Ownooɓe ngartii : Kiristofoor waraama

0
1776
americain_tue_afp.jpg

Ameriknaajo biyeteeɗo Kiristofoor Lagee (Christopheur Languet), gardiiɗo Fedde nde wonaa laamuyaqkoore wiyateende ”Fondation Noura”, waraama hannde subaka talaata 23 suwee 2009, hedde waktuuji 8 e hojomaaji 30, tawi omo jippii e oto makko, omo jogori naatde e nokku ɗo o gollotooɗo ɗo.

Ameriknaajo biyeteeɗo Kiristofoor Lagee (Christopheur Languet), gardiiɗo Fedde nde wonaa laamuyaqkoore wiyateende ”Fondation Noura”, waraama hannde subaka talaata 23 suwee 2009, hedde waktuuji 8 e hojomaaji 30, tawi omo jippii e oto makko, omo jogori naatde e nokku ɗo o gollotooɗo ɗo.

Ina wiyee wonnde o haɓtiima sagataaɓe tato arnooɓe e makko ɓe, sibu ɓeen njiɗnoo ko waawnude mo yo o jol e oto mum en. Ko nde ngar-mi ngaraa o juuti, tawi yimɓe puɗɗiima nootitaade e maɓɓe, ɓeen pelli mo, ndogi payi e oto mum en toyotaa ɓaleejo, ndogi. So laatiima ko ɓe yiɗnooɓe nawde mo, ina gasa tawa ko yimɓe AQMI (Al Qaydaa to Magreb) ngoni caggal mum? Poliseeji ɗi ngoni tawa ko losko, ngaynaani tawo, tee njaɓaani haalde hay huunde tawo. Ngoo warngo waɗi ko e leegal liksaar hedde jehre, sara damal gollordu Noura, ina huccondiri e jamaa Buddahaa yarahamu mum.

Mawɗo tiribinaal Nuwaasoot, polisaaɓe heewɓe, kam e gollotooɓe ko fayti e kisal ammbaasaad Amerik ngarii toon. Ooɗo Ameriknaajo, baraaɗo, fedde mum wallittunoo ko miskineeɓe, e yimɓe dummbaaɓe e kasooji tawi ngalaa wallooɓe e wallidiiɓe. Eɓe ñamlirtunoo kaalisaaji, eɓe njanngintunoo jiilgol eɓɓooji, kam e ɗemɗe, e mecce keewɗe, ɗum jiidaani e golle mahateeje e eɓɓooji paayodinɗi ɗi o waɗi to diiwaan Attaar…. O waɗii fotde duuɓi jeeɗiɗi e nder Moritani, omo haala no haanirta nii sapatoore, omo tappila seeɗa e pulaar, e wolof kadi. O sankorii ko duuɓi capanɗe joy pawɗi, omo resi. Joom suudu makko ko ɗoo e Nuwaasoot hoɗi, omo ɗacci fotde sukaaɓe njeeɗiɗo.

Mammadu Maamuudu Baal