Haayre buɓɓaade e leydi ? Annduɓe ngoni ko e peeje

Haayre weeyo mawnde ina inniraa Didymos B ina hulanaa buɓɓaade e Leydi men hee ɗoo e duuɓi garooji ɗii. Ko goonga nii enen aadee en, haa teeŋti noon e annduɓe ko faati e weeyo,...

KAALDEN GOONGA : haaldude addi nanondirde

Ko haaldude addi nanondirde, ko nanondire addata gittondiral kumpa. Tee kala ɗo kumpa hakkunde yimɓe ittaa, ene hasii ɓamtaare newoo. Sikke alaa kay, ene anndaa, leñol fulɓe, woni heen ko yimɓe ƴoƴɓe, annduɓe, finɓe. ...

Caɗeele feggere Sileymaani  ɓiyi Daawuuda 

Hono  wahaab bun Manmbahi wiyi :  “laatiima Sileymaani ɓiyi Daawuuda ina joginoo feggere e feɗeendu mum. Waɗi mudda gooto omo yiɗi yahde omo yaltoya, o ɓoorti feggere ndee, o halfini ɗum ɓiɗɗo debbo gooto jooɗɗo, nde...

To Donnaay Muritani, kala maayɗo wontata ko Senegaalnaajo

  Laamu Muritani loppitii leydi Donnaaynaaɓe, hay ɗo ubbi maayɓe woppanaani ɗum en, sibu ɓe ubboyta ɓe ko Senegaal. Gese maɓɓe ɗe ɓe ndematnoo tottaama omdafeer en ɓalliiɓe laamu, tee dowla Muritani wondi ko e...

Ruwanndaa, leydi ɓurndi yaawde ɓamtagol e winndere hee e duuɓi 25 ɓennuɗi ɗii (PNUD)

Fedde Ngenndiije Dentuɗe ina jogii ɓetirgel dewindtoongel ɓamtaare leyɗeele aduna ɗee e ɗii duuɓi 25 cakkitiiɗi. Ɓetirgel ngel ina hollita ƴellitaare aadee en e nder 148 leydi nder fannuuji : « ganndal, tolno nguurndam...

Wonaa ko ranwi fof muuɗee !

Ɗuum na toɗɗii huunde e kabaruuji jahooji e internet, ɗi yimɓe heewɓe lollinta e nder dente nannduɗe e Facebook walla WhatsApp ekn. Yeru, ndeeɗoo winndannde wiyoore wonde to leydi Sawuud « annduɓe ñaawii wonde...

Unesco e ngaluuji winndereeji : Al Khaliil (Hebron) jeytaama e ngaluuji winndere

Ñalnde alet 9 sulyee 2017, Unesco waɗtii nokkuuji tati goɗɗi, e doggol ngaluuji winndereeji. Ɗiin nokkuuji tati ko wuro Al Khaliil (Hebron), Duunde Okinoshima (to Japon), duunde ɗo rewɓe kaɗaa yahde, e leegal gootal...

Sala Rooso diidetee ko e saawiyee 2018

Guwerneer diiwan Ndar Senegaal habrii ñalnde alkamiisa 6 saawiyee 2017 wonde sala (pom) Rooso, hakkunde Muritani e Senegaal, diidetee ko e saawiyee 2018. So Alla jaɓii, ɗe ngortetee ko e hitaande 2019. Jaraa siftinde,...

Ngenndiije  Dentuɗe : Nayaɓe tati (75%) Muritaninaaɓe nguuri ko e baasal ɓalewal kurum

E tonngoode 147 Fooyre Ɓamtaare suwee 2016 en njaltiniino huunde e eɓɓaande ciimtol Ciimtoowo keeriiɗo Fedde Ndenndiije Dentuɗe (ONU) jillinooɗo Muritani hakkunde 2 e 11 mee 2016, biyeteeɗo Philip Alston (Filip Alston) winndunoo. Faandaare...

Misra rokkii Sawuud duuɗe ɗiɗi

  Depiteeji Misra ɓenninii ñalnde 17/06/2017 nanondiral baɗtugol duuɗe ɗiɗi (Tiran e Sanafir) jeyanooɗe e Misra e njiimaandi Sawuud. Ɗum noon, ina wayi no Misra reftiima Sawuud, sabu mum hatojinde e kaalis. Jooni, eɗen mbaawi...

Laamlaamu Sonngaay en

Ndutto-ɗen seeɗa. E hitaande 1235, konu Sumaaworo Kante (laamɗo Soso) e konu Suñnjata Keytaa kaɓiino e wolde, anndiraande wolde Kirina. Caggal njangu laamlaamu Ganaa, Soso en njiimii diiwaan oo fof caggal nde pooli laamuyon...

Joologol firaawna e koreeji mum

Ko nii ɗum wayi : e nanallaaji, hono Alla toowɗo oo jippinii Jibril (JKM) (JKM) e dow leydi e ayaawo neɗɗo ina ñaantii haa yooɗi, o naati e nder galle Firawna, nde o yettii...