Fulfulde heɓii lowre diina e pinal

0
2183

 

Fulɓe gine hino wi’a: “Si gooto kala okkii ko mari, haray nguddo alaa”, hannde hannde, ɗemngal pulaar-fulfulde hino hanndi e walliteede e bannge ɗen fow fii no ɓamtal wonira ko sutani-ɗen yeeso, mo ƴeeii non ka saare internet o taway ɗemngal men ngal hino jogii lowe kumpite ɗuuɗuɗe, ɗe hino darii fii ɓamtal pulaagu, ɓen no weltanaa hiɓe du’anaa muraadu moƴƴuru.

 

Fulɓe gine hino wi’a: “Si gooto kala okkii ko mari, haray nguddo alaa”, hannde hannde, ɗemngal pulaar-fulfulde hino hanndi e walliteede e bannge ɗen fow fii no ɓamtal wonira ko sutani-ɗen yeeso, mo ƴeeii non ka saare internet o taway ɗemngal men ngal hino jogii lowe kumpite ɗuuɗuɗe, ɗe hino darii fii ɓamtal pulaagu, ɓen no weltanaa hiɓe du’anaa muraadu moƴƴuru.

Tawde non ɗemngal ngal jogitaaki lowre hertinaniinde diina tan ka internet e tippude e fewjooje ceernaaɓe men, men eɓɓiri sinncugol lowre pulaar-fulfulde fii ɓamtal diina e pinal haa ɓiɓɓe leñol ngol waɗta janngude fiyakuuji diina e pinal maɓɓe ka ɗemngal maɓɓe “sabu neɗɗo ko haala mu’un newotoo, nde o fahminiraa ko wi’aa to ƴi’al” goonga ceerno samba Mombeya.

Innde lowre men hesere nden ko Misiide Ɓamtaare ko suutaa e innɗe lolluɗe fuuta Jaloo, wonde Misiide ko hoɗo yaajungo ka juulirde woni, haray lowre men nden kadi ko dinngiral yaajungal ka fii ɓamtal diina e pinal yewtetee, wonndude e gannde kese e ko nanndi.

Misiide Ɓamtaare hina eɓɓi dunce keewɗe fii ɗemngal pulaar-fulfulde, tawaa e majje:

Jookorɗe amen ɗen ka internet ko wano nii:

Ko saɗi mon ko toolii ka Misiide Ɓamtaare fii ɓamtal diina e pinal fulɓe: www.misiide.com

Wota on aamu rokkude men miijooji mon e eɓɓoore nden, golle ɗen ko fii men en fof.

On njaaraama

Misiide Ɓamtaare