Coftal pelle politik e maayirɗe 2012

0
1970

 

2012 joofrii mooɓondire pelle politik, hono mooɓondiral gaadoraangal tataɓal UFP (Dental Doole Ɓamtaare) tuggi 27 haa 31 desaambar, e mooɓondiral ɗiɗmal Tawaasul udditnongal ñalnde 20/12/12. Ina jeyaa e geɗe teskinɗe baɗɗe e maayirɗe hitaande 2012 ndee kadi,  batu diisnondiral AJD/MR e Pottital RFD.

 

2012 joofrii mooɓondire pelle politik, hono mooɓondiral gaadoraangal tataɓal UFP (Dental Doole Ɓamtaare) tuggi 27 haa 31 desaambar, e mooɓondiral ɗiɗmal Tawaasul udditnongal ñalnde 20/12/12. Ina jeyaa e geɗe teskinɗe baɗɗe e maayirɗe hitaande 2012 ndee kadi,  batu diisnondiral AJD/MR e Pottital RFD.

  • Mooɓondiral UFP

Mooɓondiral ngal udditi ko ñalnde 27 desaambar 2012 to Galle Mooɓondire Nuwaasoot. Hoɗɓe heewɓe ummoriiɓe caggal leydi e nder leydi hee, tawtoraama. Ina jeyaa heen meeɗnooɓe ardaade leydi ndii, hono Siidi Wul Seek Abdallaahi e Eli Wul Muhammed Faal yantude e hooreejo Asaambele hono Masawuud wul Bulkayri e gardo njuɓɓudi luulndi, hono Ahmed wul Daddaa e Ahmed wul Hamsa gardiiɗo CUN e hooreejo parti Tawaasul, hono Muhammed Jamiil Mansuur, e gardiiɗo MPR hono Haamiidu Baaba Kan e Muhammed wul Muhammed Lemiin gardo UPR, e Bojel wul Humoyd gardo Wiam e Ahmed wul Siidi Baaba gardo RDU e COD (e ngalɗoo daawal) e Mahfuud wul Bettaah gardo CD, e Mammadu Alasan Bah gardo PLEJ e Mustafaa wul Abeydarahmaan gardo RD e Laaji Tarawore koolaaɗo kuuɓal APP e nulaaɗo Sawaab e hoohooɓe politik e renndo heewɓe.

Wonande ummoriiɓe caggal leydi, partiiji 4 Senegaal tawtoraama : Usmaan Tanoor Jeŋ, gardo PS e Abdullaay Baccili, gardo LD/MPT, Aliyiin Badara Siisee cukko gardo APR (parti Makki Sal) goonooɗo kalifu geɗe caggal leydi Senegaal haa e lewru oktoobar ɓennundu nduu, e jonaaɗo PIT mo Usmaan Dansoko. Partiiji ɗiɗi Malinaaji : hooreejo PSP, hono Umar Hamadun Dikko e koolaaɗo Kuuɓal PARENA hono Jigibaa Keytaa (kalifu ɓooyɗo) e Muhammed Lemiin wul Ahmed (hooreejo hilifaaɓe ɓooyɗo) wonande leydi Saharaa e nelaaɗo USFP mo Maruk e nelaaɗo Nahdaa mo Tunisi.

E nder konngol makko udditirgol, Muhammed Mawluud wiyi wonde “leeltini joɗnde mooɓondiral tataɓere udditoore ndee, ko kuudetaa 2008, sabu parti mum fawde nafoore leydi ndii dow nafoore mum heeriinde. O holliti kadi ɓeydagol yimɓe e parti makko hee ; ina gasa tawa ina jeyaa e geɗe caabiiɗe ngool ɓeydagol keeweendi, darnde depiteeji UFP to Asaambele. Wiyooɓe UFP ko parti jannguɓe ɓee, walla ko parti mo heewaani yimɓe, o holliti ɗum en wonde UFP woni parti luulndo ɗiɗmo caggal RFD, sibu dañnoode depiteeji 9 e woote 2007, e wonde ɗum parti luulndo gooto jogiiɗo meeriiji nder leydi ndii (meeriiji 9) : Tiisiksa, Ɓoggee, Barkeol, e Moyt e Tikkoobara e Bulli…, tee yimɓe ina ceedii moƴƴugol jogagol ɗiin meeriiji.”

E wiyde wul Mawluud « kuudetaa 6 ut 2008 ko warhoore demokaraasi ». O siftini cosgol FNDD janngo mum e ɗo rewdanoo haa nanondiral Ndakaaru siifaa, e ko kewnoo caggal ɗuum, haa yettii ñalawma hannde oo. O siftini ko Muhammed wul Abdel Asiis « fuɗɗi wuddere e cawgu » sibu caggal ɗuum, en njiyii ko kewi Gine e Niiseer e Mali e leyɗe goɗɗe… hay so tawii noon won ɗo demokaraasi semmbolini, yeru to Senegaal. O arti e haala Mali ngam jeertinde “kala ko heɓtii Mali, luutataa Muritani.” O ruttii e Muritani ngam teeŋtinde jojjugol kaaldigal ngam ñawndude caɗeele leydi ndii.

Caggal balɗe nay (27 -31) jeewte gulɗe, batu mooɓondiral hawri e binndaaɗe teskinɗe : kuccam parti oo, doosɗe makko e kawraaɗe 9 jowitiiɗe e ngotaagu ngenndi e njiyaagu e ngonka faggudu e nguurndam yimɓe leydi ndii, e ndonaari aadeeri (warngooji), e bonnugol jawdi (gabesi), e Mali, e Saharaa e Palestiin. Ardorde hesere kadi toɗɗaa, leloriinde nii : hooreejo : Muhammed wul Mawluud; cukko gadano : Gurmo Abdul Loh ; cukko ɗiɗmo : Muhammed wul Kaliil ; cukko tataɓo : Kaliilu wul Dedde ; cukko nayaɓo : Kajjata Maalik Jallo ; cukko joyaɓo: Hasan Sumaare. Koolaaɗo Kuuɓal : Muhammed el Mustafaa wul Bederdiin, cukko kuuɓal gadano : Maamuudu Haaruuna Joop ; cukko kuuɓal ɗiɗmo : Muusaa wul Habiib ; cukko kuuɓal tataɓo : Muhammed wul . Horeejo Diisnondiral : Bookara Muusaa Bah e Hooreejo Njuɓɓudi Horo e Maslugol : Dafaa Bakkari. Batu nguu uddi ko hedde waktuuji 7 e feccere subaka 31 desaambar 2012 (batu nguu waaldi ko e golle).

  • Mooɓondiral Tawaasul

Heerto Tawaasul udditii batu mum mooɓondiral ɗiɗmu ñalnde 20/12/12 ɗoo e Nuwaasoot. Tawaasul woni heerto (parti) mo Muhammed Jamiil Mansuur ardii oo. Ko o parti islaamiyeejo (islamiste). Omo wiyee kadi RNRD, woni Rassemblement national pour la Réforme et le Développement.

Hoɗɓe heewɓe tawtoraama joɗnde ndee : gila e Rased Gannuusi, hooreejo parti islaamiyeejo Tuunus biyeteeɗo Ennahdaa, jaɓɓaaɗo ɗoo jaɓɓungal mawngal ñalnde alarba 19/12 haa e Abdallaahi Baha hooreejo dillere Ibaadurahmaan en to Senegaal e Seriñ Baabu e cukko hooreejo biro politik Hamas mo Palestiin, hono Muusaa Abuu Mersuug. Ina tawtoranoo joɗnde ndee kadi hoohooɓe ɗiɗo ardiiɓe partiiji lislaamiiji to Alaseri. Won ummiiɓe haa Turki e Malesi e Libi e Siiri, fof noon ko jeyaaɓe e dille lislaamiije.

Tawaasul hollitii ina jogii sehilaaɓe heewɓe e winndere ndee. Ko noon kadi, ƴellitagol dille lislameeje aduna hannde oo, ndokkii mo doole e leydi hee. Tawaasul kadi ko parti jogiiɗo, sabu « balle jawdi ummortooɗe ɗum e Pelle ɗe ngonaa laamuyeeje keewɗe (ONG) kam e ɗanniyankooɓe alɗuɓe wonɓe to leyɗe golf aarabiijo e dowlaaji jogiiɗi jamaŋ e nder Afrik ».

Muhammed Jamiil Mansuur toɗɗitaama yo ardo parti Tawaasul oo, keɓtinaaɗo e hitaande 2008, ɗum noon, jahroowo hannde e duuɓi nay.

  • Diisnondiral AJD/MR

Fedde politik anndiraande AJD/MR yuɓɓinii batu mum diisnondiral ñalnde aljumaa 14 desaambar 2012 to Galle Sukaaɓe Keso e nder wuro Nuwaasoot e gardagol hooreejo ndiin njuɓɓudi hono Sileymaani Mammadu Kan. Batu nguu yeewtii ko faati e ngonka leydi ndii e diiwaan oo e winndere ndee to bannge politik e renndo e faggudu. 

  • Pottital RFD

Ñalnde talaata 18 desaambar, RFD yuɓɓinii pottital mawngal to boowal Ibn Abbaas, (sara jumaa Nuwaasoot ɓooyɗo oo). Sikkatnooɓe parti oo ko deestiiɗo njuumii, sibu arɓe nootitaade e noddaango ngoo kebbinii boowal ngal. Ɗum noon ko yimɓe haa keewi ngari nootaade. Ñalnde heen, jagge keewɗe parti oo ƴettii konngol ngam seyfitde Abdel Asiis, sibu ɓe mbiyi ko o « bonnowo jawdi, ko o porloowo ngalu leydi », tee o « waawaa ardaade leydi ». E wiyde Abderahmaan wul Minni, fiyannde fiɗnde Asiis ndee, wonaa juumre, ko ɗum huunde « joopiinde jikku renndo », ɗum noon « yo ulemaa en njuurnito ɗum, sibu Muritani ko leydi juulɓe».

Fooyre Ɓamtaare