Lappol safaara feewde Beelinaaɓe

0
1850

 

Ngam teskinde ñalawma ɗawaaɓe e nder leydi Muritani, Fedde Nanondiral ngam Cukaaku (Association Entente pour la Jeunesse), yuɓɓinii lappol safaara ñalnde 28 e 29 lewru suwee 2013 feewde wuro Beelinaaɓe, 5km hade maa yettaade Kayhayɗi. Lappol ngol ummorii ko e nokkuuji ɗiɗi : Nuwaasoot, e Kayhayɗi

 

Ngam teskinde ñalawma ɗawaaɓe e nder leydi Muritani, Fedde Nanondiral ngam Cukaaku (Association Entente pour la Jeunesse), yuɓɓinii lappol safaara ñalnde 28 e 29 lewru suwee 2013 feewde wuro Beelinaaɓe, 5km hade maa yettaade Kayhayɗi. Lappol ngol ummorii ko e nokkuuji ɗiɗi : Nuwaasoot, e Kayhayɗi

Ngol renndini ko fanniyankooɓe gite, haralleeɓe rafiiji kuuɓtidinɗi, yahruɓe to bannge ñabbuuji rewɓe, ɗanninooɓe humpitiiɓe kaddingol cukalon ngoron haa e safrooɓe ñiiƴe.

Faandaare lappol ngol ko wallitde ɗawaaɓe (terɗe e hakkille) diiwaan Hirnaange Boosoya oo to bannge safaara, comci e tiiɗtingol ɓerɗe e hakkillaaji.

E nder balɗe ɗee ɗiɗi, ko jiidaa e 48 ɗawaaɓe diiwaan oo e ɓesnguuji mum en, fotde yimɓe 526, mawɓe e sukaaɓe, rewɓe e worɓe, ndañii safraade e tawtoreede hilifaaɓe diine e aada. Jagge laamu nokku oo noon ndañaani tawtoreede sabu njillu gooto e hilifaaɓe leydi ndii e nder diiwaan Gorgol.

Hooreejo ɗawaaɓe ɓee, hono Ɗaahiiru Maamuudu Sih, ƴettii toon konngol, o siftini “ko e ngolɗoo laawol, min meeɗi siftoreede wonde emin ngoodi. Ko e ngolɗoo, min meeɗi nande haala ɗawaaɓe ena haalee alaa ko haali dañde ballal bayngal hono nii. Adan, ko min nefetenooɓe walla hersirtenooɓe so wonaa e ɓurnooɓe ɓadtaade min to bannge enɗam walla giɗgol tabitngol. Kono hannde, min nganndii yimɓe fof ngonaa gootum walla hakkillaaji e ɓerɗe potaani. Yo Alla rokku on diwnude e dakmitaade e ɓesnguuji mon caggal balɗe juutɗe, malu, arsuko e yaajeende.

Minen kay, no on njawraani min nii, min njawaani koye amen, mi kersiraani kadi e no Alla tagiri min nii. Min mbaɗii fedde Ɗawaaɓe Hirnaange Boosoya, emin njogii toɓɓaaɗe keewɗe kono emin katojini e ballal mon nde tawnoo neɗɗo hollata mehri mum ko liyantooɗo ɗum. Emin cokli ballal haa teeŋti noon to bannge kaayitaaji keptinirɗi fedde amen ndee”.

 Golle lappol ngol njoofi ko ñalnde 29 heewde 13w 15. Ɗe njoofiri ko e dokkirgol comci. Yoga e yimɓe lappol ngol kirndi, payti nokkuuji mumen golle.

 Mbiyen lappol safrooɓe to Beelinaaɓe waɗii faayidaaji keewɗi sanne. Hay so ngonnoo sabaabu maggol ko ɗawaaɓe Hirnaange Boosoya, yimɓe diiwaan oo fof naftoriima ngol. Ngol wonii kadi sabaabu ganndondiral e paggondiral hakkunde yimɓe ɓe meeɗaano yiyondirde saka anndondirde.

 Njaay Saydu Aamadu