Ƴiiwoonde walla duleendu jayngol

0
3162

Diiwaan ɗo ɗum yiyaa ñalnde talaata 24 ut 2010 ɗo, woni ko to Beresiil, to nokku ina wiyee Araçatuba, nokku jooɗiiɗo lebbi tati toɓaaka, ɗum noon gonɗo e yooro nanndungo e yoorooji Saharaa. Duleendu lewlewndu jayngol, ko huunde nde heewaani yiyeede. Ɗum heewi waɗde ko so henndu doolnundu ummiima e weeyo yoorngo no feewi.

Ndu heewaani ɓurde hojomaaji seeɗa, tee ndu ɓosataa ko ɓuri meeteruuji seeɗa.

Kono tan e hitaande 1923, ƴerɓo leydi to Tokiyoo (Japon), umminiino ƴiiwoonde jayngol nde mawneeki mum tolnii e wuro. Nde warii 36 000 neɗɗo e nder hojomaaji 15. NJaajeendi ndeeɗoo ƴiiwoonde (duleendu) jayngol seedaande to Beresiil tolniima e teemedde meeteer tawi ina wondi e keneeli doolnuɗi ɗi njaweeki mum en yettii 160km/waktu.

Ƴoogirde : Maxiscience


Rare ‘fire tornado’ hits Brazil par itnnews