gilɗi nematod

Wuurde 46 000 hitaande !

Dañi ɗum tan ko gilɗi ! Gilɗi korngiliiɗi fotde duuɓi 46 000, guurɗi haa hannde. Hay kullel gootel meeɗaa wuurde ko foti nii juutde. He 2018, annduɓe wiɗtooɓe riisinaaɓe mbiyi...
israel-gaza

Gasaanaaɓe ko uddaaɓe nder nguunu

Seeɗa e daartol Falastiin He wiyde daartiyankooɓe, helmere « falastiin » ndee ummii ko he baylagtol kelmeendi ɗemɗe koɗdaaɗe. Nde joofotonoo ko « Filisteen » wiyetenooɓe kadi « Preset...
Bommbo Israayiil dow Gaasa

Hakkunde Israayiil e Palestiin haƴƴii

So tawii en mbiyiino, e binndanɗe men ɓennuɗe ɗee, wonde hakkunde  Israyiil e Palestiin “ ɗiggataa yuppetaake ”, ngol  laawol mbiyaten ko rogere ndee “haƴƴii”. En nduttotaako e daartol no bone hakkunde ɗee leyɗeele...
Aamadu Muttaar Saako

Ceerno Ahmadu Muttaar SAAKO 1865-1934 (2)

2. Jaŋde Ceerno Aamadu Muttaar Saako Ceerno Aamadu Muttaar Saako halfinanoo ko Ceerno Saydu Jeliyaa Tuure, tuma nde baaba mum sankii ndee ( ). O janngi Quraana ko Segu,...
Nddolndoolaagu dow rewɓe

Eɓɓaande Kuulal kaɓotoongal Ndoondoolaagu pawaangu e rewɓe

E ɗee balɗe, haala heewii e dingire laylayti renndo hee. Tawi kadi ko no aadoraa nii tan. Woni gooto fof e no faamiri : ɓee kaalda no woniri, ɓeya kaalda no woniraani....

Sunaare : Jaalal kerngal fukkiima e leydi

Gooto e almuɓɓe Seek Anta Joop, kanngameeri Yero Sillaa ɗemɗiyanke, selliyanke, fannuyanke tafngo kelme, sankiima ñande talaat 10/10/2023 to Ndakaaru. Ko e kihiiɗe 11/10/2023 o wirnaa to Yoof, e tawtoregol mbeefeegu yimɓe...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : gosoraaɗo seerataa e laawde

Pulaar ene wiya « gosoraaɗo seerataa e laawde ».  Ko ɗum waɗi, alaa e sago, sahaa e sahaa kala, e men ƴeftuɗo konngol fof, so haalii ko haalatnoo haa rowii, arta e hirjinde banndiraaɓe...

Ko laamu heewi jarabi !

E sahaa fof, mboɗo yiɗatnoo naamnaade, holi ko waɗi jappeere laamu heewde jarabi. Tawde kay so tawii a laamiima ngon-ɗaa ko e kataa. Ɗo ngon-ɗaa fof ko maa ndeene-ɗaa, maa moofte-ɗaa. A...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga, ko goonga wattinta !

Jimoowo oo wiyi « ko doole mbaawi goonga, kono ko goonga waɗtinta ». Miin, njeyaa-mi ko e renndo fulɓe, wiyateeɓe kulataa, ndogataa, kaalataa ko mbaɗataa. Won nii yahooɓe haa pulla e amen lamɗam, tawa...
FƁPM

Nguurndam FƁPM e Pelle pinal

l Jaagorgal Jaŋde Ñalnde 12/9/23 jokkorde pelle pinal (FƁPM, AMPLCS e APRLAWO) njooɗodiima e jaagorgal jaŋde. Ɓe mbaɗanii mo daartol daɓɓol pelle ɗee. Caggal ɗuum ɓe njettini mo ngoƴaaji pelle...

Aɓe ulla leydi e gite amen

Hannde leyɗeele amen nay ene ngoni e kaayaa mbeeyaa. Ɗeen ngoni : •Durmam Daƴƴel ɗo « Gine » keewnoo nanngeede hay so fetel woodaani. •Tampi Daroo ɗo wiyatenoo ene « Mali » ɗannotonooɗo mo yooɓaaki. •Salndu...

Yeewtere pinal catal FƁPM Nuwaadibu

Ñalnde dewo hoyre biir tati silto 2023 (3/9/2023), Catal FƁPM Nuwaadibu yuɓɓinii yeewtere ngam hirjinde terɗe lohɗe ɗee e denndaangal Nuwaadibunaaɓe.   Ko biyateeɗo Sih Jibi Aamel jogii ginol golle...