Lappol Biraam

0
1547

Biraan noddii hardaneeɓe yo ndarto njiimaandi, mbinnditoo. Biraam wul Dah wul Abeidi waɗi ngoon noddaango ko ñalnde alkamiisa 24 saawiyee 2013 to Neema. O woytii « caɗeele ɓe kawrata e leydii ndii fof ». Ko ɗoon o udditi «seppo haɓaade njiyaagu ngam ndimaagu» fotngo ummaade Neema jaaƴoo Nuwaasoot, woni 1 000 km.

Nii woni nde ɓe pusi miitiŋ oo, ɓe ndewi e mbeddaaji mawɗi wuro ngoo e koyɗe. Caggal ɗuum ɓe kirdani Timmbedara e Ayyuun.

Wuro ngo ɓe ngari fof, ɓe ceppira koyɗe e mbeddaaji mum, hade maɓɓe waɗde miitiŋ. Tuggi 24 haa 28, ɓe ndewii Neema, Timmbedara, Tintaan, Geru, Maktaa Lasaar, Eeleega, Butelmiit, Waad Naaga, e Nuwaasoot.

Ina tawtoraa lappol ngol, terɗe IRA-Muritani e « SOS-Esclaves » kam e pelle gollodiiɗe maɓɓe. Faandaare lappol ngol ko findinde ɓeeɗoo :

– Yimɓe leydi ndii e winndere ndee mbele ina ɓeydoo anndude ngonka njiyaagu e Muritani ;

– Jiyaaɓe ɓee e meeɗnooɓe wonde jiyaaɓe : mbele ina pinana ngonka mum en, caltoo njiyaagu ;

– njuɓɓudi laamu e ñaawoore e terɗe doole kisal mbele ina paama, njaɓe siynude sariya 2007-048 mo 3 settaambar 2007, karminɗo njiyaagu, dotti kuuge potɗe faweede e waɗooɓe ɗum ;

– daraniiɓe jojjanɗe aadee en mbele ina mballita umminde dillere darantoonde muumtugol njiyaagu haa laaɓa e Muritani.