Murtuɗo yahii waynaaki, yawnaaki (Kaaw tokosel)

0
1992

“So maayde waajaaki holi ko waajotoo?”
Ɗum ko Murtuɗo Joob wiynoo noon
“So mi wirtiima genaale,
mi miijoo ɓee kam ceerti e penaale,
joobinooɗo fof maa male,
sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗle”

“So maayde waajaaki holi ko waajotoo?”
Ɗum ko Murtuɗo Joob wiynoo noon
“So mi wirtiima genaale,
mi miijoo ɓee kam ceerti e penaale,
joobinooɗo fof maa male,
sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗle”

Ɗum kadi ko Murtuɗo Joob yimnoo.
Sabu gorko joom tenngaade ina anndunoo
Aduna wonaa, so wonaa mehre.
Alaa ko heddotoo so wonaa golle e baɗle.
Omo anndunoo, mo aduna fuunti fof ma fuuynu.
Kadi mo aduna jalni fof maa woynu.
Ko kaŋko laatinoo Gawlo miskineeɓe.
ko kaŋko  wiynoo « ko min murtuɓe kono min ngonaa ɓurtuɓe. »
Ko kaŋko  kadi wiynoo « ɗemngal ko fittaandu leñol,
Ɗemngal ko daabaa pinal. »
Ko kaŋko  wiynoo « Alaa, min caltiima ! »
Ko kaŋko  wiynoo, « holi no leydi aamnortoo?
Holi no leydi mahortoo?
Tawa ɓee ko laamotooɓe, ɓe ko laameteeɓe,
Ɓee ko waɗɗotooɓe, ɓee ko waɗɗeteeɓe ? »
Ko kaŋko  wiynoo « en caltiima e Muritani
Laamu puccu e baɗɗotooɗo e ndii leydi »
Ko kaŋko  wiynoo « en caltiima laamu,
“poɓɓee, poɓɓee, pokkitee”. »
Ko kaŋko  wonnoo mbir wuro e ladde,
Ko kaŋko  tigi woni koɗo subaka
Joom wuro naange e hoore.
Golle e baɗle Baaba leñol hannde mi haala
Kono hay so en ñallii, en mbaalii en ngaynataa.
Ɓure makko e ɓure nelaaɓe ngoɗɗondiraani.
Ma ɓe mbiy en ɓurtinii, maa en ngoofii
Kono ko kaal-ɗen ko, ko goonga ina woodi.
Leñol fof e nelaaɓe mum e waliyaaɓe mum,
Murtuɗo wonnoo nulaaɗo Fulɓe Afrik mum.
Ko kaŋko  wonno jankiniiɗo mo hono mum heewaani
Giɗo leñol, giƴum kala ɓinngel ngenndi.
O mawnikinaaki, o haawtaaki o hiiwtaaki.
Kala ko o anndunoo, o jeynoo, o rennda.
Ko kaŋko  tigi nawdi golle e haala.
O jaɓi wiyeede huywere leñol
Ngam yooltude e momtude gonɗi leñol
Ngam yaltinde e niɓɓe majjere e humambinndaagal.

Ko kaŋko  wonnoo mo alaa ko yiɗi,
Mo yiɗaa won´de nde leñol makko wonaani.
Sabu ko o paalkisiiɗo jawdi aduna no boloŋaaji.
O ndaaraani wutte, o ardinaani wuttulo.
O wutti fenaande o aawi manoore.
Leñol men goongɗinɗo,
Goonga tan kaɓanteeɗo.
Mo ɗaminaaki, waɗde mo hulaani.
Ko o ceerno mo saggitaake,
Ko o naalanke, ko o yimiyannke,
Ko o miijiyanke, ko o haaliyannke,
Ko o daartiyannke, ko o jalniiɗo,
Ko o jalnoowo, ko o jeewtoowo,
Kala ɗo o woni, ñiire ina saaɗa,
Nofuru ina welto,
Yitere ina jannga,
Junngo ina foɓɓa.
Murtuɗo taaniragel Hammadi Gunndo to Mbaañ Sammba
Aan woni Hammadi wuro e ladde,
Leñol men fof seeɗtiima.
Waɗde poɓɓee, poɓɓee, poɓɓee, no keewno-ɗaa wiyde.
Murtuɗo ko jom fiɓnde,
O wuuri dariiɗo, o maayii dariiɗo.
Mbabba ndimaagu e kaaraysiraagu.
Ko o soofaa mo fooftotaako, mo gantotaako,
Mo yoɓaaki « no ɗum fotanta mi ? »
Mo naamnaaki no ɗum foti.
Muritani woyii kadi maa woye lebbi e duuɓi
Sabu ko baasal mawngal ngal alaa jaasi.
Pulaar waasii, fulɓe njaakii.
Bawdi pusii, tabballeeji ceekii, gure njeewii.
Murtuɗo mo alaa galle so wonaa leydi mum.
Mo alaa suudu saka joom suudu mum
Sabu yarlitanaade leñol mum.
Murtuɗo hono maa weeɓaani.
A woppii baayeeji, a woppii hesniiɓe,
A woppii joom deedi e hulɓe deedi
E nder ladde tuulaa heelaa, ladde powbi e barooɗe.
A woppii min e nder maayo luggo,
Ɗo nguurndam liɗɗi, mbawngu kala toɗɗoo mbaawaangu. 

Murtuɗo a yahii nde fotaani
Sabu ko hannde leñol ngol soklu maa.
Ko hannde hare nde tuuya maa.
Kono binndi maa e banndaaji maa amin moofti.
Ma min car, ma min caak,
Ma min njayyin, ma min lollin,
Seydi Joob hare ko ko jokki.

Innde maa wontanii min jimol.
Golle maa ngontanii min daartol,
Haala maa wontanii min lohol,
Lowre ma wontanii min kiwal,
A haɓiima laamu koloñaal,
A haɓiima laamu kiiɗal,
A haɓiima laamu fetel.
A firtaani aadi, a jamfaaki ngenndi.
Eskey maa Murtuɗo ! Taaree maa ngenndiyanke !
Aan dey ko a dokke kadi ko a jom dokke.
A mawninaani kufne, a ƴuufnaani becce.
Murtuɗo a murtinii min,
Waɗde min njarii
Tufam ngenndiyankaagal min manndilii.
Min luutaama yeewtere maa hannde e ɗii calɗi leñol
Ɗi tawtoy-ɗaa wirto ɓennaa.
Wallaahi ma ɓe teerte,
Ɓe njaɓɓoro maa ko ɓuri welde e jimɗi
So haayyooy maa, Ɓaas wiyi.
Jiggo Tafsiiru, Abuubakri Kaaliidu, Mustafa Boli,
Ibiraahiima Kaasum, Tijjaani Aaan, Bah Seydi,
Yero Dooro Jallo, Kebe Muusaa, Saydu Sih,
Saar Aamadu, Abdul Qudduus, Teen Yuusuf
Murtuɗo arii e mon,
Lefol goonga piilee mo woto ko heddii.
Nde yeewtere weli heɗaade kono yahɓe ngoɗɗii.
Yeewtere sahodinɓe, yeewtere fasniiɓe aadi.
Ma haalan ɓe wonde hare ina nde jokki.
Won jamfiiɓe noon, won hortiiɓe kadi
Kono won jokkuɓe, won dariiɓe haa jooni pooftaaki.
Flam men haa jooni lewlewndu ñiifaani.
Dekaalem dikkiima nder leydi, wammbii hare leydi.
Wuumnooɓe ngumtii, muumɓe kay cowlii,
Wumɓe laarii, Ibraa yimii.
Pulaar saakiima nder leydi, Fuuta men feertii.
Añɓe men tikkii. Murtuɗo a woni Hammadi wuro e ladde.
Maayde ko aan suusi reedu.
Mate a anndaa ko mbir keelniiɗo liɓɗa ?
Kono a folaani, o ganndo nawii raay.
Sabu e ɓerɗe amen e mijjooji amen koɗɗo.
Murtuɗo wirni kono haa bada o maayataa.
Yo Geno yurme yaafo maa.
Yo juuɗe moƴƴe njaɓɓo ma.
Min ɓeydiima murtude waɗde hare men ina jokki.

Kaaw Tokosel Tuure mo Jowol.
Stockholm – Ñande 13-06-2009