Ɗamaawu ina waawi wuurnude

0
1817

Hooreejo leydi Misra, hono Muhammed Mursi, yaafiima senerooji joginooɗi laamu leydi ndii gila Hosni Mubaarak riiwaa heen. Nii woni o nawi Huseynu Tantaawi, gonooɗo kalifu Ndeenka leydi, kam e Sami Annaan, gardinooɗo konu leydi ndii, alteret. Ɓeeɗoo noon ina keewnoo toon doole no feewi, tee, gila 1952, ko koninkooɓe ngoni toon e laamu. Ina gasa tawa Mursi woni ko e arditaade, hoto ko heɓtii Muritani e Turki koo, ɗo koninkooɓe njattinii calii woɗɗitaade laamu koo, heɓtaade Misra.

Ɗum addani jaaynde Le Calame, e kuɗol  Ahmed wul Sheex, wiyde : « Sinno Siidi wul Sheex Abdallaahi jaɓiino yoɓirde moƴƴere, bonannde, riiwiino gila law senerooji lamminnooɗi ɗum ɗii, tawatnoo wonaa ɗoo njahraten hannde. En njettotonooka jaasre njetti-ɗen hannde ndee. Demokaraasi men puɗɗotonooɗo oo, telɓintaake. Tawatnoo ko en njuɓɓinii woote gardagol leydi goɗɗe e 2012. En mbaasataano ɗii kaalisaaji jogornooɗi arde, sabu oo kuudetaa 2008. Tawtanoo koninkooɓe kootii tuddule mum en, ngontaa artu. En ndañataano ɗii senerooji fof, wonande konu ngu diwaani ujunnaaje seeɗa neɗɗo. En ndañataano persidaa jawiiɗo wallitooɓe ɗum, mo hormaaki luulndiiɓe ɗum. En ndañataano persidaa kuutortooɗo bidsee laamu ngam leeptude ɓe mbeldaani e mum. En ndañataano persidaa mo koreeji mum, ko ɓooyaani koo tan ko waasɓe ɓaleeɓe kurum, ina pijira hannde miliyaaruuji, tee ruttoo wona e wiyde woni ko e haɓde e bonnugol jawdi. En ndañataano persidaa naatoowo e dokkitgol golle ɓurɗe famɗude ngam wiyde yo oo walla oya totte. En ndañataano persidaa kaaloowo maayka waktuuji tati deggondirɗi.

En ndañataano persidaa cosoowo fedde diwooje nde alaa ngartam, so wonaa tan mbele ina ɗannoroo, ñaamannde joɓooɓe lempooji fotde miliyaar ugiyya e nder duuɓi tati fat. En ndañataano persidaa mo alaa ko anndani faggudu, baɗoowo ko luundii ko yimɓe fof mbaɗata, cosoowo sosiyateeji laamu ɗi ngasataa, tawi heddiiɓe fof ina cortoo heen. En ndañataano persidaa teelɗinɗo leydi mum, mo weldaani e hay keediiɗo gooto. En ndañataano dowla jeeyoowo huunde fof, hay kaayitaaji etaa siwil. »

Jaaynde ndee joofniri « kono ndarto-ɗen ɗoo ! Sinno haɗii boy laamaade ! Kono hay gooto waawaa haɗde en miijaade wonde ɓooy juutde fof, ma en ndañ enenne Muhammed Mursi men. So wonaani Sidioca, maa wonoy goɗɗo. Ɗamaawu ina wuurna ! »

Udditirde Le Calame (Talaata 14 ut 2012)