Caɗeele Mbuusuuji

0
2702

Miijo ngo laamu Leydi Muritani ƴefti ngam haɓde e mbuusuuji ko huunde heewnde faayiida, ngam teskaade caɗeele ɗe mbuusuuji ngaddi to bannge sato e taariindi. Eɗen mbaawi teskaade ɗeeɗoo geɗe : Mbuus ina addi caɗeele no feewi e jawdi haa teeŋti noon e nduroori, ko heewi hannde, so njawdi walla ngaari walla mbeewa hirsaama, kuuse mum tawatee ko ina heewi dak mbuusuuji. 

Miijo ngo laamu Leydi Muritani ƴefti ngam haɓde e mbuusuuji ko huunde heewnde faayiida, ngam teskaade caɗeele ɗe mbuusuuji ngaddi to bannge sato e taariindi. Eɗen mbaawi teskaade ɗeeɗoo geɗe : Mbuus ina addi caɗeele no feewi e jawdi haa teeŋti noon e nduroori, ko heewi hannde, so njawdi walla ngaari walla mbeewa hirsaama, kuuse mum tawatee ko ina heewi dak mbuusuuji. 

Mbuus so jooɗiima e reedu gasii, ɗum ina haɗa dammuwol fayde, won sahaaji kadi ina waawi warde ɗum. Ko ɓuri heewde e kurjuru hannde ko mbuusuuji. Sibu ; hay so weddoyaama caggal wuro, henndu ina waawi artirde ɗum e wuro, nde tawnoo ina hoyi. Mbuus ina boni e taariindi sibu ɗum, ko huunde leelnde bonnde. Ina waawi haɗde huɗo fuɗde.

Heddii, yimɓe ina poti faamde ɗumɗoo ko nafoore men mehre nde tawnoo maa ɓeydu moƴƴinde sato men. Ko goonga noon peeje ina poti sakkeede mbele ina waasa waɗde lor wonande yimɓe ɓee, nde tawnoo en njowitiima no feewi e mbuusuuji.

– Muñande yimɓe ɓee hay sinno ko ɗoo e lebbi tati mbele kala joginooɗo mbuus, ina waawa seertude heen.

– Ƴeewen feewnude mbuusuuji kaayitaaji, lomtoo mbuusuuji dalli ɗii : kaayit ina yaawi bonnde kadi so jawdi ñaamii ɗum ina moƴƴi.

– wonande rewɓe duggoyooɓe ina moƴƴi ɓe mbaɗta huutoraade bidoŋaaji tawa so ɓe coodii nebam walla kosam walla bineegara, eɓe mbaawa waɗde heen, ɗum ɓurata hisde. Ɓe njogoo bataaji tawa ina waawi waɗde basalle, faataata… Eɗen poti wallitde ngooɗo miijo, mbaasen wiyde ɗum ko dogdu dow huɓeere.

– Laamu nguu daroo kadi mbele geɗe keewɗe gummotooɗe caggal leydi, natta waɗeede mbuusuuji, soomiree kaayitaaji.

– Ina moƴƴi ñalawma laaɓal yuɓɓinee e denndaangal leydi ndii kala mbele kala to mbuus woni duppee.

Usmaan Ñaan, Kayhayɗi