Sankaare Mbaay Mammadu Abda

0
387
Sankaare Mbaay Mammadu Abda
Sankaare Mbaay Mammadu Abda

Innaa lillaahi wo innaa ileyhi raaji uuna ! Ko to Geno ummi-ɗen, ko to makko ndutto-ɗen ! Kala tagaaɗo maa meeɗ maayde. Mohamed Abdarahmane Mbaay ɓurɗo anndireede Mbaay  Mammadu Abda Mbaay, ruttiima e joomi mum ñalnde Altine 19 desaambar (Jolal) 2019 to Nuwaasoot. Yoo Alla yurma mo yaafoo mo, yo Bajjo haarnu mo Aljanna, kanko e maayɓe juulɓe kala, aamiin !

Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, e innde catal Nuwaadibu, e denndaangal banndiraaɓe e musidɓe, ina  nduwanoo jiknaaɓe men baaba Abdarahmaan Idiriisa Mbaay e neene Huley Baydi Jah. Eɗen nduwanoo ɓesngu Jookee, ɓesngu Hirnaange Boosoya e denndaangal banndiraaɓe kala.

Mammadu Abda Mbaay yiyi aduna ko to wuro Jookee e nder diwaan Gorgol e hitaande 1964, o wuurii duuɓi cappanɗe joy e joy. Mammadu Abda Mbaay, no o heewnoo noddireede, naati e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ko e hitaande 1980, to Nuwaasoot nder peŋgal Yurmmeende to leegal jeegoɓal. Ko ɗoon o fuɗɗii janngude pulaar e nder duɗe Ɓamtaare Pulaar, haa o heɓi seedantaagal makko jannginoowo to Duɗal Keblorgal Jannginooɓe Fedde ndee.

Caggal ɗum o fayi Nuwaadibu, o yahdi e seedantaagal makko eggirgal, ngam seeɗtinde ko e njuɓɓudi Ɓamtaare Pulaar o ummii ; sabu makko wonde neɗɗo juɓɓuɗo e nder geɗe mum kala. Nde o yettii Nuwaadibu o adii yiylaade fof ko hol to joɗnde Catal Ɓamtaare Pulaar woni e nder wuro ngoo, o jokkondiri e ardiiɓe catal ngal, o holli ɓeen kaayit makko eggirɗo, ɓeen ndokki mo peŋgal ngal o foti jokkaade ngal, so peŋgal Jediida; o naatnaa e nder goomuuji golle, o golli heen golle maantinɗe. Sabu makko wonde karallo mawɗo, ñeeñɗuɗo, labaaɗo kadi laaɓɗo reedu,  o woni karallo toppittooɗo kala ko fayti nantinirɗi jeewte e kiirɗeeli catal ngal.

Gila o naati e Fedde Ɓamtaare Pulaar e nder kitaale 80 haa yettii ñalawma o yalti aduna, o meeɗaa lohde e nder catal ngal.

Yiɗde Mammadu Mbaay e leñol ngol, haala mum heƴataa e nder kaayit. Ko o neɗɗo jogiiɗo jeewte belɗe sanne fayde e kala ko ina rokka leñol ngol faayida. E nder ɗeen jeewti ; omo wiyatnoo : « Leñol fulɓe ko leñol ɓooyngol, sabu ɗemngol pulaar, ko gila e Baaba men Aadama, Baaba Aadama haalatnoo ko Pulaar ndeen noon ko e leñol fulɓe o jeyaa.» Omo wiyatnoo « fulɓe nganndee koye mon, kaalee ɗemngal mon, sabu ngal hersinaaki, ko ngal ɗemngal Baaba Aadama. Fulɓe nganndee koye mon, ɗemɗe aduna ɗee fof ko ganooje ɗemngal pulaar.» Omo wiyatnoo kadi « leñol fulɓe ko ndañi koo, alaa fof leñol dañi ɗum, sabu ko fulɓe tan ndañi ; nde Diine Lislaam ari, kañum en fof ngonti ko juulɓe, tawi mbaawnaaka, kaɓaaka, tuggi ndeen, alaa to tawataa pullo ina rewa  goɗɗum ko wonaa Alla toowɗo oo. Alaa ɗo tawataa e duunde aduna  he ɗo pullo naati e diine goɗɗo ko wonaa diine lislaam.» E jeewte goɗɗe keewɗe ɗe o yeewtata kala ɗo o woni, omo wiyatnoo «kala neɗɗo gontuɗo juulɗo ko tooroodo wiyetee, yeru : so tawi ko o pullo ñeeño, o wiyetee ko pullo tooroodo ñeeño, pullo tooroodo gawlo, pullo tooroodo labbo, pullo toroodo gaynaako,  pullo tooroodo gawoowo, pullo tooroodo demoowo». Ɗee jeewte ko o jooɓiiɗo ɗumen kala ɗo o ari e der dental ko ngal waawi wonde fof,  hay sinno ko e nder oto taski o woni, ekn.

Mammadu Mbaay ko neɗɗo juulɗo, kulɗo Alla no foti hulireede nii. Ko o neɗɗo juuloowo e waktu mo daɗetaake juulde dental jamaa, mo daɗetaake wirdu e dental. Nde rafi oo fooli mo, o natti waawde yahde jamaa, o woytaaki rafi oo ina muusi, o woytotoo ko o nattii waawde yahde juuloyde e wirdoyde jamaa, kala garɗo salminde mo, ko ɗum woni ko o woytanto ɗum. Ko o juulɗo mo luutetaake dental Daakaa Madiina Gunaas.

Mammadu Mbaay ko karallo mawɗo to bannge moƴƴitingol rajooji e teleeji, ko ceedtanaaɗo ñeeñal e ɗeen golle, sanne.

Mbaay Mammadu Abda ko neɗɗo, kulɗo Alla, moƴƴo, jiɗɗo moƴƴuɓe, dimo, nuunɗuɗo ceeɗtanaaɗo nuunɗal e nder golle mum e nder renndo mum. Ko o jaalal mawngal e nder pelle gure Neere e Hirnaange Boosoya, ko karallo mawɗo, laaɓɗo reedu, keɓiiɗo kala nde coklu-ɗaa ɗum, mo firtataa aadi , jonaaɗo, jondiniiɗo, gittanoowo sabaabu geɗal.

Kala mo pele mum kuuɓi, ñaamɗe ngasi, ruttoo e joomi mum !!!

Kuɗol Aadama Alasan Caam,

Koolaaɗo Kuuɓal Catal FƁPM Nuwaadibu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa