Konngol Abdul Sih hoyreejo Catal Daar Nayiim

0
1632

Mi salminii ndeeɗoo yiilirde gollunde ɗeeɗoo golle baɗde faayiida. Ummaade 1994 nde naat-mi fedde nde fayde jooni, ko mi seede golle Fedde nde. Mbiɗo jeyanoo e yimɓe wiyatnooɓe alaa ko janngi pulaar. Hannde e ooɗoo sahaa, mbiɗo sikki mi ɗaanotaako, jamma e ñalawma, subaka e kikiiɗe, ko mi dariiɗo e fedde ɓamtaare pulaar, ko mi dogoowo heen, waɗi noon, ko yiyde nafoore mum. ….

Sukaaɓe kaal-ɗen ɗoo ɓee ne, mi haaliino heen seeɗa. Mbiy-mi cambalal mbaroodi, waawi cagataagal fowru! Ɓeeɗoo hannde ko cambalal mbaroodi.

Sukaaɓe nani ɗoo hannde, ngollaani ko ɓe ngolli ko. Hol ko haɗi sukaaɓe ɓe arde ngolloo e fedde nde? Walla, ko sukaaɓe ɓe kaɗi koye mum en? Ɗum ina foti ƴeeweede hade mon wiyde sukaaɓe ɓe e rewɓe ɓe yo naat e fedde nde. Fedde nde fooɗtii sukaaɓe ɓe, noddii mawɓe ɓe, waɗii peeje mum fof. Miin ƴettat-mi yeru ko e hoyre am, mbiɗo jeyanoo e yimɓe saliiɓe fedde nde. Maa njiy-mi nafoore nde puɗɗii-mi naatde heen. Mbiy-mi bannge goɗɗo o, ko almuɗɓe jom kume colli ngaddee ballital, mo woni fof yo winndu hay so tawii ko alluwal, mbele maɗum wallu en to bannge kiwal. Bannge goɗɗo o, mbiyat-mi yiilirde ndee: “hooɗeede, hoɗnataa, añteede, añintaa, yiɗeede ɓurtintaa, sabu pinal mankintaa. So hakkille tan yiytii, miijooji tan kiɓɓii.Himmeeji tan ndenndii, tan pinal faljirtaa!” Yiilirde ndee dariima fotde duuɓi 30 eɗen nganndi ɓe tampaani, tee eɗen nganndi ɓe ndañii caɗeele haa keewi. En mbaawaa reftaade hono ɗo ɓe ndewdaa ɗo, sabu en njiyno, won ɗo njooɗino-ɗen ɗooyene e galle hoyreejo men haa tawe-ɗen ɗoon, Saawo Umaar Idiriisa ɗoon teppaa nawaa anndaaka hol no o ɓiltorii heen…