Siin : Winndannde ummoraade dow !

0
1524

Laawol ɗimmol, ñalnde talaata 11 suwee 2013, ko leydi Siin ina nelda debbo nder weeyo, tawi ko ɗanngal maɓɓe weeyo ɓurngal juutde haa e oo sahaa, sibu ko balɗe 15 ɓe mbaɗata toon. O wiyetee ko Wang Yaping. Omo yahra e duuɓi 33. Ɗum fof jeyaa ko e mahngo laana mbeeyoowa koɗeteeka, inniraaka Tiangong1, potka parde e hitaande 2020. Ngalɗoo ɗanngal woni ɗanngal weeyo joyaɓal koɗangal.

Laawol ɗimmol, ñalnde talaata 11 suwee 2013, ko leydi Siin ina nelda debbo nder weeyo, tawi ko ɗanngal maɓɓe weeyo ɓurngal juutde haa e oo sahaa, sibu ko balɗe 15 ɓe mbaɗata toon. O wiyetee ko Wang Yaping. Omo yahra e duuɓi 33. Ɗum fof jeyaa ko e mahngo laana mbeeyoowa koɗeteeka, inniraaka Tiangong1, potka parde e hitaande 2020. Ngalɗoo ɗanngal woni ɗanngal weeyo joyaɓal koɗangal.

Taykonot en ɓee ko tato. Laana nawka ɓe kaa, joofii e hawngo hoɗorde weeyo ɓe tafata ngoo (Canngon), waande no korwal nii, meeteruuji sappo njuuteendi, tati njaajeendi. Leydi Siin nde tawnoo jeyaaka e eɓɓaande «laana weeyo hakkunde leyɗe» (station spatiale internationale) woni ko e mahde ko wayi noon bannge mum gila 2003. Anniya maɓɓe ko nawde neɗɗo to lewru.

Ñalnde alkamisa 20 suwee 2013 ndee, kamɓe taykonot en ɓee, to ɓe ngoni e weeyo too, ɓe ndokkii elewaaji Siin, fotde 60 000 militoŋ almuudo, windannde. Rokki winndannde ndee ko debbo oo, e ballal worɓe ɗiɗo ɓee. Ɗumɗoo noon, ko ñeeñal mawngal to bannge karallaagal, sibu to ɓe ngoni too, ko 340 kiloomeeteer woni hakkunde maɓɓe e leydi. Ɓe mbaɗi kadi jarribooji kollitooji hol no kuuje kuuje e yimɓe mbayata e nokku mo alaafooɗo.

Kelmeendi : Alaafooɗo : apesanteur