FƁPM

Nguurndam FƁPM e Pelle pinal

l Jaagorgal Jaŋde Ñalnde 12/9/23 jokkorde pelle pinal (FƁPM, AMPLCS e APRLAWO) njooɗodiima e jaagorgal jaŋde. Ɓe mbaɗanii mo daartol daɓɓol pelle ɗee. Caggal ɗuum ɓe njettini mo ngoƴaaji pelle...

Aɓe ulla leydi e gite amen

Hannde leyɗeele amen nay ene ngoni e kaayaa mbeeyaa. Ɗeen ngoni : •Durmam Daƴƴel ɗo « Gine » keewnoo nanngeede hay so fetel woodaani. •Tampi Daroo ɗo wiyatenoo ene « Mali » ɗannotonooɗo mo yooɓaaki. •Salndu...

Yeewtere pinal catal FƁPM Nuwaadibu

Ñalnde dewo hoyre biir tati silto 2023 (3/9/2023), Catal FƁPM Nuwaadibu yuɓɓinii yeewtere ngam hirjinde terɗe lohɗe ɗee e denndaangal Nuwaadibunaaɓe.   Ko biyateeɗo Sih Jibi Aamel jogii ginol golle...
dewal Alla

Diine : Ñaawoore muuynidde e enndu wooturu

Kala ɓeen haɗaaɓe (harmirɓe) to asko ina kaɗaa to muynidde (musnidde). Debbo e gorko, so muuynidii dagantaako ɗum en resondirde e denndaangal rewɓe jangtaaɓe to dow ko adii koo, ngam konngol nulaaɗo (JKM)...
Beelinaaɓe

Beelinaaɓe yejjitaani Jaalal mum Aan Aamadu Mammadu Maalik lollirɗo Bey

“ Leydi ina ñaama ƴiye e teewu kono momtataa golle ”. Duuɓi 24  ko oo suka gorko  naati leydi, kono ɓesngu Beelinaaɓe yejjitaani  baɗe tiiɗɗe ɗe o gollanii wuro ngoo. Gorko katante, ngenndiyanke, coftuɗo,...

Sammba Gelaajo Jeegi, Jeeriyel Tummbere haa Jam weli

Sammba Gelaajo Jeegi, laamɗo deeniyaŋke, jaambaaro cañɗo, tuddinnooɗo e Duunde Jeeriyel Tummbere to Jiinge haa ɗacci ɗoon batte mum (Ɓokki Sammba Gelaajo Jeegi), baɗnooɗo wolde ɓurnde mawnude e battinde e hakkillaaji Fuuta...
Aamadu Muttaar Saako

Ceerno Ahmadu Muttaar SAAKO  1865-1934 (1)

Binndanɗe paatuɗe e Ceerno Ahmadu Muttaar Saako ina keewi. Aɗe peññina sifaaji keewɗi neɗɗaagu makko, etee ɗe tuugnii ko e ƴoogirɗe keewɗe, e seedanfaaguuji keɓaaɗi e koreeji makko. Caggal nde o joofni...
Ajeek Kayhayɗi

Golle AJEEK  e nder Dimmbee

Fedde AJEEK  ko fedde sukaaɓe janngooɓe e duɗe hakkunndeeje haa e duɗe jaaɓi haaɗtirde. Nde sosaama  gila e hitaande 2012 e miijo hol ko sukaaɓe Kayhayɗinaaɓe poti gollaade e sahaa guurte mawɗe...
miijo tunndunde dow lewru

Ɗanle weeyo : ndew-mi tekel haa yettii ɗoo

Gila kaaƴe ko kecce, neɗɗo ine haawaa asamaan tan. Daartol njilluuji weeyo ko daartol mawngol, kollitoowol jaambaraagal neɗɗo e peelelaagal mum. Gila ɗo neɗɗo hoyɗatnoo yahde dow, diwa no sonndu nii, haa...
Juurnude laana he lewru : Inndo wonii nayaɓiri

Juurnude laana he lewru : Inndo wonii nayaɓiri

Ñalnde alarab 23 ut 2023, Inndo naatii pellel leyɗe 3 kattanɗe juurninde laana dow lewru, caggal nde juurni toon laanel mum biyeteengel Chandrayaan-3 (laana lewru he ɗemngal sanskrit). Ɗeen leyɗe 3 ko...
Sammba Hammadi Soh, Sammba Rooto

Profeseer Sammba Hammadi Soh yahii !

Ko ñalnde aljumaa nayi lewru ut 2023, caggal juulal tiisbaar nde musiɗɗo men Sammba Hammadi Soh nootirtooɗo Sammba Rootoo ruttii e Joom mum, ko oon jamma waktu noogaas ɗiɗaɓo ŋakkuɗo hojomaaji sappo...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : goppuɗo ko jeyi, ɓelsii !

« Kala goppuɗo ko jeyi, nanngata ko ko jeyaa. E ngaan sahnga, moƴƴinana jeyɓe, kanum boniree ». Ko Pulaar haali ngol konngol. So mi rokkii heen miijo am, ellee ene haannoo ɓeydeede heen...