Udditgol duɗal pulaar to catal FƁPM Likseyba

0
2308

 

Tuggi maayirɗe hitaande 2012 e lewru desaambar, duɗal ngal udditnoo. Tolnooji ɗiɗi ina njannga heen. Tolno gadano e tono ɗiɗmo. Tuggi ndeen haa 30/06/2013 yontere kala balɗe nay. Kala kikiiɗe e ɗii ñalɗi nay, almudɓe mbaɗa gorwoccol haa galle Maamuudu Demmba Bah, lollirɗo Dooro Kudiyel, kawra toon ngam heɓde binndanɗe.

Ɓee sukaaɓe ɓe ɓuuɓol haɗaani, nguleeki suraani ɗum en softande e dogande toon e ɗii ñalɗi ɗi mbiy-ɗen. Ɓe tawoya toon jannginoowo ɓe jarlitiiɗo, tiiɗɗo fiɓnde, mo haaɓataa, aamataa jaɓɓaade almudɓe e nokku mum, oo Maamuudu Demmba fof e jinngude e golle e galle, sabu ko o jannginoowo e duɗe keeriiɗe (Privé) haɗaani mo softande ndee jaŋde Pulaar, fof noon ko hoto Pulaar lohde e Catal Likseyba. Fotde lebbi jeeɗiɗi haa almudɓe tolno gadano oo keɓi waɗde kawgel jawtugol tolno gadano oo, Ɓe ngonnoo ko noogaas, ko heen sappo e nayo keɓi waɗde kawgel ngel; ko njeeɗiɗo keɓi yawtude fayde tolno ɗiɗmo, ɓeen ngoni ɓee ɗoo :

1. Muhammadu Abuu Sal
2. Maariyata Aamadu Bah
3. Raamata Ibraahiima Sal
4. Abuu Ibraahiima Sal
5. Jibi Aamadu Sal
6. Mammadu Ibraahiima Sal
7. Aamadu Maamuudu Sal

Tolno ɗiɗmo oo noon suwaa waɗde kawgel tawo. Kadi, oɗon nganndinee ɗiiɗoo tolnooji ɗiɗi ɗi mbiy-ɗen ɗii, puɗɗinoo jaŋde ko oktoobar 2011, ɓe njanngii haa suwee 2012, ɓe uddi, nii woni ɓe udditi kadi e hitaande njanngu 2012-2013. Yo Alla rokku en worɓe e rewɓe e nder FƁPM yarlitiiɓe no oo yarlitorii nii. Aamiin.

Abuu Aamadu Joop