Hiirde Catal Kayhayɗi

0
1542

E nder mbaadi heblooji ɗi Dental Orop (UE) yuɓɓinta e porogaraam ganndiraaaɗo PESC, ngam ɓeydude mbaawkaaji pelle ɗe ngonaa laamiyaŋkooje, musiɗɗo Usmaan Ñaan tawtoranooɗo heblo joyaɓo waɗii hiirde to ñiiɓirde ESE. O hollitii tiitoonde heblo ngoo e pulaar ko “silsil eɓɓaande e Farayse ko “cycle de projet”. 

Hiirde ndee waɗi ko ňalnde alet 26 abril 2015 ; udditi hiirde ndee ko hooreejo catal Kayhayɗi hono Sammba Gata Ba, caggal ɗuum o hokki konngol musiɗɗo Usmaan Ñaan ngam hollita ciimtol mum. Oon hollitii wonde eɓɓaande ndee ina waɗi daawe keewɗe e sarɗiyeeje tammbiiɗi ɗum : ina jeyaa heen waɗde kiňgol, lekki caɗeele, lekki safaara ; hoolkiso ina feeňa heen tan ko e caɗeele dowrowe eɓɓaande ndee foti tuugnaade ngam ƴeewde safaara ɗeen caɗeele. E tonngol tan toɓɓe moƴƴinoooje eɓɓaande ko : – gaaɓnagol – jaalagol – njeňtudi -motgol -c eŋagol

To bannge goɗɗo oo, ko yimɓe gollottooɓe eɓɓaande ndee, gila e fedde tammbiinde ndee haa e wallidiiɓe, haa e mowilooɓe (bailleurs) walla yuurnittooɓe (controleurs) goomuuji mum en ina poti yuɓɓude, tawa gooto e maɓɓe fof ina anndi golle mum, tee ina jogiti kaɓirɗe mum e fannuuji fof. E raɓɓiɗinaade tan, hiirde ndee waɗii faayiida no feewi, e tawtotoregol denndaagal yimɓe dillooɓe e ngenndiyankaagal haa e ƴellitaare e nder wuro Kayhayɗi ngoo fof .

Gumaalo Soh, Kayhayɗi