Duuɓi 70 Bayyinaango huuɓtodinngo jojjanɗe aadee

Bayyinaango huuɓtodinngo jojjanɗe aadee teeŋtini ko hakkeeji gorwori aadee, ngo ɗaɓɓi ko yo sariyaaji keɓtin ɗiin hakkeeji, ɗooftoo ɗi. Bayyinaango ngoo ina waɗi kadi ngardiindi, teeŋtinndi dame jeetati puɗɗoriiɗe « E...
Laanel Siin Change'4 ina juurii e bannge lewru birniiɗo oo

Ɓeeynirka Siin juuriima e bannge lewru birniiɗo oo

Jooni sinuwaa en mbaɗi ko hay gooto meeɗaa waɗde, so neldude laana wiɗto ngam sunnaade bannge lewru dumtiiɗo Leydi men oo. Oon bannge, hay laana wiɗto ngoota meeɗaa...
Natal limlebbi juulɓe

Ko woni limlebbi ?

Limlebbi ko njuɓɓudi peccugol sahaa tuugiindi e dille tagopeeje, ko wayi no Naange walla Lewru. Ɗum noon limlebbi feccat sahaa, teskoo ɗum, ɓeta ɗum. Aadee en penti ɗum, pecci sahaa...
Natal Daari annabaabe

Nguurndam Annabi Yuunus (2)

En ngardiino e nguurndam Annabi Yuunus haa ɗoo : “Laamɗo oo, nde nani ɗum tan, tikkani Annabi Yuunus, o yamiri yo Annabi Yuunus yaltine, addee ɗo...
Ciifgol Aadi Versailles to boliiru daarorɗe

Ciltugol wolde 1914-1918 : Aadi Versailles

Ñalnde 11 noowammbar 2018 waɗi duuɓi 100 ko jeyli hare adunaare adannde ndeƴƴi. Ko ñalnde heen, subaka law (w5: hj15) Nanondiral ciltugol hare adunaare adannde (armistis 1918) sifanoo, ngam teeŋtinde dartagol hare kam...
missile, Misil Riiso pattamhiteejo

Riisi hoolkisiima misil pattamhito

Konu Riisi habrii ñalnde alarba 26/12/2018 wonde koolkisiima misil keso, pattamhito* biyeteeɗo « Avagard ». mo hooreejo leydi Riisi, hono Putin,  wiyi hay huunde waawanaa ɗum. Sibu, ko o misil mo faddotaako, heɓɓotaako,...
Kaalden Goonga

KAALDEN GOONGA : Hol jeyɗo ñalawma jeytaare ?

Muritani heɓi hoyre mum ko ñalnde 28 Noowamburu 1960. Ndeen faade hannde, ko duuɓi 58. Waɗde eɗen mbaawi wiyde ko leydi potndi hellifeede sabu, sinno ko neɗɗo wonnoo, wiyatee ko...
Ahmedu wul Abdallaahi, mawɗo Centre 4S

Ahmed Wul Abdallaahi : “Kala ko fotnoo renndinnde yimɓe walla mahaade e hakkillaaji yimɓe,...

Taƴre e yeewtere Ahmeddu wul Abdallaahi waɗdi e jaaynde Le Calame / maayirɗe saawiyee 2019 Naamnal : Muritani waɗii 9 saawiyee ñalngu kaɓagol...
Sala Farafenni Gammbi Senegaal

Senegaal – Gammbi : Sala Farafenni

Ñalnde 21 saawiyee 2019, Makki Sal e Aadama Baro kurmbitii sala dow maayo Gammbi, ñonngoowa yolnde hakkunde Ndakaaru e Sigaasoor... To Senegaal, e ɗii lebbi...

80 jaaynoowo mbaraama

Hol fawiiɓe wonki ? Ɓuri heewde fawaade wonkiiji jaaynooɓe ko hoohooɓe politik, ko wayi no laamɓe (hooreeɓe leyɗe) walla satiiɓe ɗum en, e fawaade e haala fedde wiyeteende...
Kartal Gaas lelngo woyndu gaas nduu

Muritani – Senegaal, nanondire moƴƴere

Muritani e Senegaal nanondirii gollodaade woyndu gaas  yiytaandu e keerol mum en, inniraandu “Grande Tortue, Ahmeyim”, e feccude hakkunde rip, kala ko dañaa heen. Leyɗe...

Luulndo naatii Diiso doosɗe

Huunde hesere, so toɗɗegol e Diiso Dossɗe (Conseil constitutionnel) terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo, hono Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Ɗumɗoo noon jeyaa...