Antonio Guterres, hooreejo keso F.NG.D. (ONU)

0
1956

Antonio Guterres toɗɗaama ñalnde 6 oktoobar 2016 yo lomto Ban Ki-Moon e ngardiigu Fedde Ngenndiije Dentuɗe. O ƴettata golle noon ko ñalnde 1 saawiyee 2017. Kanko Antonio Guterres, ko o portugaalnaajo, neɗɗo kumpitiiɗo laamu, sibu o ardinooma leydi Portigaal. Ko o neɗɗo gannduɗo Fedde Ngenndiije Dentuɗe (FND) sibu o woniino Komiseer Toowɗo Mooliiɓe FNG, fotde duuɓi sappo, omo ɗannoo e winndere ndee kala, alaa ɗo o heddi. Ina anndaa, e duuɓi 50 paaɗi ɗii, ko fiyakuuji mooliiɓe, mooliiɓe sabu golwole, mooliiɓe sabu heege, mooliiɓe sabu musibbaaji weeyo, ekn njogori wonde caɗeele ɓurɗe teeŋtude e winndere ndee. FNG ina heewi cate, ɗum noon arde ina humpitii njuɓɓudi ndii ina walla no feewi waawde gollinde ɗum ko ɓuri yaawde : Gila e PNUD (Ƴellitaare), PAM (ballal nguura), HCR (Mooliiɓe) Unesco (Pinal), ONUDC (Dorog), UNFPA (Yimɓe), PNUE (Sato) ; ONU-Rewɓe, ONU-Koɗki, FMI (Kaalis), BM, FAO e FIDA (Ndema), ONU-Sida e fotde calɗi sappo goɗɗi : ko miliyaaruuji dolaar potɗi huutorireede no feewi hoto jawdi bonde.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa