Rewɓe waranaaɓe worɓe mum en

Ñaawoore waɗboniyaagal

He dumunna ɓennuɗo oo kala, ɓuri teskinde he dingiral politigi hee ko peeje kaaldigal e fannuuji keewɗi jotondirɗi he caɗeele leydi ndii : jaŋde leydi, leyɗeele  ndema e waɗboniyaagal baɗnongal e kitaale...
Jiytal ɓarakke to Israayiil

Israayiil Jiytugol aññeere ɓooynde

Jiytugol aññeere ɓooynde, sibu ko he yonta firawna biyetenooɗo Ramses 2, laaminooɗo Misra hakkunde 1279 e 1213 ko adii jibineede Annabi Iisaa, mo laamu mum yanhnoo haa Kanaan (ine jeyaa heen Israayiil...
Lappol safaara jabet

Nafoore ɓiyleydaagu

Anniyaaji moƴƴi pottitii tawi faandaare mum en ko wallitde ñawɓe roofolɓe woɗɗuɓe nokkuuji ɗo cafrirɗe ngoni, haa mbaawa loskude ñawu ɓalli mum en, tawi ina paabee e safaara no fotiri fof ....
Gooski debbo laamɗo Angalteer

Mbayniigu laamɗo-debbo Angalteer

Sahnga wirwirnde, debbo laamɗo, biyetenooɗo Elizabet, to leydi Anngalteer, ndeen yahii haa alaa ko heddii so wonaa ɓirnegol makko, ɓernde am hecciɗii e konngi cakkitiiɗi, ɗi mawɗo diine e laawol Iisaa oo...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum

« So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum ». Heen sahaaji neɗɗo ene aanda e hoyre mum, wona e waɗde ko addanta yimɓe yawaade ɗum. Walla nii ko addanta ɗum hutaade hoore mum. O...
James Webb natal

Coñal Niiwnorgal James Webb

Niiwnorgal James Web ƴettii natal Tageefo ɓurngal luggiɗde (ɓooyde) ! Kanngal woni natal les-boɗewol ɓurngal luggiɗde, natal tageefo ngal hono mum meeɗaa ƴetteede, kollitoowal jiiryiire gidiiɗe jibineede caggal Dulɓitere Mawnde, fotde 13...
Toɓo heewngo nsiyam to Kayhayɗi

Kayhayɗi : Toɓo heewngo doole

Ñalnde jofnde alkamiisa 18 juko (ut) 2022, toɓooli keewɗi doole njuppii he wuro Kayhayɗi. ƴiiwoonde adiinde ndee fuɗɗii ko hedde waktu ɗiɗaɓo jamma, waali wisde haa hedde jammaaji gadani, caggal ɗum ƴiiwoole ɗiɗi...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : lesɗinde banndum ɓamtataa, tee mawninde hono mum lesɗintaa

Waawi muuɗde njoorndi ko mo hunuko ɓuloowo. Kono tan, ene moƴƴi ngannden, tuutaaɗe ɓole muuɗaani njoorndi ndi soofnaaka. Tawde noon Pulaar wiyi « ko ɓiɓɓe yumma tan mbaawi haaldude ko fayti e cukuñaagu...
Suraake Usmaan Jaara, El Buh Ndaw, Meer Barkewol, Bookara Aamadu Bah

Lappol pelle pinal e ngootaagu ngenndi

Ine jeyaa he dallillaaji dallinannde pelle pinal ɗee, hollitde wonde janngingol ɗemɗe ngenndiije ɗee maa wallit ngootaagu ngenndi ndii, sibu suka muritaninaajo kala  maa janngu ɗemngal goɗɗo oo, ɗemngal gooto haali fof...
Natal pattamlamal Jipiteer

James Web : Natal pattamlamal Jupiteer

Caggal nate gadane ɗe niiwnorgal James Webb ƴetti, caaktaaɗe he lewru sulyee 2022, Nasa saaktii, ñalnde altine 22 ut (juko) 2022 natal kollitoowal tagofeere ɓurnde mawnude he yuɓɓo naange ndee, hono tagofeere...
Natal jahdigal winndannde

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon, ko joorngal anndande keccal, tawi keccal anndaa ko yoorni joorngal. ...
Wolde nikleyeer

Hol ko kewata so wolde nikleyeer waɗii ?

Neɗɗo kam seerataa he waɗde taawilaaji, haa teeŋti nde won ɗeen maale ñikli ngaanndi mum. Addi ngal naamnal ko ko addi wolde Riisi-Ikren koo, yantude e haala Waladimiir Putin hooreejo leydi Riisi....