Fijirde mawɗo refata heen ko ….

0
1719

 

Ñalnde alkamiisa 23 suwee 2011, ɓesngu Senegaal hollitii ko kam tami fiyaaku mum. Waɗi ɗum ko Wad haaɗnii lamɗam. Ñalnde fof kesum, ñalnde fof feere, maa wood nde joofi. Hankadi eɗen mbaawi wiyde joofii, joofanii Wad. E seppooji baɗɗi ɗii, yiyaama heen « Wad dégage ! ».

 

Ñalnde alkamiisa 23 suwee 2011, ɓesngu Senegaal hollitii ko kam tami fiyaaku mum. Waɗi ɗum ko Wad haaɗnii lamɗam. Ñalnde fof kesum, ñalnde fof feere, maa wood nde joofi. Hankadi eɗen mbaawi wiyde joofii, joofanii Wad. E seppooji baɗɗi ɗii, yiyaama heen « Wad dégage ! ».

 

 

Ɗum noon, so Senegaalnaaɓe muñanii mo haa woote, hay dara o jogoraani sooynaade. Wad wiyatnoo ko ina ɓura aduna fof ƴoƴde, o fuuntii hoore makko. Hecci hanki tan, omo wiya Kaddaafi « so yaawnii ma woppii laamu ɓuri moƴƴude » ! Hannde eɗen mbaawi wiyde « So Wad woppii laamu hannde, ɓuri e makko ! »

Hol ko addunoo bone ? Ko Abdullaay Wad addunoo kesa kadi.

Abdullaay Wad addii duko heso e Senegaal. Ko woni ɗuum ? Woni ɗuum, ko batu hilifaaɓe leydi ndii jaɓii eɓɓaande sariya laawɗinoore, hono no waɗetee e leydi Amerik nii, toɗɗogol hooreejo leydi e cukko hooreejo leydi. Ɗuum woodaano e Senegaal. Ko miijo Laay yuumtungo ngoo, jibini ɗuum !

Ɗum so waɗii, firtata ko Hooreejo leydi oo kam e cukko mum poti dagagol, sibu ko ɓesngu toɗɗii mo, wonaa hooreejo leydi. E nder ɗuum, so tawii Hooreejo oo nattii waawde, walla alaa ɗoon, ko cukko oo lomtotoo ɗum.

Yimɓe ɓee noon, haa arti e waɗooɓe politik ɓee kam e pelle renndo, njiyri ɗum ko no yiɗde haa hannde ronnude ɓiyiiko laamu. Tawi noon, kanko e hoore makko, e wiyde won heen haa hannde, o alaa hakke boom hay wonde kanndidaa e woote garooje ɗee, saka noon omo wiya omo wammba ɓiyiiko, ngam taccinde ɗum dunndu. Ndunndu Senegaal, saliindu Kariimu haa ɗoon waawi haaɗde.

Finnde mum ko fiyeede ɗum baral e woote gardagol meeri Ndakaaru, ñalnde 22 maaris 2009. Eɗen ciftora kadi caggal ɗuum, Wad nomiino Kariimu kalifu « keewɗo mbaawkaaji », sibu o renndini ko golle kilifaaɓe heewɓe : mahaandi, gollondiral e leyɗe goɗɗe, peewnugol leydi e jolngo weeyo, o totti Kariimu kam tan gooto, yo waɗ heen ko welaa.

Ɓurii duuɓi ɗiɗi jooni, ko Abdullaay Wad haljini Senegaalnaaɓe, haa arti noon e luulndo mum. Ko o haljiniri ɓe, o haɗti ɓe ŋoŋɗi saka ɗoyli ? O haljiniri ɓe, ko wiyde mo, gila settaambar 2009, ko o gonoowo kanndidaa e woote gardagol leydi e hitaande 2012, ɗum ko caggal nde o etii ɓeydude manndaa makko e hitaande 2008 !

O haalnoo ɗum ko tawi omo yahi Dental Amerik  ngam siifde ballal kaalis ummoraade e Millenium Challenge Corporation. O wiyiino ndeen : «ko mi kanndidaa e woote 2012 so Alla jaɓii. So Alla rokkii kam balɗe juutɗe, woppidii kam e hakkille am e cellal am, ko mi gonoowo kanndidaa ». Hade ɗuum, lanndaaji politik Senegaal ina njooɓtortonoo mo yiɗde wammbude ɓiyiiko mbele ina lomtoo mo. Ɓe jooɓtorii ma mo, heedando oon, sibu makko halfinde ɗum eɓɓaaɗe mawɗe, keewɗe jawdi, ko wayi no juɓɓingol mooɓondiral Lislaam to Ndakaaru, ina waɗa heen ko welaa, haa takkaa porlugol ngalu Njuɓɓudi kalfinanoondi yuɓɓinde Mooɓondiral Lislaam to Senegaal (hono ko anndiraa Agence nationale pour l’Organisation de la conférence islamique). Jaayndiyanke biyeteeɗo Abdu Latiif winndiino heen deftere no woorunoo, tiitoriinde « Tinndi e Hiisaaji Ñawɗi ANOCI ». Abdullaay Wad wiyi wonde ɗuum ko kañum tan meeretenoo sibu « So ɓe njiɗii heɓde mi, ɓe tooñata ko Kariim ».

Ko waawnoo heen wonde fof, kala ko ari e Wad, kanko addi e hoore makko. Alaa, alaa, Wad meeɗaa heɗaade hay gooto, waɗata tan ko ko welaa, ina saña, ina firta, woppaani hay wondiiɓe mum. Jooni, Senegaalnaaɓe mbiyi jondikinaaki e ko o haaytini hollitde eɓɓaande makko mbayliigu ndee, to suudu sarɗi, woni ko o woppi miijo wiyde omo laawɗina toɗɗegol cukko hooreejo. Jooni ɓe ɗaɓɓi ko yo Abdullaay Wad YAH, yo o dégage. Ɓe cosii ñalnde aljumaa 24/06/2011 dillere wiyeteende « dillere 23 suwee », nde alaa ko woni faandaare mum, so wonaa yo Laay YAH ! Ko ɓuri yaaccade yo o huno yeeso yimɓe fof, wonde o wonataa kanndidaa e woote garooje ɗee, yo o ittu kalifu makko ñaawoore, yo o uddit jeewtidgal ngenndiwal ko fayti e woote nanondiraaɗe.

Wad wiyanooma tan, « maleede ɓuri ƴoƴde ! ».

Bookara A Bah