Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

0
1622
Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac
Jubbannde e nguurndam Ceerno Baaba Galle Njaac

Jaalal diineyankeewal, Khalifa kuuɓtidinɗo galle Ceerno Hamdu Rabbi Njaac  yanii to “Hôpital principal” mo Dakaar. E wiyde Doktoor Buubu Sare, Khalifa oo sankii ko e 00H pawɗo hojomaaji seeɗa ko e nder jamma leylatul qadr.  Ceerno Baaba Galle Njaac ari e aduna ko hitaande 1950. O adii naatde Qur’aan ko e juuɗe baaba makko hono Ceerno Hamdu Rabbi Njaac ( yo yurmeende Allah won e makko). 

Hono no kala jogorɗo wonoyde salndu diineyankeewu herndu, gila e yonta almamaagal, ine hasii rewa e lappi keewɗi ngam ɗaɓɓoyde gannde alliyankooje ceertuɗe. Ndeke Ceerno Baaba Galle Njaac kañum ne wooraani ngol laawol, sibu nde o ummii e juuɗe baaba makko oon mo o jaggirnoo ko Ceerno makko, o ƴeewra ɗum yiytere ceernaagu haa heewɓe cikki ko o koɗo e nder galle hee, sibu ɗooftaare makko, Ceerno Baaba fayi ko to Dumnga Wuro Alfaa ngam jokkoyde jaŋde mum Qur’aan Kariim. Caggal ɗum o yahi to Hoore Foonde, o janngidii toon e ceerno Saamasa. Nde wonnoo ko o ɗomɗanooɗo ganndal alliyankeewal ko ɗum waɗi nde o ummii e duɗe rewankooje ɗee,  Ceerno yaaɓani ko Kayhayɗi to Ceerno Aamadu Neene ngam ɓeydoyde ganndal e defte keewɗe alliyankooje.

E wiyde ceerno Hamdu Gey, almaami jamaa subalo: “Teskaama gila e cagataagal makko timmungal, ceerno Baaba ko ganndo nuunɗuɗo, kaaraaysire e rontude jikkuuji moƴƴi ɗi Baaba makko jikkii e Nelaaɗo Allah (mo jam e kisal ngoni e mum) addanii mo lomtaade jinnaaɗo makko gila law. O wonii e khalifaagal fotde duuɓi 18”.

Teskaama e makko, yeeso laaɓngo, ngo meeɗaa wayloraade hay neɗɗo gooto hay so tawii on mbayrondirii dumunna juutɗo.

O woniino jiɗɗo koɗo, kanko fof e wonde ɓiɗɗo Ceerno Hamdu, ko almudaagal ngal ɓuri teskeede haa yoga heen cikki ko o koɗo e galle baaba makko, sibu yankinaare.

So jaalal diineyankeewal tokkitiima, ine hasii nawora care keewɗe. Ɓuuɓri ɗuhirtenooki waasee. Baasal Ceerno Baaba Galle, heertoraaki tan e jibinannde Madiina Njaacɓe maa Senegaal no diidorinoo. Ko baasal kuuɓtidinngal, denndangal, Fuuta kala e mbaydi kuuɓtidinndi waasii wooturu e calɗi mum diineyankeewu.

Ɗii ɗoo jikkuuji tati ɗi ceerno joginoo addanii mo teskoreede yankinaare:

1- Kala mo Ceerno anndunoo ɓuri mo ganndal, o jaɓiino wonde almuudo mum kadi o jannga e mum ;

2- Kala mo ceerno fotnoo ganndal, o jaggirta ko oon ɓuri mo ;

3- Kala mo o daɗnoo ganndal, o waɗa ko kamɓe poti.

Baasal ceerno Baaba , ko baasal denndangal. Wonaa tan wonnoode Khalifa galle oo, hono lomto baaba makko. Ko sabu makko wonde neɗɗo jamyamo, ñaawoowo nuunɗuɗo,    ñippatnooɗo fitinaaji e dogoowo koyɗe jam e beldital kala caɗeele maa luure dookinooɗe.

2 Korse 2019, ko ñalngu teskinngu ngu Ceerno Baaba Galle ruttii e joom mum, tawi o yahri ko duuɓi 69.

Yo Allah yurmo mo yaafoo mo, haarno mo aljanna. Yo toon won fooftorde makko.

Siftinde banndiraaɓe ɓee tan, oo sahaa jooni  gooski kii ummiima Dakaar eɓena e laawol feewde Madiina Njaacɓe. So Bajjo oo ñaawii, ko janngo sahnga 11H o wirnetee to Madiina Njaacɓe, ko toon ne kadi o feewnatee.

So salndu diine waasaama, golle moƴƴe ngoppaama, jommbaani maayde mum kewta.

Umar Alhajji Caam (Jaayre Pinal /JP)

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.