Bari, tergal fedde : “Jeyi pulaagu tan ko kala tan nafɗo pulaar, janngi, nafi yimɓe ɓe …”

0
1937

Caggal ko pinal mbiy-ɗen pinal ina yaaji. Onon fof oɗon nganndi ɗum, miin kam mi wonaa fanniyanke to oon bannge, kono mbiɗo jogii heen miijo… Eɗen teskii pinal pulaar to bannge renndooji baɗooji ɗo e nuwaasoot e banngeeji goɗɗi, ina moƴƴi mbaɗen heen hakkillaaji sabu ɗum ko ko yaajnata pinal, ɓamta yimɓe. Ko wayi no jooni hiirde ina waɗa, walla yannge, walla innde, neɗɗo luwa sonorisaasiyoŋ, ɓe ngadda banndaaji ɗi ngonaa pulaar, ko kanji tan njimata, tawi ko njiey-ɗaa ko a waɗaani ɗum; tawa kadi huunde tokosum ina waawi firtude ko oon waɗi koo… ko wonaa ɗum ko, senegaalnaaɓe kay njettaama no min keɗortoo ɓe e rajooji maɓɓe, Alla anndi emin njeeɓa ɓe, sabu ko ɓe kaalata ko pulaar janngaaɗo, laaɓɗo, belɗo heɗaade….

Mbiɗo wiya ndeeɗoo yiylirde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani e hoyre muuɗum terɗe gonɗe heen ɗe, eɓe njettee hay so tawii mbaɗi ko ho poti waɗde. Mbiɗo wiya ɓe ko ɓe saasɓe, muñɓe, ko ɓe jaambareeɓe. Sabu neɗɗo fof caasɗo, muñɗo ko jaambaaro. Daliilu am ɗum ɗoon ko ɗuuɓi capanɗe tati, wonnooɓe heen e sosɓe ɓe, so oɗon teskii, ko kamɓe ngoni ɗo haa jooni. Ɓe ndogaani, ɓe ngaamaani ɓe caaltaani… oɗon teskii e kadi e maɓɓe hay gooto heen laamu suuwtaani hokki ɗum palaas galɗininirɗo haa wona galo, sabu woɗɓe mbaɗaama noon… To bannge goɗɗo o, mbiɗo wiya pulaagu, haalpulaar, hay gooto jeyaa. Hay gooto woto wiyat ina fiytoo becce ko kañum jeyi pulaagu. Pulaagu ko kala tan nafɗo pulaar, janngi, nafi yimɓe ɓe, waɗi coñce leñol ngol, nawri ɗum yeeso… Ammaa jibineede, pesaa tiinde maa mbiyaa ko miin jeyi pulaagu wonaa goonga! Miin mi wonndaani e oon! Pulaagu ko nafɓe fulɓe tan njeyi pulaagu, mo wonaa oon fof jeyaaka heen. Yo o Alla ɓamtu Fedde Ɓamtaare Pulaar.