Ruttaade lewru

Aadee ruttotoo Lewru ko he hitaande 2025

E wiyde NASA, ɗoo e hitaande 2030 (ɗoo e duuɓi 8) aadee en maa koɗ he lewru. Wonaa ruttaade toon tan, arta he Ngaawe (Leydi), kono ko wonde toon, duumoo toon. Tee...
Horngilde gulli leydi

Ɓeydagol nguleeki weeyo : Horngilitde gulli leydi

Maa heewɓe mbiy ko feere haangaande, hay so tawii ko annduɓe miijii ɗum. Kamɓe annduɓe ɓee noon ko ɓe hoolkisiiɓe tawo ko ɓe kaalii koo, haa ɓe nganndi ine aaɓnoo. Ɓe ngoni...
Ñalɗi pinal e coftal ɓalli Asaaba

Yontere pinal e coftal ɓalli to Asaaba : Catal FƁPM heɓii njeenaari

Ñalnde aljumaa 18 lewru jolal 2022, yontere pinal e coftal ɓalli e jaŋde udditaama he Kiifa laamorgo Asaaba, e gardagol waali Asaaba. Tawtoraama ñalɗi ɗii palɗe 5 ɗee fof : Barkewol, Bumdeyd,...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : beeli fof ko njowiiɗi ɗo njowotonoo

Pulaar ene wiya « so jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko kaalnoo ». Sikke alaa, hakkillaaji fof kadi won ɗo keedti hannde. No heewi wiyeede nii, « beeli fof ko njowiiɗi ɗo njowotonoo ». Ɗoon woni...
Dohaa laamorgo leydi Kataar

Kataar 2022, Raay fuku winndere : Mawɗo amantaa mehre !

Hikka, raay fuku bal winndere, kewu ɓurngu lollude he winndere ndee, fuɗɗiima ñalnde 20 jolal, tee joofoyta ko ñalnde 18 bowte 2022. Kewu nguu fof e woowteede, juɓɓingol maggu to Kataar, ine...
28 jolal 2022 Baabaaɓe

Warngooji 1989 -1992 : Alaa ɗo yahnoo artii ɗo wonnoo

Babaaɓe kam fadaani haa laamu nguu ara mawninde toon 28 noowammburu, sabu, gila 2021 yonta sukaaɓe toon wondude e yummiraaɓe mum en, nde oon ñalawma arti fof, ndarii ko he mbeddaaji. Hikka...
Ñalɗi pottital Goomu Ngalu e Ngartam, ɓamtaare jaŋde, pinal e nehdi Njaay Saydu Aamadu

Ñalɗi pottital goomu ngalu e ngartam ɓamtaare, jande, pinal e nehdi Njaay Saydu Aamadu.

Sosi ndee fedde ko debbo mo Horndolde biyeteeɗo Kajjata Hammadi Abuu Jeey, jooɗiiɗo to dowla Kanada. Nde yuɓɓinii ñalɗi 2 pottital ñalnde 11 e 12 jolal 2022 he wuro...
Jumaa Ŋawle

Ŋawle udditii jumaa mum

Ŋawle e ŋaawaango, ŋaw dente buuli, dental maamaaje, wuro Muusaa Bukari Yero Edik Sammba e Teen, Ɓaarga e cammalle, Kippee e suudu baawe, sabbundu ŋaakoote, Koyli Sanaa e falo taano Jarno udditii...
JOƊNDE Goomu Njaambureewu Woote -CENI

wooteeji kuccanaama

Caggal nde cifi-ɗen e tonngooɗe men ɓennuɗe ɗee, wonde kaaldigal ngenndi jaakoranoongal ngal wontii « ƴiiwoonde saaynde », oɗon nganndi Jaagorgal laamu kalfinaangal geɗe nder leydi e wellitaare juɓɓule noddiino luulndo he batu,...
Seppanooɓe laamu Ibrahim Taraore to Burkina

Kapiteen jandinɗo cukko-kolonel ?

Biyeteeɗo Ibrahima Tarawele mo tolno galaŋ “kapiteen” loppitii laamu to Burkina Faso, ñalnde 30 siilto (settaambar) 2024. Hawri ko e Mawnde (Aljumaa). CEDEAO, dental faggudu dowlaaji Afrik Hirnaange yahii...
Dokkitgol njeenaaje e KAWGEL HAPA 2022 -2

Dokkirgol njeenaaje kawgel binndanɗe : ɗemɗe ngenndiije tawaama

Ko ngol waɗi ɗiɗmol ko Goomu ndariniingu rewindo jaayndeeji ene yuɓɓina kawgel, tawtina heen ɗemɗe Ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof. En paamii, hitaande fof ngel kawgel ene waɗetenoo, kono ko jaayndiyankooɓe haalooɓe...
Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje

Juutagol golle hakkunde Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje

Koppe DEBBO e ƁAMTAARE e Booñ Kanadanaajo wonande golle nokkuyankooje puɗɗiima gollondiral mum en ñalnde alet 20 jolal (noowammbar) 2022. Kewu nguu waɗi ko to leegal SAMIA he Nuwaasoot, he tawtoregol bismaaɓe...