Mbele ko goonga nguleeki weeyo ina ɓeydoo ?

0
3016
201488195626243734_20 (1).jpg

Annduɓe ina kawri wonde ko wiyetee leydi men ndii ina ɓeydoo wulde koo, ko huunde woodnde. A ɓe luurdi tan to bannge tolno ɓeydagol nguleeki kii. 

Annduɓe ina kawri wonde ko wiyetee leydi men ndii ina ɓeydoo wulde koo, ko huunde woodnde. A ɓe luurdi tan to bannge tolno ɓeydagol nguleeki kii. 

Ko ɓuri heewde e maɓɓe (fotde 9 nder 10) ina kawri kadi ko golle aadee ngoni sabaabu ngool ɓeydagol nguleeki, haa teeŋti noon e kuɓɓugol geɗe baɗɗe karbon (petroŋ, ƴulɓe, gaas) kam e iirtugol leydi, kono haa hannde ɓe cuwaa hawrude e huɓindaade batte ɓeydagol nguleeki kii. Ko noon kadi wonande golle potɗe waɗeede ngam dartinde ngol walla ustude ngol, nde tawnoo aɗe njoopii ko cofte men kala, gila to bannge renndo haa to bannge faggudu, karallaagal, sato, cellal ekn.

Ciimtol ngol Fedde ngenndiije dentuɗe saakti ñalnde altine 7/12/2015 ina feeñnini wonde 90% musibbaaji janɗi e winndere ndee e duuɓi 20 cakkitiiɗi ɗii, ina njotondiri e baylagol ngonka weeyo (kilimaa). E nder heen, fotde 606 ujunere neɗɗo maayii heen, miliyaaruuji 4 pawɗi neɗɗo ngaañiima heen walla mbasii heen jawdi.

Leyɗe ɓurɗe tinde baylagol ngol ko Dental Dowlaaji Amerik, Siin (leyɗe ɗiɗi ɓurɗe waawde wukkitde GGS), Inndo, Filipiin e Inndonoosi.

Fotde 89% loraaɓe ɓee njeyaa ko e leyɗe pamare doole ; fotde 242 ujunere neɗɗo maayi ko e mobbooji (musiiba ɓurɗo bonde oo). Nguleeki kii warii 164 ujunere neɗɗo. Hedde feccere e musibbaaji ɗii ko ile. Musibbaaji kewɗi hakkunde 2005 e 2014 (fotde 335 musiiba) cowiima laabi ɗiɗi musibaaji baɗɗi hakkunde 1985 e 1995.