Ko woni limlebbi ?

6
17227

Limlebbi ko njuɓɓudi peccugol sahaa tuugiindi e dille tagopeeje, ko wayi no Naange walla Lewru. Ɗum noon limlebbi feccat sahaa, teskoo ɗum, ɓeta ɗum. Aadee en penti ɗum, pecci sahaa oo e ñalɗi, e jonte, lebbi e kitaale. Fawaade e dille kuule asamaan jiyotooɗe, ko wayi no ngonka Naange nder weeyo, walla heen sahaaji lewru.

Limlebbi lewreeje (tuugiiɗi e dille lewru) ɓetata ko yolnde wonnde hakkunde dare ɗiɗi lewru. Ɗoo, njuuteendi mudda lewru ko : balɗe 29 e waktuuji 12 e 44 hojom e 2,8 leƴƴannde.

Limlebbi naangeeje (tuugiiɗi e dille naange) ko limlebbi ɗi ñalɗi mum kollitta ngonka Leydi dow jirlol mum ɗo taarotoo naange ɗoo (walla ko yerondiri e ɗuum, ngonka naange ɗo taarotoo togofeere  woɗnde).

Limlebbi naange-lewruuje ko lilmlebbi teskiiɗi ngonka Leydi dow taarol mum, teskii kadi dumunnaaji.

Limlebbi laawɗinaaɗi e winndere ndee ko limlebbi gereguwaar (limlebbi naangeeje). Lebbi majji ko saawiyee, feebariyee, marse, abriil, mee, suweŋ, sulyee, ut, settaambar, oktoobar, noowammbar, desaambar. O yahrata hikka ko hitaande 2019.

Eɗen teskoo limlebbi noddi ko limde duuɓi. Eɗen teskoo kadi limlebbi berbeer en ɓuri limlebbi gereguwaar ɓooyde sibu omo yahra hikka e duuɓi 2969, tawi limlebbi winndereejo oo (lemlebbi gereguwaar) yahrata tan ko e duuɓi 2019.

Naamnal : mbele so en mbinndii : 24 bowte 2018, ko limlebbi pulaar walla ko limlebbi gereguwaar ?

Hitaande 2018, ko hitaande 2018ɓiire yonta men (e limlebbi gereguwaar). Hitaande 2018 limlebbi gereguwaar tolnondiri ko e :

 • 4715/4716 limlebbi sinuwaa
 • 5778/5779 limlebbi hebri
 • 5119 limlebbi hinndu
 • 1939 /1940 limlebbi inndu
 • 1439/1440 limlebbi juulɓe (12 settaambar wonnoo 1 muharram)
 • 1396/1397 limlebbi perse (faaris)
 • 2967/2968 limlebbi berbeer (amasig), (ko 12 saawiyee 2018 wonnoo 1 yenaayer 2968). 

Tar winndannde “Limlebbi, hitaande, lebbi e ñalɗi”

BAB

6 JOWE

 1. Mbiɗa ŋakki ɗo heɓde humpito laaɓngo. Kono mbiɗa ɗaminii foti wonde ko ko limlebbi pulaar. Sibu mbiɗa ɗaminii fulɓe ine njoginoo limoore mum’en limlebiije tawa ko e pulaar fulfulde. Ko laaɓndal teddungal woni ɗo, mi anndaa hakke yiyannde. Sibu limoore ɓooynde fawii ko e leñol. Yeru leñol ɓurngol ɓooyde fof yaama tawa ine jogii geɗal mum ganniwal ngal huutortoo e oon yontaa haa yottoo yonta men hannde o. Ko ni woni no paamirmi seydi Sih baalo.

  • A salminaama.
   E ko kumpiti-ɗen dee, en njiyaani tawo limlebbi tawi ko mo fulɓe. Hay inɗe kuutorteeɗe ɗee (siilo, colte morso, juko, ekn.) ko inɗe lebbi lemlebbi gereguwaar. Ko adii fof limlebbi maa jogoo ɗo fuɗɗii, yeru wonande limlebbi gereguwaar ko ñalngu jibinegol annabi Iisaa…

 2. Seydi Joob, ko kaal-ɗaa ina waawi tawa fulɓe ina njoginoo limlebbi, kono miin dey mi suwaa tawo yiyde biyoowo ko ɗumɗoo wonnoo limlebbi fulɓe. Haa hannde ko e sikke tan. E miijo am, joggaade limlebbi wonaa tan hettande lebbi inɗe (ko wayi no mbooy, yarkomaa, siilo ekn), kono kadi ko anndude ɗo limoore ndee fuɗɗii. Hay wiyooɓe ina pentana fulɓe limlebbi ɓee, ndewi ko e limoore limlebbi gereguwaar (ɓe njahrata hikka ko e 2019).

 3. On calminaama on njuuraama. Miin e yiyande am LIMLEBBE en mbaawa tuuŋnaade e yogo e yiɓɓe wiyooɓe limlebbe fulɓe ko MBOOY, YARKOMAA, ekn… ɗum ɗoon ko saangaaji wonaa limlebbe. Fulɓe ina jogii no mbiyanno limlebbe, ko wayno YAAWA, HAARAAN, DEWO HAARAN, LEWRU JIBINEEDE, DEWO JIBINEEDE, HUMTORAANDU, SAFTORAANDU, ekn… ko ni’ii mawɓe men kaaliranno limlebbe. On njaaraama!

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa