawataa...
hakkille njeerteejo

Hakkille njeerteejo

he kuɗol Dr Muhammadu Faalil Sih Haala ko geɗal dowrowal nder renndooji yimɓe. Ko heen ngostondirten kabri e kala ko toɗɗii ɗum. Caggal jeewte goowaaɗe, yimɓe ina kuutoroo haala...
Natal daarti diine

Daartol Annabi Nuuhu (3)

Ɗoo njahratno-ɗen he tonngoode 198 : Wutte Aawaja. Aawaja meeɗii finde subaka o noddi yimɓe wuro maɓɓe o wiyi ɗum en mbiɗo yiɗi kettanon mi wutte bagi bukki, yimɓe wuro ngoo njooɗii njeewtidi...
Aji Saar e Usmaan Sonko - Nafisatu DSK

Aji Saar / Sonko : ko nafisatu / DSK ?

"So Nafisatu Jallo liɓiino DSK, ndeke Aji Saar foomniima Sonkoo" Aji Saar walla Nafisatu Jallo Senegaal, nanaaɗo ko neeɓaani caggal tuumaamuya ka o fawi e Soŋkoo, lollii kono kadi ...
Kaalden Goonga

So aduna wonno lacciri, laalndortee ko kaaldigal e kaaltidal, diisnondiral e coccondiral

Pulaar ene wiya : « so aduna wonno lacciri, laalndortee ko kaaldigal e kaaltidal, diisnondiral e coccondiral ». Ceerno men Njaay Saydu Aamadu ɓeydi heen « gondigal ko caanngol, jolataa e mum so wonaa joom...
Sala Rooso

Sala Rooso, en kooliima

Jaagorɗe Muritani e Senegaal e sosiyatee biyeteeɗo Polychangda Engineering Co Ltd ciifondirii, ñalnde alkamiisa 23/03/2021 to Rooso, nanondire puɗɗagol golle e huufo golle sala Rooso. Wonande Muritani ko jaagorgal kalfinaangal kaalis (Muhammed...