Laawol feewde baamuule : Harbiyaŋkooɓe ɓesngu maayii, dara’en inan mbimiloo

0
1675

 

Mammadu Joob ɓurɗo anndireede «Decroix» seegiima heerto dawrugo AJ/PADS. O joɗɗinii kawtal ñalɗi 12 e 13 e 14 lewru Suwee 2009, to Ndakaaru. Eɗen ciftora ko kaŋko wonnoo cukko koolaaɗo kuuɓal AJ/PADS, o rewi e Landingg Sawaane, koolaaɗo kuuɓal heerto ngo. Eɗen cifotora kadi ko kaŋko wonnoo kalifu Njeeygu nder laamu Sheek Aajibu Sumaare. Caggal nde maalde Sopi 2009 e gardagol PDS juggi nder fiilngo meeriiji, Abdullaay Wad yaltini kala ɓe njeyanooka e PDS, haa arti noon e keerti bayɗi no AJ/PADS.

E nder hitaande 2007, saanga fiilgno hooreejo leydi ɓennungo ngo, Landing Sawaane ɗaɓɓiino fiileede, o dikkondiri e Abdullaay Wad. Ko o Kalifu Dowla noon o wonnoo. Halfinanoo jeeyngal makko ko Mammadu Joob Decroix. Nder konngi jeeyngal makko ina wonnoo heen “ngondu-mi ko e wuyɓe kono mi wonaa gujjo”, omo malla yimɓe PDS. Ɗum noon welaani Abdullaay Wad e yimɓe mum. Ɗum welaani kadi wayɓe no Mammadu Joob Decroix.

E wiyde fanniyaŋke dawrugol biyeteeɗo Babakar Justin Njaay, ngal kawtal seegaare ngal Decroix yuɓɓini, ko lefol gadanol kasaŋke AJ/PADS. Lefol ɗiɗmol ngol ko nde senngo Landing Sawaane yuɓɓinta kam ne kawtal mum nder lewru Deesambar arooru ndu. E wiyde makko haa jooni ko «… ɗii leppi ɗiɗi, ɗi Abdullaay Wad ñootiri gaaraaji jiyniiɗi, timminta kasaŋke mooftoowo jiiba AJ/PADS».

E yonta mo keerti dawrugol Senegaal ngoni e ruttaade e ɓesngu, ina kaɓɓondira haa kuccita e PDS, ko wayi no Benno Siggil Senegal, Génération du Concret… ko e oo yonta AJ/PADS yerƴata hoore mum nder woyndu yoolooru. Justin Njaay teeŋtini konngol mum nde wiyata wonde hay so Landing Sawaane wonaa gujjo ne «o woɗɗaani ɗoon ngati o suurii wuyɓe ko juuti, kaŋko joɓetonooɗo lewru fof miliyoŋaaji 3 CFA». Mooftoowo gujjo ko gujjo.

Ko ɗum tagi Abdullaay Wad mettinde. O waɗti jokkondiral makko e AJ/PADS e juuɗe Decroix, o natti rewrude e Landing Sawaane. Ceede o rokkatnoo keerti ɗi PDS waɗdi maalde ndewrata haŋkadi ko e Decroix. Landing ne mettini e ɗuum. Ko ɗoo Wad ummanii yoolde AJ/PADS, o renndini musiɗɓe, rennduɓe fof ko ina tolnoo hannde e duuɓi capanɗe tati.

Maalde dawrugol fawotoo ko e piɓle laaɓtuɗe

Eɗen cifotora, e lewru Marsa 2000, ko maalde liɓi Abdu Juuf e PS. Maalde faandu almuudo renndinnde calliiɗo kuɓɓuɗo Abdullaay Wad, kominist ɓooyɗo Hammaat Dansoko, Mustafa Ñas ceegiiɗo PS, Abdullaay Jeey Islaamiyaŋke newiiɗo… ɓe tawondiri e daraninooɓe wakilitere, Abdullaay Baccili e Landing Sawaane. Ɓee fof njaltii maalde Sopi (PDS…) gila ko ɓooyi, haa heddii AJ/PADS mo Landing Sawaane.

So hare juuti, baawɗi e doŋkuɗi ceertat. So maalde fawaaki e piɓle, wattinta ko seekaade. So dañal e yiɗde ngardiima, reftata heen ko reftaade gaño mum, ruŋtaade nafoore ɓesngu.

Yoonu Askan Wii ronii AJ/PADS

Rawane, huunde e terɗe AJ/PADS, njiyiino ko ari hannde ko. E gardagol Majeey Mbooc, terɗe timmuɗe AJ/PADS kolliri mettere mum en e no Decroix daroorii hannde nder laamu Abdullaay Wad. Ɓe njiɗi Landing waɗta heerto maɓɓe ngo e laawol peewal, ɓe njalta laamu ngu, kono Decroix e wondiiɓe mum calii. Ɗum addani ngoo senngo yaltude AJ, ɓe cosi dillere nde ɓe inniri Yoonu Askan Wii (Laawol Ɓesngu). Ɓee hannde njeyii goonga… Landing anndii ndeke Decroix  wonnoo tan ko e fuuntude ɗum.

Landing Sawaane e Basiiru Saar e Decroix e Muhamadu Daf, ngartiree hakkillaaji.

Haŋki, AND JËF ko diillere renndinnoonde kala ko ina nafa e Senegaal. Kayre ardinoo kareeli koloñaal-keso, haa harbiyaŋkooɓe mawɓe ɓelsi heen piɗtaali mum en… Siftorooɓe D. Daf, Umar Blondin Joob, ekn… siftorooɓe wuurɓe hannde hono Eugenie Rokoya Aaw, Awa Jah, Sheek Tijjaani Gaajo maa nganndu AJ jibinii nafooɓe ɓesngu. Yoga e hoohooɓe waklitere ɓiɓɓe Senegaal, njaltii AJ/PADS… Landing Sawaane e Basiiru Saar e Decroix e Muhamadu Daf, ngartiree hakkillaaji. Sikke alaa on njuumii. Ɓuri toowde e yimɓe ko ganndoowo juumii, arta e yankinaare.

Sagataaɓe hannde wonaa nder AJ/PADS tawetee.

Kono hannde kareeli ko hakkunde ɓiɓɓe-yumma. Mo woni fof ina ɗaɓɓa nde Sheek Tijjaani Sih (Kalifu geɗe Ndernderi) wonanta ɗum. Wonaa nde MRDN haa AJ kuccitta e Jean Colin mbiya ɗum “gite, hoto ñaam am”. Ɗum wontii daartol. Won haaliyaŋke gooto wiyi “… ko waliyaaɓe miijotoo no waklitere ardata, harbiyaŋkooɓe tabitina ɓelsa heen piɗtaali mum en, haydara’en ngara nafotoroo”. Hannde, waliyaaɓe waklitere Senegaal, majjii, harbiyaŋkooɓe maayii, dara en inan mbimiloo. Ko goonga won sagataaɓe suuɗiiɓe, kono ɓeen hannde wonaa nder AJ/PADS tawetee.

Aamadu Malal Gey
Fooyre Ɓamtaare – Ndakaaru