Lulnde heblo karallaagal jaŋde

Lulnde karallaagal jaŋde

Ñalnde aset 12 colte (feebariyee) 2022, jokkorde pelle pinal yuɓɓinii gollordu (lulnde) ngam lelnude laabi njanngiin e feewnude kaɓirɗe jaŋde wonande ɓe kaalataa ɗemngal jannginteengal ngal. Pelle ɗee ɓurnoo dartoraade ko jannginde...
Miijo pelle pinal he eɓɓaande sariya kuccam

Bayyinaango faatungo e eɓɓaande sariya kuccam jaŋde

He nder keblugol eɓɓaande sariya kuccam Tippudi Nehdi e Jaŋde (TNJ), Jokkorde pelle pinal ngenndiije (FƁPM, AMPLCS, APROLAWO) jooɗodiima, ñalnde alkamiisa 10 mars 2022, e Jaagorgal Jaŋde kalfinaangal mbayliigu TNJ e tawtoreede...
Njaay Saydu Yero

Maayde woyaani Njaay Saydu Yero

Ñalnde jamma 18, jofnde 19 lewru siilo 2022 wonanii en bettere mawnde, muusnde, wonanii en sunaare nde alaa ɗo haaɗi so nande en ko en tijjanooki, en njooɗtoraaki so saŋkaare tokara men,...
Saajo Maane e karaŋ poolgu kawgel fuku

Kawgel afirikiyankeewel ”CAN 2022”

Jolal kawtal pattamlamal fuku koyɗe baɗtungal 33, gasii ñalnde 06 lewru feebiriyee 2022. Ko ngenndi Senegaal nawi raay yeeso Ejipt (Misra), ɓaawo kuulal ceerndowal faw-pettaa (seerii penaltii) : 0-0, Senegaal loggi 4, Egipt...
Karta IKREN

Riisi-Ikren walla Riisi-OTAN ?

Wolde mawnde ummiima hakkunde Riisi, bannge, e leyɗe Hirnaange (Orop e Dental Dowlaaji Amerik), bannge goɗɗo oo. Njaafo-ɗee, ko hakkunde leydi ine wiyee Ikren e Riisi. Ikren ko leydi ɓiliinde hakkunde Riisi e leyɗe...

2021 : “Jolooji” karallaagal ɓooyooji

He lebbi 18 jawtuɗi ɗii, geɗe keewɗe, ɗe njaakoranooka, njolii to bannge karallaagal. Won heen ngardi ko e soklaaji Covid-19, ko heen njahdata, won heen noon ko keddotooɗi, duumotooɗi, ɓeydotooɗi nii ƴelliteede....
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA, alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo !

Nde min ngoni sukaaɓe, ene woodnoo e fedde amen, gooto mo nganndu-ɗaa, ko kañum waawi yimɓe ɓee fof. Kala ko o yiɗi, ko ɗuum waɗetee. Alla e makko huleede, gooto e amen...
Barba Bah jaaynoowo

Mali, Cedeao, e yeeytooɓe daranaade ɓesngu hesɓe

« Delenda Carthago » ! Ine jangtee wonde biyeteeɗo Caton ɓooyɗo, he nder woldeeji njoftiigu hakkunde Room e Kartaas, seeraani e wiyde, ko Senaa waawi wiyde fof, « alaa e sago Kartaas bonnee tan ».
Jumaa Fonndu

Fonndu ine metti fotndaade he baɗal

Fonndu ine metti fotndaade Fonndu e naanaango walla naangaango hurmbitii ñalnde mawnde (aljumaa) 28 siilo (saawiyee) 2022 jumaa mum ɗiɗaɓo. Almaami raatib nduun Suudu Alla wiyetee ko Ceerno Mohammadu Alhasan Juuli Soh....
Sammba Gata Bah hooreejo teddungal FƁPM

Sammba Gata Bah, salndu Pulaar, yanii

So Catal Kayhayɗi haalaama alaa e sago nginnaa Sammba Gata Bah, sibu nguurndam makko fof o waɗi ɗum ko e daranaade ɗemɗe, haa teeŋti e ɗemngal Pulaar, ngam faamde mo tigi rigi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga,ƴoƴre mehre janngataa ɓataake

Pulaar ene wiya « ƴoƴe mehe njanngataa ɓataake ». Sinno dawrugol ko sippiro wonnoo, mi wiya « dawriyankooɓe men liɓaama mbeeyngu, ngu alaa guli ». Ellee liɓaaɓe e ndoondi, yiɗnooɓe fiɗɗaade gila ñaawooɓe ngaraani, kisa hawri...
Ñalɗi pinal Taaga - Tabalde

Ñalɗi pinal Taaga, 3 haa 5 siilo (saawiyee) 2022

Darorɗe hitaande hesere ndee, 2022, ñalɗi 3, 4 e  5 lewru Siilo (saawiyee), wonnoo ñalɗi pinal wuro Taaga-e-Lemtuuna. Wuro Taaga lommbii ko hakkunde Dawu e Magaama, hedde 90 kiloomeeteer wuro Kayhayɗi, nder...