Oxfam na walla …

0
1763
OXFAM2.jpg

Tuggude e lewru colte fayde e lewru siilto hitaande 2015, njuɓɓudi Oxfam ena darnannoo miskineeɓe wonɓe e nder gure tunndo Ligisayba Gorgol ballal cede (kaalis). 

Tuggude e lewru colte fayde e lewru siilto hitaande 2015, njuɓɓudi Oxfam ena darnannoo miskineeɓe wonɓe e nder gure tunndo Ligisayba Gorgol ballal cede (kaalis). 

E nder wuro fof, njuɓɓudi ndii ena winnditii heen fotde 38 haa 39 fooyre tawi ko pooye pamare doole to bannge ngalu. Lewru fof maayndu, no gollotooɓe e laamu nii, fooyre kala ena heɓatnoo fotde 22.000 mbuuɗu e ceede Muritani ngam sukkirde jolɗe mum to bannge faggudu. Caggal ko ngaal ballal dartii e lewru siilto ɓennundu nduu, Oxfam ɗaɓɓiri ɗe, kannje pooye ɗee ko jolde hikka Waalo caggal nde addani ɗe aawdi samme fotde 16 muudo, wuro fof.

E nder wuro men Tummbere Jiinge, hannde ko jabbere ngesa ba 13 ektaar kono kadi hay rewɓe ɓee eɓɓanaama nammbuuji ɗo ngollii.

Njaay Saydu Aamadu