Mballee Fedde men hisnude golle mum

2
1796

Ko ina ɓura 200 bannda, banndaaji jeewte Fedde Ɓamtaare Pulaar yuɓɓintunoo to rajo Muritani tuggude hitaande 1978 haa feebariyee 1990, ina njogori bonirde en so tawii eggaaka, mooftaa e sifaa goɗɗo : oon sifaa woni naatneede e ordinateeruuji.

Ko noon kadi, ko ina ɓura 150 deftere, defte gannde binndaaɗe e Pulaar, binndiraaɗe junngo, ina jogori mooƴirde en, so tawii mbinnditaaka, naatnaa e masiŋaaji.

Ɗum ina ɗaɓɓi kaɓirɗe e ngalu e jot fof. Ko ɗum addani en werlaade ngoo wulaango mbele kala kattanɗo ina wooda ko waɗi heen. Ngam siftinde, yeewtere Fedde Ɓamtaare Pulaar o rajo Muritani jeyaa ko e jeewte ɓurnooɗe waawde heɗeede e jeewte baɗetenooɗe e Rajo Muritani. Alaa fannu mo ɗo ngoppi.

Kala jiɗɗo wallitde, ina waawi jokkondirde e fooyre_bamtaare@yahoo.fr walla fbamtaare_pulaar@yahoo.fr walla waɗa ɗum e konte banke Fooyre Ɓamtaare

 

N° compte

Domiciliation

Code SWIFT

00116940000

Banque pour le Commerce et l’industrie / (BCI – Mauritanie)

COLIMRMR

Ballal ngal ina waawi wonde kaɓirɗe, ko wayi no « nagraa » (mañetooji nawooji banndaaji ɗi) walla ordinateeruuji, maa « eskaneeruuji (eskaneer), maa kaalis, ekn …  Seeɗa alaa, ko barke woodi.

 

 

2 JOWE

 1. Mballee fedde men hisnude golle:Wulaango jamma ɗaccirtaake gooto

  Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani ko fedde men, nde gollaniima lenyol fulɓe moritani e afrik kala; ɗum alaa jeddi, ina laaɓti cer, ina yiyoo, ina memoo.So a naatii joɗnde Goomu Kumpital tan, ko keesuuji keesuuji banndaaji "Negra" niyataa, jiidaani e joowe banndaaji manyaaji goɗɗi, jotondire, e jokkondire kam jaayndeeli njiyataa ina leemii.So a yiyi kadi paabi goomuuji goɗɗi , ko wayno jaŋde, maa walla wiɗto, walla goomu conyce, ko defte, defte binndiraaɗe junngo, etee paayodinɗi, njiyataa ina njoowii, ina poti winnditeede e masiŋaaji, muulee saree, hisa, lenyol daɗna conyce mum e nyeenyal mum.

  Denndingol ɗee defte, e ɗii banndaaji jeewte, wiɗtooji, ko darnde mawnde felde nde darii, darodii e yimɓe seeɗa yiɗɓe lenyol saabii haa ɗum danyaa.

  Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani, toƴƴii daande nder jamma, hol to faabotooɓe lenyol ngol ngoni? hol to ngenndiyankooɓe lenyol ngoni?, banndiraaɓe wulaango jamma ɗaccirtaake gooto!, ngummee, ndaro-ɗee, ndaɗo-ɗee, ganndal mum muulngo defte ina soklaa; doole mon ngam wallitde binnditaagol ngadde, juuɗe mon loowee e jaybaaji mon paabo-ɗon ɗemngal pulaar.

  So mbuuɗu, so noogaas, gooto fof, yo o addu ballal mum e mahdi ɗemngal ngal.

  Mamma May

   

 2. Nooto-ɗee

  Eh ! Haalpulaar’en mbaawi tan ko gulaali, maa famɗu balluɗo e ɗee golle. Mo njiy-ɗaa fof noon ina fiytoo becce, ina wiya ko leñol daranii, tawi ko poos mum tan reeni. Ko yahata hannde Muritani ko, faamminii heewɓe wonde yoga e wiyeteeɓe "sagataaɓe leñol" njiylotoo tan ko ko ñaami. Yo Allaahu yurmo yaafoo Murtodoo, mo darnde mum seedtini, maayi e nder hare, ina luulndii fenaande !

  Ɗum dey haɗataa kam semmbinde yimɓe ɓe nde noototoo ngooɗoo wullaango, sibu ɗeeɗoo golle so majjii, ko faawre ganndal sumi, ko defterdu sumi, ko golle duuɓi e kitaale mboni. Yo Allaahu danndu en e ɗuum. Banndiraaɓe mballee Fedde Ɓamtaare hisnude pinal men.

  Moktaar Sammba Kah

Comments are closed.