Baaba Maal haastaaka tawo e Bagodin

0
1397

 

E hitaande 2012, ñalnde 1 e ñalnde 2 lewru jolal,  ɓesngu Bagodin e kuuɓal, Harlaw, Dekle e Maalum bisminooma Baaba Maal e Daande Leñol e nder wuro Bagodin, teddini ɗumen teddungal ɓooytowal daarteede.

Hikka kadi, e ndeeɗoo hitaande 2014, Fedde Haɓɓere Giɗli Rewɓe Bagodin e gardagol Mayram Saawo mbaɗdii e Alhajji Baaba Baydi Maal kirɗeeli ɗiɗi pinal pattamlami, ñalnde alkamisa 10 e ñalnde aljumaa 11 lewru abriil to Buluŋŋe (la Case) e nder Nuwaasot, laamorgo dowla Muritani.

Jammaaji ɗiɗi ɗii fof ko maa nokku oo heewi haa won e yimɓe ndonkiti jooɗorɗe, mbaɗtindi e darnde haa hiirde fusi. Baaba Maal, Maysuur Diine Gawlo Sek, Mamma Abuu Gay e Baru Sal mbeltinirii Bagodinnaaɓe e jamaanu ngarnoongu nguu njimri mbelndi e ngamri njooɗndi e koɗli belɗi e buubaaji jirwuɗi.

Ñalnde aljumaa 11 ndee, Fedde ndee yuɓɓini yeewtere jaaynde (conférence de Presse) to Otel mo ɓe mbiyata Tufeyla e tawtoreede Baaba Maal e jaayndiyankooɓe tele, rajooji e jaayɗe jaambureeje. Ngarani Fedde Haɓɓere Giɗli Rewɓe Bagodin ko Mayram Saawo, hooreejo fedde ndee, Kummba Bookar Bah, kalfinaaɗo kumpital e Jeynaba Kelli, cukko hooreejo Fedde ndee. Resndaa njuɓɓudi yeewtere ndee ko Mammadu Demmba Sih.

Caggal ngardiindi gorko Abdalla, ko Mayram Saawo hurmbiti yeewtere ndee. E wiyde makko: « Emin ngondi e weltaare mawnde e addude min Alhajji Baaba Maal sabu neɗɗaagal mum e yiɗde mum e leñol. Ena laaɓi ooɗoo fartaŋŋe wonaa doole amen min keɓri mo. Ko kanko newnani min haa min ndañi yettaade mo. Ko goonga, emin njiɗi kaalis no feewi, kono min mbismorii mo ko haa o walla min waɗde eeraango e dañande min tekkere moƴƴere ngam donngal min ndoondii ngal waawa yettoyaade e kisal. Fedde amen ndee hannde ko 50 ɓiɗɗo debbo, wuurɓe e doole mumen e golle ceertuɗe. Nde daranii ko haɓde e caɗeele debbo teeŋtuɗe gila e dewle waawnere, dewle doƴɗe, kaddingol sukaaɓe rewɓe, hiiseende worɓe e dow rewɓe mumen, baasal,  ñawu haa e humambinnaagu, ekn. Emin kestiɗina amen njettoor feewde e Baaba. No min njettirta kadi onon arɓe ɓee, gila e jaayndiyankooɓe, pelle pinal haa e yimɓe teelɗuɓe. On njaaraama ».

Nde konngol arti e Alhajji Baaba Maal, haali ko e ɗemngal farayse. O yetti, o jaari Fedde Haɓɓere Giɗli jaaroore teeŋtunde sabu faamde gila law ko woni darnde mum en e nder sahaa mum en, tawi kadi kuccini ɓesnoore ndee ko e renndo ngoo.

O holliri no weltaare makko fotiri e Muritaninaaɓe. Goonga nii ko Senegaal o innitortoo kono yo yimɓe ɓee nganndu ko Muritaninaaɓe mbaɗi mo teettee haa ɗo o wonani hannde Alla ɗoo. Nde ɗum ɓenni, o holliti jamaanu nguu wonde renndo, ko ngo waawi wonde fof, ngo waawataa ɓamtaade e yahrude yeeso tawi wonaa ɓiɓɓe mum ndadii, ɓamti ɗum. Renndo, ko ngo waawi wonde fof, ngo waawataa ɓamtaade e yahrude yeeso tawi ena ɗawi rewɓe e sukaaɓe fotde mumen. O sakkitorii ko eeraango nde worɓe ɓee mballata rewɓe e sukaaɓe e jaŋde e geɗe faggudu mbele ena ɓamtoo caggal nde o holliti teddungal ngal o rokkaa e kawgel fuku garowel to Beresiil e eɓɓoore Galle Pinal Fuuta mo o anniyii waɗde to Giyaa e nder diiwaan Podoor Senegaal.

Njaay Saydu Aamadu

Faawru nate