Sankaare Mbaay Mammadu Abda

0
1237
Sankaare Mbaay Mammadu Abda
Sankaare Mbaay Mammadu Abda

Innaa lillaahi wo innaa ileyhi raaji uuna ! Ko to Geno ummi-ɗen, ko to makko ndutto-ɗen ! Kala tagaaɗo maa meeɗ maayde. Mohamed Abdarahmane Mbaay ɓurɗo anndireede Mbaay  Mammadu Abda Mbaay, ruttiima e joomi mum ñalnde Altine 19 desaambar (Jolal) 2019 to Nuwaasoot. Yoo Alla yurma mo yaafoo mo, yo Bajjo haarnu mo Aljanna, kanko e maayɓe juulɓe kala, aamiin !

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, e innde catal Nuwaadibu, e denndaangal banndiraaɓe e musidɓe, ina  nduwanoo jiknaaɓe men baaba Abdarahmaan Idiriisa Mbaay e neene Huley Baydi Jah. Eɗen nduwanoo ɓesngu Jookee, ɓesngu Hirnaange Boosoya e denndaangal banndiraaɓe kala.

Mammadu Abda Mbaay yiyi aduna ko to wuro Jookee e nder diwaan Gorgol e hitaande 1964, o wuurii duuɓi cappanɗe joy e joy. Mammadu Abda Mbaay, no o heewnoo noddireede, naati e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ko e hitaande 1980, to Nuwaasoot nder peŋgal Yurmmeende to leegal jeegoɓal. Ko ɗoon o fuɗɗii janngude pulaar e nder duɗe Ɓamtaare Pulaar, haa o heɓi seedantaagal makko jannginoowo to Duɗal Keblorgal Jannginooɓe Fedde ndee.

Caggal ɗum o fayi Nuwaadibu, o yahdi e seedantaagal makko eggirgal, ngam seeɗtinde ko e njuɓɓudi Ɓamtaare Pulaar o ummii ; sabu makko wonde neɗɗo juɓɓuɗo e nder geɗe mum kala. Nde o yettii Nuwaadibu o adii yiylaade fof ko hol to joɗnde Catal Ɓamtaare Pulaar woni e nder wuro ngoo, o jokkondiri e ardiiɓe catal ngal, o holli ɓeen kaayit makko eggirɗo, ɓeen ndokki mo peŋgal ngal o foti jokkaade ngal, so peŋgal Jediida; o naatnaa e nder goomuuji golle, o golli heen golle maantinɗe. Sabu makko wonde karallo mawɗo, ñeeñɗuɗo, labaaɗo kadi laaɓɗo reedu,  o woni karallo toppittooɗo kala ko fayti nantinirɗi jeewte e kiirɗeeli catal ngal.

Gila o naati e Fedde Ɓamtaare Pulaar e nder kitaale 80 haa yettii ñalawma o yalti aduna, o meeɗaa lohde e nder catal ngal.

Yiɗde Mammadu Mbaay e leñol ngol, haala mum heƴataa e nder kaayit. Ko o neɗɗo jogiiɗo jeewte belɗe sanne fayde e kala ko ina rokka leñol ngol faayida. E nder ɗeen jeewti ; omo wiyatnoo : « Leñol fulɓe ko leñol ɓooyngol, sabu ɗemngol pulaar, ko gila e Baaba men Aadama, Baaba Aadama haalatnoo ko Pulaar ndeen noon ko e leñol fulɓe o jeyaa.» Omo wiyatnoo « fulɓe nganndee koye mon, kaalee ɗemngal mon, sabu ngal hersinaaki, ko ngal ɗemngal Baaba Aadama. Fulɓe nganndee koye mon, ɗemɗe aduna ɗee fof ko ganooje ɗemngal pulaar.» Omo wiyatnoo kadi « leñol fulɓe ko ndañi koo, alaa fof leñol dañi ɗum, sabu ko fulɓe tan ndañi ; nde Diine Lislaam ari, kañum en fof ngonti ko juulɓe, tawi mbaawnaaka, kaɓaaka, tuggi ndeen, alaa to tawataa pullo ina rewa  goɗɗum ko wonaa Alla toowɗo oo. Alaa ɗo tawataa e duunde aduna  he ɗo pullo naati e diine goɗɗo ko wonaa diine lislaam.» E jeewte goɗɗe keewɗe ɗe o yeewtata kala ɗo o woni, omo wiyatnoo «kala neɗɗo gontuɗo juulɗo ko tooroodo wiyetee, yeru : so tawi ko o pullo ñeeño, o wiyetee ko pullo tooroodo ñeeño, pullo tooroodo gawlo, pullo tooroodo labbo, pullo toroodo gaynaako,  pullo tooroodo gawoowo, pullo tooroodo demoowo». Ɗee jeewte ko o jooɓiiɗo ɗumen kala ɗo o ari e der dental ko ngal waawi wonde fof,  hay sinno ko e nder oto taski o woni, ekn.

Mammadu Mbaay ko neɗɗo juulɗo, kulɗo Alla no foti hulireede nii. Ko o neɗɗo juuloowo e waktu mo daɗetaake juulde dental jamaa, mo daɗetaake wirdu e dental. Nde rafi oo fooli mo, o natti waawde yahde jamaa, o woytaaki rafi oo ina muusi, o woytotoo ko o nattii waawde yahde juuloyde e wirdoyde jamaa, kala garɗo salminde mo, ko ɗum woni ko o woytanto ɗum. Ko o juulɗo mo luutetaake dental Daakaa Madiina Gunaas.

Mammadu Mbaay ko karallo mawɗo to bannge moƴƴitingol rajooji e teleeji, ko ceedtanaaɗo ñeeñal e ɗeen golle, sanne.

Mbaay Mammadu Abda ko neɗɗo, kulɗo Alla, moƴƴo, jiɗɗo moƴƴuɓe, dimo, nuunɗuɗo ceeɗtanaaɗo nuunɗal e nder golle mum e nder renndo mum. Ko o jaalal mawngal e nder pelle gure Neere e Hirnaange Boosoya, ko karallo mawɗo, laaɓɗo reedu, keɓiiɗo kala nde coklu-ɗaa ɗum, mo firtataa aadi , jonaaɗo, jondiniiɗo, gittanoowo sabaabu geɗal.

Kala mo pele mum kuuɓi, ñaamɗe ngasi, ruttoo e joomi mum !!!

Kuɗol Aadama Alasan Caam,

Koolaaɗo Kuuɓal Catal FƁPM Nuwaadibu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.