Rewɓe soofaaji Dahomee

Laamu Dahomee

Laamu Dahomee (Danhomee e ɗemngal biyeteengal Fon) jeyaa ko laamuuji Afrik ɓooyɗi, ngonnoongu bannge hirnaange worgo leydi Benin hannde ndii, ngoodnoongu hakkunde teeminannde 17ɓiire e ciltirɗe teeminannde 19ɓiire. Hedde hitaande 1 600, Dahomee jeyaa ko...

Hinnde Hinndu e Ammbasaad Farayse

Ammbasaad Farayse nder Muritani rokki Hinndu Mintu Ayniina, maande manoore toownde (galaŋ) ñalnde 19 kawle (oktoobar) 2017 heedde 19w00 to galle Ammbasaad Farayse e Nuwaasot. Ndee hinnde fattamlamre ko finnde teeŋtunde wonde ammbasaad oo...

Aksidaaji ɗaɗi ngaanndiiji : maale jeertinooje, safaara e paddagol

Yeewtere Paris Match e Porfesoor Jean-Louis Mas ngam mawninde ñalngu aduneewu AVC-eeji (29 oktoobar) ɗo hollitta no oo musiiba reentortee, safrirtee. Paris Match : AVC ina heewi fannuuji ? Jean-Louis Mas : Nder 80%, ko maayde...

Debbo juɗɗo ɓiɗɓe mum

Alla dee anndi ko oo yumma woni e yummiraaɓe ! Oo ƴettuɗo teewu mum, so ɓiɗɓe ɓe jibini e reedu mum, juɗi ɗum en e fuur haa ɓenndi, foti ɗum en, neldi fotooje ɗee...

Laamɗo Baktansar e yonta annabi Armiya

En ngardiino e winndannde men Baktansar haa ɗoo : Lomtii Baktansar ko Laamɗo canndollinɗo ina wiyee Bardaadis, oon noon wonnoo ko nokku ina wiyee Aderbajaan, kono oon wonnoo ko e diina Majoos, oon laamɗo yahii...
Audrey Azoulay

UNESCO dañii hooreejo keso

UNESCO, hono njuɓɓudi Fedde Ngenndiije Dentuɗe kalfinaandi ko faati e nehdi e jaŋde e siyaas e pinal toɗɗanaama ñalnde aljumaa 13 oktoobar 2017 hooreejo keso, hono debbo faraysenaajo biyeteeɗo Audrey Azouley, meeɗnooɗo wonde jaagorgal...

Makki  Sal e Tabital Pulaagu

Makki Sal, hooreejo leydi Senegaal jaɓɓiima lappol Tabital Pulaagu hakkunde leyɗeele ñalnde 10 lewru oktoobar (kawle) 2017 heedde 18w30h to galle laamorɗo leydi ndii e ballal e tawtoreede Mohammadu Ngom lollirɗo Farba Ngom, sarɗiyanke...

Muritani : Ciimtol SHERPA 2017

“ Goomuyel laamiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo alɗude, yimɓe leydi heddiiɓe ɓee inan tan ɓeydoo waasde” Fedde nde wonaa laamuyeere haɓotoonde warhooreeji bonande jawdi wiyeteende Sherpa, joopiima kadi buuñgol cabbinngol e Muritani, no huunde ɓeydoore iiñcuru...

Ɓe moƴƴere Buamatu yettii, ɓe inɗe mum en kaaletaake

Jaaynde Al Akhbar yaltinii  ñalnde alkamiisa 14 settaambar ndee, winndannde ɗo huunde e jagge toowɗe laamu nguu limtaa, wiyaaɓe wonde moƴƴere  Buamatu (haɗaande hankadi) yettiima ɗum en. Ene jeyaa e ɓeen limtaaɓe, hooreejo leydi...

Ƴellitaare aadee : Muritani heedi kadi ko les !

Dental faggudu winndere (forum économique mondial) saaktii doggol maaɗe ƴellitaare aadee e nder winndere ndee. Ndeen maande ɓetata ko kattanɗe leydi kala to bannge waawde ƴellitde kattanɗe ɓesngu mum. Nde ɓuri joopaade ko fannuuji...

Guubiliiji (cyclones)

Lewru settaambar 2017, weeyo finnii. Jofnde talaata 5 settaambar diiwaan Mboon waaldii e kulol, findii e sunu. Asamaan finnii finnere hulɓiniinde. Hay gooto anndaa ko woni, sibu ko henndu bonndu, toɓo, majje, digaali jokkondirɗi....

Konuuji Afrik ɓurɗi doolnude : Muritani woni ko les !

Lowre enternet Global Power Index 2017, lowre haralleere ko faati e konuuji, yaltinii ñalnde 13 settaambar 2017 ndee, ciimtol mum ɗo hiisotoo doole kunuuji winndere ndee. Oon hiisa fawii ko e geɗe 50 (keeweendi kaɓirɗe,...