Apophis (apofis) darnga haaytii daraade 2036

0
51
Eybino buɓɓondiral Leydi - Ngaawe- e Haayre weeyo
Eybino buɓɓondiral Leydi - Ngaawe- e Haayre weeyo

Haala haayre Apofis, lollirnde « Dieu du Chaos  » (Geno boomaare), artii kadi. So oɗon ciftora, haala mayre haalanooma no feewi nde nde yiytaa e hitaande 2004 ndee. Addannoo nde darjude, ko hulnoode hoto nde buɓɓoyaade e Ngaawe (Leydi men ndii) e hitaande 2036.

Oon sahaa, ko annduɓe to duɗal jaaɓi haaɗtirde Pise, ɓe alaa ko toppitii so wonaa reende geɗe baawɗe buɓɓondirde e leydi, teskinoo wonde won haayre yiytaa, jogornde rewde saraaji leydi men ndii ñalnde aljumaa13 abriil 2029, hade mum sokkondirde e mum duuɓi jeeɗiɗi caggal ɗuum, woni e hitaande 2036.

Reende kaaƴe weeyo ɓadtiiɗe Leydi (Ngaawe) ko fannu ganndal teeŋtuɗo nder ganndal weeyo kesal. Faandaare maggal ko yiytude law tanaaji ketooji ɗaŋre men ndee. Ine jeyanoo e ɗiin tanaaji ndeeɗoo haayre, mawneeki mum e laawol rewi ngol (jirlol mum), dewnoyoowol ɗum saraaji ɗaŋre men ndee (Leydi) hedde 2029. Yimɓe kuliino no feewi e oon sahaa, kono tan, fawaade e wiɗtooji cakkitiiɗi (Jaaɓi-haaɗtirde Western Ontario e Waterloo), ittii ngool kulol, sibu ɗi kollii wonde Apofis buɓɓondirtaa e kaaƴe weeyo goɗɗe, baawɗe selnude ɗum bolol mum haa tiindina ɗum he Ngaawe (he men).

Apophis rewi ko bolol koolningol

Ngool bolol maa addu Apophis saraaji leydi e kitaale 2029 e 2036. Ñalnde aljumaa 13 seeɗto (abril) 2029, hakkunde haayre ndee e Ngaawe ko 37 399 km fat, so tawii nde selaani bolol mayre jooni ngol kay ɗoo e ndeen. Ndeen yolnde « tokosere » noon ko fartaŋŋe mawɗo wonande annduɓe ngam laaɓtindaade ndee haayre weeyo, tawa ɓe coklaani neldude lappol keeriingol nder weeyo. Maa ɓe mbaaw humpitaade tagoodi mayre no moƴƴi.

Jooni kam yo ɓerɗe ndeeƴ sibu hiisaaji ceeɓɗi baɗaaɗi ɗii kollitii wonde hay tanaa gooto Apophis alanaa Ngaawe e nder duuɓi 100 paaɗi ɗii.

Ciftinen tan yiytunoo haayre ndee ko Roy Tucker gonɗo to ƴeewirde wootere ina to Tucson, Arisona, Amerik. Ngam ruppaade hoddiro, annduɓe innitiri nde « Apophis » (Apofis), innde seekaande e ‘Apep’, hono ‘Pirtoowo’ woni innde gooto e allaaji Ejiptenaaɓe ɓooyɓe.

Eɗen ciftora kadi, NASA neldiino ñalnde 24/11/21 laanel ine wiyee DART ngam hoolkisaade karallaagal deenirgal Leydi men, so tawii kaaƴal weeyo tiindiima e men (ko buɓɓondiral haayre weeyo e leydi men halkunoo kulle biyeteeɗe dinosooruuji). Kaan laana buɓɓii haayre weeyo toɓɓanoonde ndee ko jamma altine 26 jofi talaata 27 silto (settaambar) 2022 ngam selnude ɗum laawol mum. Ko ndeen debbo gardiiɗo gannde weeyo to NASA, hono biyeteeɗo Lori Glaze, o wiynoo «  en naatii jamaanu keso ɗo kattan-ɗen hankadi daɗndude koye men he buɓɓondiral e haayre weeyo waawnde bonnannde en  », eɗen mbaawi ɗaanaade. Ko ndeen kadi Elena Adams debbo aasiñoor to NASA wiynoo «  Miɗo sikki enen leydiyankooɓe, eɗen mbaawi hankadi ɗaanoraade noppi men ɗiɗi ɗii kala. Miin kam mi harii  ».

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.