BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Sariya kuccam jaŋde

Bayyinaango : Ko faati he sariya kuccam jaŋde

Suudu sarɗi ɓenninii sariya kuccam jaŋde ngenndi ndii. He dow bismaango Jaagorgal Jaŋde ngenndi e mbayliigu Tippudi Nehdi e Jaŋde, Jokkorde pelle pinal pulaar, sooninke e wolof tawtoraama haa timmi joɗle diiwaaniyankooje...
Ko seerndi geec e fiiltiingo

Ko seerndi geec e fiiltiingo ?

Oɗon nganndunoo kam piiltiiɗe ine njogii ñalawma winndereejo ? Oon ñalawma ko 8 lewru suwee hitaande kala, baɗiraaɗo hirjinde yimɓe e kuutoragol moƴƴol maaje kaaɗɗe (geecuuji). Fartaŋŋe naamnaade hol ko seerndi “geec”...

Dental Dowlaaji Amerik (DDA) : Debbo ɓaleejo to Ñaawirde haaɗtirde

Debbo ameriknaajo, ɓaleejo iwdi Afrik, gidiiɗo naatde ñaawirde haaɗtirde DDA. Ko huunde nde meeɗaa waɗde, heddotoonde he daartol. Ɗuum ko naatgol debbo ɓaleejo he Ñaawirde haaɗtirde leydi Amerik ñalnde...
Lepen, Macron

Le Pen/Macron : Hol e maɓɓe mo Afriknaaɓe cuɓii ?

Fuutankooɓe keewi wiyde jatti mumen ko « Fuuta Kummba Yummen ». Waɗde ma a taw, ko ɗum saabii Usmaan Hammadi Joob yimiri doŋre men « Afrik Neenam, ummo koy yontii ». Ko ɗoon hannde njiɗ-ɗen arde....
Misil Sarmat mo Riisi

Wolde Ikren : ko woni misil Sarmat

Ñalnde alarba 20 abril 2022, konu Riisi habrii lottugol misil mum fukeejo (misile ballistique), hakkunde doŋreejo (intercontinental) gadano, inniraaɗo « RS-28 Sarmat », mo haralleeɓe OTAN inniri kadi « Satan 2 ». Ko...
Kaaldigal ngenndi Muritani

Kaaldigal / diisnondiral : Mbar loggitiima ?

Caggal ko ina tolnoo e lebbi ɗiɗi jaj-jajtingol, luulndo e waalaare laamu pellitii haŋkadi fuɗɗaade kaaldigal ngal ɓe nanondirnoo ko ina ɓura jooni hitaande. Ina jeyanoo e ko saabinoo ngol liiltugol, luulndo...
Jiytal mawngal waɗaama he ɗee balɗe, paatungal e cellal

Porostaat : jiytal jaakoraangal

Jiytal mawngal waɗaama he ɗee balɗe, paatungal e cellal, ngal huunde e annduɓe kiisii ko waklitere. Annduɓe njiytii mbaktu (bakteri) jotondirngu e nguɗu (kaaseer) porostaat. Oo kabaaru ummorii ko e jaaynde Le...
Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritani tuumii FAMA (konu Mali) warngooji ɓiɓɓe muritaninaaɓe. Ñalnde 8 mbooy (marsa), laamu Muritani yaltini bayyinaango hollitoowo konu Mali yooɓiima ɓiɓɓe muritaninaaɓe nder wertaango leydi Mali. Ko ndeen laamu...

Janngooɓe jaaɓi-haaɗtirde, gagga mon jiiɓtaama

Dr Hammadi Faalil Sih, hiisiweejo ŋellitiiɗo, arii ittii teppol sanɗaaji yahruɓe hiisiwal. Ɓaawo deftere makko « Binndanɗe hiisankooje » yaltunde 2016, o rewni heen defetere « Diiñorɗe », hannde njeslaare 13 seeɗto...
Hooreejo FBPM he batu diisnondiral fedde ndee

Konngol hooreejo he batu diisnondiral 27 mars 2022

- Hooreeɓe teddungal tedduɓe ; - Bismaaɓe he ndee joɗnde diisnondiral ; - Nulaaɓe Cate, haa teeŋti e ummoriiɓe nder leydi - Terɗe...
Batu diisnondiral FƁPM 27 mars 2022

Batu Diisnondiral FƁPM : Ɓeydude darnde

Ñalnde  alet 27 marsa 2022, Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani (FƁPM), waɗii batu mum diisnondiral ɗo Suudu ganni Nuwaasoot ɗoo. Batu Diisnondiral ko batu potngu jooɗaade hakkunde batuuji ɗiɗi mooɓondiral kala (duuɓi ɗiɗi...
Miijo pelle pinal he eɓɓaande sariya kuccam

Miijo pelle pinal he eɓɓaande “sariya kuccam”

Caggal ñalɗi diisnondiral, yimɓe cabbinoo ko he lelnugol sariya kuccam tippudi nehdi e jaŋde Muritani. Kisa ko ñalnde 8 lewru mars jaagordu jaŋde neldi pelle pinal ɗee eɓɓaande, walla mbiyen winndannde, sifotoonde huunde...